Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö työryhmän ehdotuksesta Lanzaroten sopimuksen kansalliseksi toimeenpanosuunnitelmaksi vuosille 2022-2025

Lausuntopyyntö työryhmän ehdotuksesta Lanzaroten sopimuksen kansalliseksi toimeenpanosuunnitelmaksi vuosille 2022-2025

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/22001/2020

Vastausaika on päättynyt: 21.1.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän laatimaan lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan vastaisen Lanzaroten sopimuksen (SopS 87-88/20211) ensimmäisen toimeenpanosuunnitelman Suomeen. Suunnitelma on laadittu vuosille 2022-2025. Työryhmä on valmistellut suunnitelmaluonnoksen vuoden 2021 aikana ja haluaa nyt lähettää sen lausuntokierrokselle. Ruotsinkielinen käännös toimeenpanosuunnitelman luonnoksesta valmistuu tammikuun alussa, joten ruotsinkielisen lausunnon antamisen mahdollisuus on tammikuussa 2022.

Samaan aikaan lausuntokierroksen kanssa kuullaan 15-17 –vuotiaiden nuorten näkemyksiä seksuaaliväkivallasta. Nuorilta toivotaan saatavan näkemyksiä, jotka auttavat ammattilaisia ymmärtämään paremmin nuorten kohtaamaa seksuaalista väkivaltaa ja sitä, miten sitä kokeneita nuoria voidaan auttaa ja miten sitä voisi ennaltaehkäistä.
Tausta
Toimeenpanosuunnitelman laatiminen sisältyy Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan. Valmistelutyössä on toimittu yhteistyössä eri toimijoiden ja kansallisen lapsistrategiatyön kanssa. Toimeenpanosuunnitelman nuorten kanssa tehtävä osallisuustyö on yksi kansallisen lapsistrategian osallisuuspiloteista. Suunnitelmassa on huomioitu jo meneillään oleva, muu aiheeseen liittyvä keskeinen kansallinen työ, kuten Väkivallaton lapsuus -toimenpidesuunnitelman ja Istanbulin sopimuksen toimeenpanon työ ja pyritty välttämään päällekkäisyyttä erilaisiin jo meneillään oleviin toimiin. 
Tavoitteet
Toimeenpanosuunnitelmaluonnokseen sisältyy yhteensä 33 toimenpidettä, jotka on jaettu kolmen teeman alle: ennaltaehkäisy, suojelu sekä kansallisen ja kansainvälisen yhteistoiminnan edistäminen seksuaalista riistoa ja seksuaaliväkivaltaa vastaan. Suunnitelma pyrkii tekemään tunnetummaksi Lanzaroten sopimuksen sisältöjä ja kuvaamaan artikloittain mitä Suomessa on jo meneillään näitä sisältöjä koskien sekä ehdottamaan sellaisia toimenpiteitä, joilla toimeenpanoa voidaan edelleen vahvistaa. Ehdotetut toimenpiteet on pyritty muotoilemaan sellaisiksi, että niitä voitaisiin toteuttaa laajasti eri toimijoiden avulla.

Lausuntokierroksen avulla tavoitteena on saada täydennystä erityisesti koskien suunnitelman tavoitteita ja niiden toimeenpanoa sekä kuvauksia ja linkkejä sellaisesta kutakin artiklaa toimeenpanevasta, meneillään olevasta toiminnasta, joita lausunnonantajat toivoisivat tuotavan esiin suunnitelmaan.
Liitteet:

Lanzarote_toimeenpanosuunnitelmaluonnos_08122021.pdf - Suomenkielinen versio

Lanzarote_sv.docx - Ruotsinkielinen versio

Aikataulu
Lausuntoja pyydetään ajalla 9.12.2021-9.1.2022. Ruotsinkielisten lausuntojen lausuntoaika on 10.1.-21.1.2022. Toimeenpanosuunnitelmaa tullaan muokkaamaan sekä lausuntokierrokselta saadun palautteen että nuorilta saatujen ajatusten pohjalta tammi-helmikuussa 2022. Toimeenpanoa toteutetaan vuosien 2022–2025 aikana.
Vastausohjeet vastaanottajille
Kyselyosiossa on mahdollista jättää yleinen lausunto ja lisäksi on mahdollisuus lausua toimeenpanosuunnitelmaluonnoksen eri osia koskien. 

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausunnon voi lähettää vielä toiselle henkilölle hyväksyttäväksi ennen sen julkaisemista palvelussa. Jos ette voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto on mahdollista toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.stm@gov.fi.

Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisesti. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.
Valmistelijat
Suunnitelman valmistelleen työryhmän puheenjohtaja ja lausuntokierroksen vastuullinen virkamies on sosiaalineuvos Marjo Malja.
Jakelu:
Allianssi ry    
Amnesty Suomen osasto    
Eksote    
FiCom    
Helsingin kaupunki    
Helsingin yliopisto    
Ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattori    
Ihmisoikeusliitto    
Ihmisoikeusliitto    
Itä-Suomen yliopisto    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi    
Koordinaatti    
Kuopion kaupunki    
Lastenpsykiatriyhdistys    
Mieli ry    
nuorisotutkimusseura    
OAJ    
opetushallitus    
Osallisuuden aika    
Psykologiliitto    
Suomen lastenlääkäriyhdistys    
Talentia    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen yliopisto    
Turun kaupunki    
Turun yliopisto    
Vantaan kaupunki    
Väestöliitto    
Asiasanat

monialainen yhteistyö

lapsen oikeudet

lapset

nuoret

väkivalta

seksuaaliväkivalta

lapsiin kohdistuva väkivalta

ehkäisevä työ

toimeenpano