Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Regeringens proposition till riksdagen med ändring av överenskommelsen mellan Finland och Sverige om internationell taxitrafik på väg

Regeringens proposition till riksdagen med ändring av överenskommelsen mellan Finland och Sverige om internationell taxitrafik på väg

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/9213/2019

Svarstiden gick ut: 31.7.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Kommunikationsministeriet begär utlåtanden om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med ändring av överenskommelsen mellan Finland och Sverige om internationell taxitrafik på väg och med ändring av förslag till lag om sättande ikraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av överenskommelsen och ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter.


 
Bakgrund
Ändringsavtalet grundar sig på lag om transport som trädde i kraft den 1 juli 2018. Lagen ändrade den nationella regleringen om taxitrafik så att de skyldigheter som gäller bedrivande av taxitrafik lindrades.
Målsättningar
Ändringsavtalet och de föreslagna lagändringarna skulle ändra avtalet och tillämpningslagen så att deras reglering inte skulle gå utöver de skyldigheter som åläggs taxiverksamheten enligt andra nationella bestämmelser.
 
Svenska översättningar av propositionens huvudsakliga innehåll och paragraferna har tillkommit i begäran den 1 juli 2022. 

 
Bilagor:
Tidtabell
Kommunikationsministeriet tar emot utlåtanden till och med den 31 juli 2022.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtanden lämnas in genom att svara på den begäran om utlåtande som finns i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post.
 Observera att alla utlåtanden är offentliga och att de publiceras i tjänsten utlåtande.
Beredare
Ytterligare information ger Eveliina Uusitalo, planerare, eveliina.uusitalo(a)gov.fi
Sändlista:
AVI, Pohjois-Suomi    
ELY, Lappi    
Enontekiön kunta    
Kolarin kunta    
Lapin taksipalvelu    
Lapin Taksiyrittäjät ry    
MaRa    
Meri-Lapin taksit    
Muonion kunta    
OM    
Pellon kunta    
PLM    
Poliisihallitus    
SM    
Suomen Taksiliitto ry    
Suomen Taksiliitto ry    
Suomen Taksiliitto ry    
Suomen Taksiliitto ry    
TEM    
Tornion kaupunki    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
UM    
UM    
VM    
Ylitornion kunta    
Ämnesord

valtiosopimus