Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetarskyddslagen

Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetarskyddslagen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/16013/2022

Svarstiden gick ut: 24.8.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning

Sosial- och hälsovårdsministeriet ber ert utlåtande om det bifogade utkastet till regeringens proposition senast den 24 augusti 2022.

I propositionen föreslås det ändringar i arbetarskyddslagen. Ändringar föreslås i bestämmelserna om arbetsgivarens allmänna omsorgsplikt, utredning och bedömning av riskerna i arbetet samt undervisning och handledning för arbetstagarna. Dessutom föreslås preciseringar i bestämmelsen om arbete som medför särskild skada samt att det fogas bemyndiganden att utfärda förordning till bestämmelserna om arbete som medför särskild skada och nattarbete.

Bakgrund
Propositionen hänför sig till det i regeringsprogrammet inskrivna målet att stärka den offentliga ekonomin genom att öka sysselsättningen, ett mål som förutsätter att äldre personer deltar på arbetsmarknaden i större utsträckning och att tiden i arbetslivet förlängs. Regeringspartierna drog den 17 december 2020 upp riktlinjer för åtgärder för att främja sysselsättningen bland personer över 55 år. I helheten ingick  beslut om att  göra sådana ändringar i arbetarskyddslagen (738/2002) som betonar beaktandet av ålder och åldrande samt arbetets fysiska och psykiska belastning i åtgärder som arbetsgivaren vidtar på grund av skyldigheten att sörja för arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet.
Målsättningar
Syftet med propositionen är att främja orkandet i arbetet för arbetstagare som fyllt 55 år och minska tidigt utträde ur arbetslivet. 

Syftet med de föreslagna bemyndigandena att utfärda förordning är att det till de grundläggande bestämmelserna fogas bemyndigandebestämmelser som bättre än nuförtiden möjliggör utfärdandet av preciserande bestämmelser.
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande via webbtjänsten utlåtande.fi senast onsdagen den 24 augusti 2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna in utlåtandet genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i webbtjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post. Social- och hälsoministeriet önskar att utlåtandet följer indelningen i mellanrubriker enligt begäran om utlåtande. 

För att kunna lämna ett utlåtande måste man registrera sig och logga in i webbtjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. 
 
Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande. Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi. 
Beredare
Tilläggsinformation: specialsakkunnig Jenny Rintala, tel. 029 5163 421, e-post: jenny.rintala(at)gov.fi.(på semester 18.7-10.8)
Sändlista:
Akava ry    
Autoliikenteen työnantajaliitto ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue    
Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue    
Maaseudun Työnantajaliitto MTA ry    
Metsäteollisuus ry    
Oikeusministeriö    
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Varustamot Ry    
Suomen Yrittäjät    
Taksiliikenteen Työnantajat ry    
Tampereen yliopisto / Työelämän tutkimuskeskus    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työn ja talouden tutkimus LABORE    
Työterveyslaitos    
Valtion työmarkkinalaitos VTML    
Ämnesord

arbetarskydd

ikääntyminen

åldrande

työsuojelu