Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi palkkaturvalain 9 §:n ja merimiesten palkkaturvalain 8 §:n muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi palkkaturvalain 9 §:n ja merimiesten palkkaturvalain 8 §:n muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/722/2021

Vastausaika on päättynyt: 26.4.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta hallituksen esitysluonnoksesta 26.4.2021 mennessä.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sekä palkkaturvalakia että merimiesten palkkaturvalakia. Esityksessä ehdotetaan, että palkkaturvalain 9 §:n mukaista palkkaturvan enimmäismäärää nostettaisiin 15 200 eurosta 19 000 euroon. Vastaavasti merimiesten palkkaturvalain 8 §:n perusteella maksettavien vahingonkorvausten ja hyvitysten enimmäismäärää nostettaisiin 15 200 eurosta 19 000 euroon. 

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Tausta
Palkkaturvalain (866/1998) perusteella työntekijälle maksettavan palkkaturvan enimmäismäärä on pysynyt ennallaan vuodesta 1999. Koronaepidemian myötä on odotettavissa, että yritysten maksuvaikeudet kasvavat ja palkkaturvasta haettavien saatavien määrät nousevat.

Hallituksen esitysluonnos on valmisteltu virkatyönä työ- ja elinkeinoministeriössä. Esitystä on käsitelty palkkaturva-asiain neuvottelukunnassa, jossa ovat edustettuina keskeiset työmarkkinajärjestöt. Esitysluonnos on toimitettu kirjallisesti merimiesasiain neuvottelukunnalle. Neuvottelukunnan jäsenille on varattu lyhyt kommentointiaika esityksestä.

 

Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on saattaa palkkaturvan enimmäismäärä vastaamaan paremmin työntekijöiden nykyistä palkkatasoa.
Linkit
Liitteet:

HE-luonnos 1.4.2021.pdf -

Huvudsakliga innehåll och paragrafer.pdf - Propositionens huvudsakliga innehåll och paragrafer

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 26.4.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnön otsikoiden mukaisesti.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löydät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.


 
Valmistelijat
Lisätietoja antaa: erityisasiantuntija Katariina Tirri, puh. 029 504 7180, s-posti: katariina.tirri@tem.fi
Jakelu:
Akava    
EK    
Laivanpäällystöliitto    
SAK    
STTK    
Suomen Konepäällystöliitto    
Suomen Matkustajalaivayhdistys    
Suomen Merimies-Unioni    
Suomen Varustamot    
Työllisyysrahasto    
Uudenmaan ELY-keskus, palkkaturvayksikkö    
Asiasanat

työlainsäädäntö

palkkaturva

palkkaturvalaki

merimiesten palkkaturvalaki