Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta yhden kalastusmatkan aikana yhteen kiintiöalueeseen.

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta yhden kalastusmatkan aikana yhteen kiintiöalueeseen.

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/4697/2020

Vastausaika on päättynyt: 1.5.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Maa- ja metsätalousministeriö pyytää erityisesti jakelussa mainituilta tahoilta lausuntoa  valtioneuvoston asetusta koskevasta luonnoksesta, jolla rajoitettaisiin silakan tai kilohailin kalastusta troolipyydyksillä yhteen silakan kiintiöalueeseen kalastusmatkaa kohden. Lisäksi rajoitettaisiin saalista sisällään pitävien kalastusalusten uudet kalastusmatkat samaan kiintiöalueeseen, josta niiden ruumassa jo oleva saalis on peräisin. Asetuksen tarkoituksena on parantaa kalastusviranomaisten valvontamahdollisuuksia, saalistilastojen luotettavuutta ja kalakantojen arviointityössä käytettävää tietopohjaa.
Tausta
Valtaosa Suomen kaupallisen kalastuksen saalismääristä tulevat erityisesti silakan ja kilohailin troolikalastuksessa. Näiden lajien yhteenlasketut saalismäärät ovat 2000 -luvulla vaihdelleet 75 000 tonnista 150 000 tonniin. Silakan osuus tästä on lähes 90 prosenttia.
 
On tärkeää, että tiedot troolikalastuksessa saaduista silakan ja kilohailin saaliista ovat mahdollisimman oikeita. Eri kalalajien saaliit ilmoitetaan kalastuspäiväkirjoilla, joita suurempien troolialusten tulee täyttää jo merellä. Saalistiedot muodostavat tärkeän perusteen kalakantojen arviointityölle. Saalistietojen virheellisyydet voivat johtaa silakka- tai kilohailikannan yli- tai aliarvioimiseen. Tämä vaikeuttaa ICES:n arviointityötä ja voi johtaa kalastuskiintiöiden vahvistamiseen joko liian pieninä tai suurina ja siten vaarantaa kalastuksen kestävyyttä.
 
Kalastuksen valvonnassa on havaintoja siitä, että silakkaa ja kilohailia on troolikalastettu kahdella silakan kiintiöalueella saman kalastusmatkan aikana ja kirjattu saaliita väärin kalastuspäiväkirjaan. Pohjanlahden silakan kiintiöalueella on esimerkiksi ilmoitettu kalastetun tietyn määrän silakkaa ja sen jälkeen jatkettu matkaa Suomenlahden ja Itämeren pääaltaan silakan kiintiöalueelle.
Tavoitteet
Kaupallisesta kalastuksesta saatavat saalistiedot muodostavat tärkeän perusteen kalakantojen arviointityölle. Saalistietojen virheellisyydet voivat johtaa silakka- tai kilohailikannan yli- tai aliarvioimiseen. Tämä vaikeuttaa ICES:n arviointityötä ja voi johtaa kalastuskiintiöiden vahvistamiseen joko liian pieninä tai suurina ja siten vaarantaa kalastuksen kestävyyttä.
 
Saalistiedon laadun varmistamiseksi ehdotetaan, että rajoitettaisiin silakan tai kilohailin kalastusta troolipyydyksillä yhteen silakan kiintiöalueeseen kalastusmatkaa kohden. Lisäksi rajoitettaisiin saalista sisällään pitävien kalastusalusten uudet kalastusmatkat samaan kiintiöalueeseen, josta niiden ruumassa jo oleva saalis on peräisin. Asetuksen tarkoituksena on parantaa kalastusviranomaisten valvontamahdollisuuksia, saalistilastojen luotettavuutta ja kalakantojen arviointityössä käytettävää tietopohjaa.
Linkit

https://mmm.fi/hanke2?tunnus=MMM028:00/2020 - Säädösvalmistelu ja kehittämishankkeet valtioneuvostossa / Lagberedning och utveckling i statsrådet

Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 1.5.2020 vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Valmistelijat
Neuvotteleva virkamies Orian Bondestam, puh. 040039201, orian.bondestam@mmm.fi
Jakelu:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Kalatalouden keskusliitto    
Lapin ELY-keskus    
Luonnonvarakeskus    
Metsähallitus    
Suomen ammattikalastajaliitto    
Suomen Elintarviketeollisuusliitto    
Suomen kalakauppiasliitto    
Suomen Kalakauppiasliitto    
Suomen Kalankasvattajaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
WWF Suomi    
Ympäristöministeriö