Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/16013/2022

Vastausaika on päättynyt: 24.8.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi viimeistään 24.8.2022.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työturvallisuuslakia. Esityksessä ehdotetaan tarkennuksia työnantajan huolehtimisvelvoitetta, työn vaarojen selvittämistä ja arviointia sekä työntekijälle annettavaa opetusta ja ohjausta koskeviin säännöksiin. Lisäksi täsmennettäisiin erityistä vaaraa aiheuttavaa työtä koskevaa säännöstä ja lisättäisiin asetuksenantovaltuudet erityistä vaaraa aiheuttavaa työtä sekä yötyötä koskeviin säännöksiin.

Tausta
Esitys liittyy hallituksen ohjelmaan sisältyvään tavoitteeseen julkisen talouden vahvistamisesta työllisyysastetta nostamalla, mikä edellyttää ikääntyvien lisääntyvää osallistumista työmarkkinoille ja työurien pidentämistä. Hallituspuolueet tekivät linjauksen 17.12.2020 toimista, joilla edistetään yli 55-vuotiaiden työllisyyttä. Toimenpidekokonaisuuteen sisältyi linjaus siitä, että edistetään työssä jatkamista tarkistamalla työturvallisuuslakia muutoksilla, joilla korostetaan iän ja ikääntymisen sekä työn fyysisen ja henkisen kuormituksen merkityksen huomioon ottamista toimissa, joilla työnantajan velvollisuutena on huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on edistää 55 vuotta täyttäneiden työssä jaksamista ja vähentää varhaista työelämästä poistumista. 

Ehdotettujen asetuksenantovaltuuksien tavoitteena on lisätä perussäännösten yhteyteen valtuutussäännökset, jotka mahdollistaisivat nykyistä paremmin tarkentavien säännösten antamisen.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta sosiaali- ja terveysministeriölle viimeistään keskiviikkona 24.8.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnön otsikoiden mukaisesti.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa: erityisasiantuntija Jenny Rintala, puh. 029 5163 421, s-posti: jenny.rintala(at)gov.fi.(lomalla 18.7-10.8)
Jakelu:
Akava ry    
Autoliikenteen työnantajaliitto ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue    
Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue    
Maaseudun Työnantajaliitto MTA ry    
Metsäteollisuus ry    
Oikeusministeriö    
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Varustamot Ry    
Suomen Yrittäjät    
Taksiliikenteen Työnantajat ry    
Tampereen yliopisto / Työelämän tutkimuskeskus    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työn ja talouden tutkimus LABORE    
Työterveyslaitos    
Valtion työmarkkinalaitos VTML    
Asiasanat

arbetarskydd

ikääntyminen

åldrande

työsuojelu