Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö työryhmän ehdotuksesta Lanzaroten sopimuksen kansalliseksi toimeenpanosuunnitelmaksi vuosille 2022-2025

Lausuntopyyntö työryhmän ehdotuksesta Lanzaroten sopimuksen kansalliseksi toimeenpanosuunnitelmaksi vuosille 2022-2025

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/22001/2020

Svarstiden gick ut: 21.1.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet tillsatte en arbetsgrupp för att utarbeta den första planen för genomförande av Lanzarotekonventionen mot sexuellt våld mot barn (FördrS 87-88/20211) i Finland. Planen har utarbetats för åren 2022 –2025. Arbetsgruppen har berett ett utkast till plan under 2021 och vill nu sända det remiss. En svenskspråkig översättning av utkastet till verkställighetsplan blir klar i början av januari, möjligheten att ge ett svenskspråkigt utlåtande är i januari 2022.
 
Samtidigt med remissbehandlingen hörs de 15 –17-åriga ungdomarnas åsikter om sexuellt våld. De unga förväntas synpunkter som hjälper de yrkesutbildade att bättre förstå det sexuella våld som unga utsätts för och hur de unga som upplevt det kan hjälpas och förebyggas.
Bakgrund
Planen ingår i statsminister Sanna Marinis regeringsprogram. I beredningsarbetet har man samarbetat med olika aktörer och det nationella barntrategiarbetet. Det integrationsarbete som görs tillsammans med de unga i verkställighetsplanen är ett av delningsprojekten i den nationella barnstrategin. I planen har man beaktat det övriga centrala nationella arbete som redan pågår i anslutning till ämnet, såsom arbetet med att verkställa åtgärdsplanen En barndom utan våld och Istanbulkonventionen, och strävat efter att undvika överlappningar med olika åtgärder som redan pågår.
Målsättningar
Utkastet till genomförandeplan innehåller sammanlagt 33 åtgärder som har delats in under tre teman: förebyggande, skydd och främjande av nationellt och internationellt samarbete mot sexuell exploatering och sexuellt våld. Planen syftar till att göra innehållet i Lanzarotekonventionen mer känt och att för varje artikel beskriva vad som redan pågår i Finland i fråga om innehållet samt att föreslå sådana åtgärder genom vilka genomförandet kan stärkas ytterligare. Strävan har varit att formulera de föreslagna åtgärderna att de kan genomföras bred front med hjälp av olika aktörer.
 
Syftet med remissbehandlingen är att kompletteringar i synnerhet i fråga om planens mål och genomförandet av dem samt beskrivningar och länkar till sådan pågående verksamhet som verkställer varje artikel och som remissinstanserna önskar lyfta fram i planen.
Bilagor:

Lanzarote_toimeenpanosuunnitelmaluonnos_08122021.pdf - Suomenkielinen versio

Lanzarote_sv.docx - Ruotsinkielinen versio

Tidtabell
Utlåtanden begärs under tiden 9.12.2021-9.1.2022. Remisstiden för de svenkspåkiga utlåtanderna är 10.1.-21.1.2022. Genomförandeplanen kommer att bearbetas både utifrån responsen från remissbehandlingen och de ungas tankar i januari–februari 2022. Genomförandet genomförs under åren 2022 –2025.
Svarsanvisningar för mottagare
I frågedelen är det möjligt att lämna ett allmänt utlåtande och dessutom är det möjligt att yttra sig om de olika delarna av utkastet till genomförandeplan.
 
För att kunna ge ett utlåtande ska svaranden registrera sig och logga in i lausuntopalvelu.fi. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns lausuntopalvelu.fi: s webbplats Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för ibruktagandet av tjänsten kan begäras adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.
Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i lausuntopalvelu.fi för hälsa och välfärd. Utlåtandet kan skickas till en annan person för godkännande innan det publiceras i tjänsten. Om ni inte kan ge ert utlåtande i lausuntopalvelu.fi, kan utlåtandet också sändas per e-post till adressen kirjaamo.stm@gov.fi.
 
Denna begäran om utlåtande har skickats endast elektroniskt. Även andra än de som nämns i punkten nedan kan ge utlåtande.
Beredare
Ordförande för den arbetsgrupp som berett planen och ansvarig tjänsteman för remissbehandlingen är socialrådet Marjo Malja.
Sändlista:
Allianssi ry    
Amnesty Suomen osasto    
Eksote    
FiCom    
Helsingin kaupunki    
Helsingin yliopisto    
Ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattori    
Ihmisoikeusliitto    
Ihmisoikeusliitto    
Itä-Suomen yliopisto    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi    
Koordinaatti    
Kuopion kaupunki    
Lastenpsykiatriyhdistys    
Mieli ry    
nuorisotutkimusseura    
OAJ    
opetushallitus    
Osallisuuden aika    
Psykologiliitto    
Suomen lastenlääkäriyhdistys    
Talentia    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen yliopisto    
Turun kaupunki    
Turun yliopisto    
Vantaan kaupunki    
Väestöliitto    
Ämnesord

monialainen yhteistyö

lapsen oikeudet

lapset

nuoret

väkivalta

seksuaaliväkivalta

lapsiin kohdistuva väkivalta

ehkäisevä työ

toimeenpano