Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om begränsning av trålfiske efter strömming och vassbuk till ett kvotområde under en fiskeresa

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om begränsning av trålfiske efter strömming och vassbuk till ett kvotområde under en fiskeresa

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/4697/2020

Svarstiden gick ut: 1.5.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Jord - och skogsbruksministeriet ber särskilt de instanser som nämns i sändlistan ge utlåtanden om utkastet till statsrådets förordning om begränsning av trålfiske efter strömming och vassbuk till ett kvotområde under en fiskeresa. Dessutom begränsas nya fiskeresor för fiskefartyg som innehåller fångst till samma kvotområde där fångsten i deras lastrum har fångats. Syftet med förordningen är att förbättra fiskemyndigheternas kontrollmöjligheter, fångststatistikens tillförlitlighet och det kunskapsunderlag som används vid bedömningen av fiskbestånden.
Bakgrund
Största delen av Finlands fångstmängder inom kommersiellt fiske härstammar särskilt från trålfiske efter strömming och vassbuk. De sammanlagda fångstmängderna för dessa arter har varierat från 75 000 ton till 150 000 ton under 2000-talet. Strömmingen står för nästan 90 procent av detta.
 
Det är viktigt att uppgifterna om trålfångsterna av strömming och vassbuk är så korrekta som möjligt. Fångster av olika fiskarter ska rapporteras med fiskeloggböcker och större trålfartyg ska fylla i dem redan till havs. Fångstinformationen utgör en viktig grund för bedömningen av fiskbestånden. Felaktigheter i fångstinformationen kan leda till att strömmings- eller vassbuksbeståndet över- eller underskattas. Detta försvårar ICES utvärderingsarbete och kan leda till att fiskekvoterna fastställs antingen för lågt eller för stort och på så sätt äventyra fiskets hållbarhet.
 
Vid övervakningen av fisket har det iakttagits att strömming och vassbuk har fiskats i två kvotområden för strömming under samma fiskeresa och att fångster har registrerats felaktigt i fiskeloggboken. Inom kvotområdet för strömming i Bottniska viken har man t.ex. anmält en viss mängd strömming som fångats och därefter fortsatt resan till kvotområdet för strömming i Finska viken och centrala Östersjön.
Målsättningar
Fångstdata från kommersiellt fiske utgör en viktig grund för uppskattningen av fiskbestånden. Felaktigheter i fångstinformationen kan leda till att strömmings- eller vassbuksbeståndet överskattas eller underskattas. Detta försvårar ICES utvärderingsarbete och kan leda till att fiskekvoterna fastställs antingen för lågt eller för stort och på så sätt äventyra fiskets hållbarhet.
 
För att säkerställa kvaliteten på fångstinformationen föreslås det att fisket efter strömming eller vassbuk med trålredskap begränsas till ett kvotområde för strömming per fiskeresa. Dessutom begränsas de nya fiskeresorna för fiskefartyg som redan innehåller fångst till samma kvotområde där fångsten i deras lastrum har sitt ursprung. Syftet med förordningen är att förbättra fiskemyndigheternas kontrollmöjligheter, fångststatistikens tillförlitlighet och det kunskapsunderlag som används vid bedömningen av fiskbestånden.
Länkar:

https://mmm.fi/hanke2?tunnus=MMM028:00/2020 - Säädösvalmistelu ja kehittämishankkeet valtioneuvostossa / Lagberedning och utveckling i statsrådet

Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er sända utlåtandena senast 1.5.2020 genom att svara via utlåtande.fi –tjänsten. Man behöver inte sända utlåtandena separat med e-post eller post.
Svarsanvisningar för mottagare
För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om tjänsten finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man använder tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Beredare
Konsultativ tjänsteman Orian Bondestam, tfn 0400392011, orian.bondestam@mmm.fi
Sändlista:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Kalatalouden keskusliitto    
Lapin ELY-keskus    
Luonnonvarakeskus    
Metsähallitus    
Suomen ammattikalastajaliitto    
Suomen Elintarviketeollisuusliitto    
Suomen kalakauppiasliitto    
Suomen Kalakauppiasliitto    
Suomen Kalankasvattajaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
WWF Suomi    
Ympäristöministeriö