Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys eduskunnalle digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/9102/2023

Vastausaika päättyy: 2.5.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annettua lakia, sähköisen viestinnän palveluista annettu lakia sekä eräiden tuotteiden esteettömyysvaatimuksista annettua lakia. Ehdotuksella on tarkoitus siirtää saavutettavuusvalvonta Etelä-Suomen aluehallintovirastosta Liikenne- ja viestintävirastolle. Saavutettavuusvalvonnan yksikön henkilöstö siirtyisi tehtävien mukana Liikenne- ja viestintävirastoon.
 
Tausta
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksista (EU) 2019/882 on pantu kansallisesti täytäntöön uudella lailla eräiden tuotteiden esteettömyysvaatimuksista (102/2023) sekä muihin lakeihin tehdyillä muutoksilla. Hallituksen esityksessä eduskunnalle tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 41/2022) on esitetty tavoite keskittää esteettömyyden ja saavutettavuuden valvontatehtävä yhdelle viranomaiselle ennen esteettömyysdirektiivissä säädetyn valvonnan alkamista 28.6.2025.
 
Tavoitteet
Tavoitteena on keskittää esteettömyys- ja saavutettavuusvaatimusten valvonta yhteen viranomaiseen. Keskittämisellä pyritään mahdollistamaan viranomaisten toiminnan, kansalaisten oikeusturvan sekä talouden toimijoiden näkökulmasta parhaimman neuvonnan, ohjauksen ja valvonnan toteuttaminen. Tavoitteena on edistää saavutettavuusdirektiiviin ja esteettömyysdirektiiviin perustuvan valvonnan yhteentoimimista.
 
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Kirjalliset lausunnot pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään 2. toukokuuta 2024.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntoja voivat antaa myös muut kuin jakelussa mainitut tahot.

VAHVA-järjestelmää käyttävien ministeriöiden on muistettava arkistoida vastauksensa myös VAHVA-järjestelmään tunnisteella VN/9102/2023.
 
Valmistelijat
Lisätietoja antavat finanssineuvos Mikko Saarinen (+358 295 530 047, mikko.saarinen@gov.fi ) ja neuvotteleva virkamies Emilia Laitala (+358 295 530 517, Emilia.Laitala@gov.fi).
 
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Autismiliitto ry    
Avaava    
Bookbeat    
Business Finland    
Celia    
Centria ammattikorkeakoulu    
CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy    
Diakonia-ammattikorkeakoulu    
Digi- ja väestötietovirasto DVV    
DNA Oyj    
Eckero    
Eckero    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elisa kirja    
Enter ry    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
FiCom (ICT-alan edunvalvoja)    
Finanssiala ry    
Finavia Oyj    
Fintraffic    
Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf    
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu    
Helsingin yliopisto    
HSL    
Humanistinen ammattikorkeakoulu    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Ihmisoikeuskeskus    
Invalidiliitto ry    
Itä-Suomen yliopisto    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kajaanin ammattikorkeakoulu    
Kansallinen senioriliitto ry    
Karelia-AMK    
Kaupan liitto    
KEHA-keskus    
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry    
Kehitysvammaliitto ry    
KELA    
Kesko    
Kirjakauppaliitto    
Kirjavälitys    
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry    
Kuntatyönantajat    
Kuuloliito ry    
Kuurojen Liitto ry    
Kynnys ry    
LAB-ammattikorkeakoulu    
Lapin ammattikorkeakoulu    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT    
Laurea-ammattikorkeakoulu    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Linja-autoliitto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanpuolustuskorkeakoulu    
Matkahuolto    
Matkahuolto    
Medialiitto ry    
Metropolia ammattikorkeakoulu    
Mielenterveyden Keskusliitto ry    
MTV    
Nextory    
Nordea    
Näkövammaisten liitto ry    
Oikeusministeriö    
OP Ryhmä    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Oppimis - ja ohjauskeskus Valteri    
Oulun ammattikorkeakoulu    
Oulun yliopisto    
Oulun yliopisto    
Poliisiammattikorkeakoulu    
Puolustusministeriö    
SAMS rf    
Sanoma Oyj/Nelonen Media    
Satakunnan AMK    
Savonia AMK    
Seinäjoen AMK    
Shipowners    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö (VANE)    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
S-pankki    
Statens ämbetsverk på Åland    
Storytel    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen kuntaliitto ry    
Suomen Kustannusyhdistys    
Suomen Kuurosokeat ry    
Svenska handelshögskolan    
Svenska hörselförbundet rf    
Taideyliopisto    
Tallink    
Tampereen AMK    
Tampereen yliopisto    
Telia Finland Oyj    
Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos THL    
Turun AMK    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Vaasan AMK    
Vaasan yliopisto    
Valli ry    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry    
Verohallinto    
Viking line    
VR Group    
Väylävirasto    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Yleisradio Oy    
Ympäristöministeriö    
Yrkeshögskolan Arcada    
Yrkeshögskolan Novia    
Åbo Akademi    
Ålands landskapsregerin