Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Hallituksen esitys eduskunnalle digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/9102/2023

Svarstiden gick ut: 2.5.2024

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
I denna proposition föreslås det att lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och lagen om tillgänglighetskrav för vissa produkter ändras. Syftet med förslaget är att överföra tillgänglighetstillsynen från Regionförvaltningsverket i Södra Finland till Transport- och kommunikationsverket. Personalen vid Enheten för tillgänglighetstillsyn överförs tillsammans med uppgifterna till Transport- och kommunikationsverket.
Bakgrund
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/882 om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster har genomförts nationellt genom en ny lag, lagen om tillgänglighetskrav för vissa produkter (102/2023), samt genom ändringar som gjorts i andra lagar. I regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av direktivet om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (RP 41/2022 rd) sägs det att målet är att koncentrera tillsynsuppdraget vad gäller tillgänglighet till en myndighet innan tillsynen enligt tillgänglighetsdirektivet inleds den 28 juni 2025.
 
Målsättningar
Avsikten är att koncentrera tillsynen över tillgänglighetskraven till en enda myndighet. Att tillsynen koncentreras gör det möjligt att ge den rådgivning och handledning och utöva den tillsyn som är bäst med tanke på myndigheternas verksamhet, medborgarnas rättsskydd och de ekonomiska aktörerna. Målet är att främja interoperabiliteten mellan tillsynen enligt webbtillgänglighetsdirektivet och tillsynen enligt tillgänglighetsdirektivet.
 
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Skriftliga utlåtanden om utkastet till regeringsproposition ska lämnas via utlåtande.fi senast den 2 Maj 2024.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena begärs som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi (www.lausuntopalvelu.fi/SV). För att kunna lämna ett utlåtande måste man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post.

Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi. Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna utlåtanden om utkastet.

Ministerier som använder ärendehanteringssystemet VAHVA ska komma ihåg att arkivera sina svar även i VAHVA-systemet med koden  VN/9102/2023.
 
Beredare
Mer information ges finansråd Mikko Saarinen (+358 295 530 047, mikko.saarinen@gov.fi ) och konsultativ tjänsteman Emilia Laitala (+358 295 530 517, Emilia.Laitala@gov.fi)
 
Sändlista:
Aalto-yliopisto    
Autismiliitto ry    
Avaava    
Bookbeat    
Business Finland    
Celia    
Centria ammattikorkeakoulu    
CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy    
Diakonia-ammattikorkeakoulu    
Digi- ja väestötietovirasto DVV    
DNA Oyj    
Eckero    
Eckero    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elisa kirja    
Enter ry    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
FiCom (ICT-alan edunvalvoja)    
Finanssiala ry    
Finavia Oyj    
Fintraffic    
Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf    
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu    
Helsingin yliopisto    
HSL    
Humanistinen ammattikorkeakoulu    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Ihmisoikeuskeskus    
Invalidiliitto ry    
Itä-Suomen yliopisto    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kajaanin ammattikorkeakoulu    
Kansallinen senioriliitto ry    
Karelia-AMK    
Kaupan liitto    
KEHA-keskus    
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry    
Kehitysvammaliitto ry    
KELA    
Kesko    
Kirjakauppaliitto    
Kirjavälitys    
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry    
Kuntatyönantajat    
Kuuloliito ry    
Kuurojen Liitto ry    
Kynnys ry    
LAB-ammattikorkeakoulu    
Lapin ammattikorkeakoulu    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT    
Laurea-ammattikorkeakoulu    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Linja-autoliitto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanpuolustuskorkeakoulu    
Matkahuolto    
Matkahuolto    
Medialiitto ry    
Metropolia ammattikorkeakoulu    
Mielenterveyden Keskusliitto ry    
MTV    
Nextory    
Nordea    
Näkövammaisten liitto ry    
Oikeusministeriö    
OP Ryhmä    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Oppimis - ja ohjauskeskus Valteri    
Oulun ammattikorkeakoulu    
Oulun yliopisto    
Oulun yliopisto    
Poliisiammattikorkeakoulu    
Puolustusministeriö    
SAMS rf    
Sanoma Oyj/Nelonen Media    
Satakunnan AMK    
Savonia AMK    
Seinäjoen AMK    
Shipowners    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö (VANE)    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
S-pankki    
Statens ämbetsverk på Åland    
Storytel    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen kuntaliitto ry    
Suomen Kustannusyhdistys    
Suomen Kuurosokeat ry    
Svenska handelshögskolan    
Svenska hörselförbundet rf    
Taideyliopisto    
Tallink    
Tampereen AMK    
Tampereen yliopisto    
Telia Finland Oyj    
Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos THL    
Turun AMK    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Vaasan AMK    
Vaasan yliopisto    
Valli ry    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry    
Verohallinto    
Viking line    
VR Group    
Väylävirasto    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Yleisradio Oy    
Ympäristöministeriö    
Yrkeshögskolan Arcada    
Yrkeshögskolan Novia    
Åbo Akademi    
Ålands landskapsregerin