Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 9 § i lönegarantilagen och 8 § i lagen om lönegaranti för sjömän

Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 9 § i lönegarantilagen och 8 § i lagen om lönegaranti för sjömän

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/722/2021

Svarstiden gick ut: 26.4.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Arbets- och näringsministeriet ber om ert utlåtande om bifogade utkast till regeringsproposition senast den 26 april 2021

I propositionen föreslås det att lönegarantilagen och lagen om lönegaranti för sjömän ändras. Det föreslås att det maximala lönegarantibeloppet enligt 9 § i lönegarantilagen höjs från 15 200 euro till 19 000 euro. På motsvarande sätt föreslås det att det maximala beloppet av skadestånd och gottgörelse som betalas med stöd av 8 § i lagen om lönegaranti för sjömän höjs från 15 200 euro till 19 000 euro. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.
Bakgrund
Det maximala lönegarantibelopp som betalas till arbetstagare med stöd av lönegarantilagen (866/1998) har varit detsamma sedan 1999. I och med covid-19-epidemin förväntas företagens betalningssvårigheter och de ersättningar som söks med stöd av lönegarantin öka.

Utkastet till regeringsproposition har beretts som tjänsteuppdrag vid arbets- och näringsministeriet. Propositionen har behandlats av delegationen för lönegarantiärenden, där de centrala arbetsmarknadsorganisationerna är representerade. Utkastet till proposition har sänts skriftligen till delegationen för sjömansärenden.Det har reserverats en kort tid för medlemmarna i delegationen att yttra sig om propositionen.
Målsättningar
Syftet med propositionen är att det maximala lönegarantibeloppet bättre ska motsvara arbetstagarnas nuvarande lönenivå.
Länkar:
Bilagor:

HE-luonnos 1.4.2021.pdf -

Huvudsakliga innehåll och paragrafer.pdf - Propositionens huvudsakliga innehåll och paragrafer

Tidtabell
Vi ber er vänligen lämna in era yttranden senast den 26 april 2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna in utlåtandet genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post,

Arbets- och näringsministeriet ber att utlåtandet indelas enligt rubrikerna i begäran om utlåtande.

Den som lämnar ett utlåtande måste registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande. OBS! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.


 
Beredare
Ytterligare information ges av Katariina Tirri, specialsakkunnig, tfn. 029 504 7180, e-post: katariina.tirri@tem.fi
Sändlista:
Akava    
EK    
Laivanpäällystöliitto    
SAK    
STTK    
Suomen Konepäällystöliitto    
Suomen Matkustajalaivayhdistys    
Suomen Merimies-Unioni    
Suomen Varustamot    
Työllisyysrahasto    
Uudenmaan ELY-keskus, palkkaturvayksikkö    
Ämnesord

työlainsäädäntö

palkkaturva

palkkaturvalaki

merimiesten palkkaturvalaki