Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till statsrådets förordning om kvalitetskraven på motorbensin, dieselolja och vissa andra flytande bränslen samt utkast till statsrådets förordning om svavelhalten i tung brännolja och lätt brännolja

Utkast till statsrådets förordning om kvalitetskraven på motorbensin, dieselolja och vissa andra flytande bränslen samt utkast till statsrådets förordning om svavelhalten i tung brännolja och lätt brännolja

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/24501/2022

Svarstiden gick ut: 11.10.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Miljöministeriet ber om utlåtanden om utkasten till statsrådets förordning om kvalitetskraven på motorbensin, dieselolja och vissa andra flytande bränslen samt till statsrådets förordning om svavelhalten i tung brännolja och lätt brännolja.

I utkasten föreslås det att det stiftas nya statsrådsförordningar samtidigt som den gällande stadsrådsförordningen om kvalitetskraven på motorbensin, dieselolja och vissa andra flytande bränslen (1206/2010, nedan förordningen om bränslekvalitet) samt den gällande statsrådsförordningen om statsrådets förordning om svavelhalten i tung och lätt brännolja (413/2014, nedan svavelförordningen) upphävs.
Bakgrund
Avsikten är att genom revidering av förordningen uppdatera de bestämmelser och skyldigheter i fråga om kvaliteten på bränslen, dieselolja och vissa andra flytande bränslen som gäller myndigheter och myndigheternas behörigheter och som bland annat ska beakta det nationella genomförandet av EU:s marknadskontrollförordning. I förslaget ändras inte bestämmelserna om den egentliga kvaliteten på bränsle och de skyldigheter som följer av EU-lagstiftningen om kvaliteten på bränsle. I enlighet med 24 a § 2 mom. i miljöskyddslagen (527/2014) är Finlands miljöcentral marknadskontrollmyndighet för de i förordningen avsedda produkterna. I fortsättningen ska Finlands miljöcentral ansvara bland annat för att uppgifter om bränsleprover lämnas till Europeiska kommissionen samt för de åtgärder som ska vidtas i situationer där bränsleproverna inte stämmer överens med kraven. Tullens roll som ansvarig för provtagning och analysering av proverna ändras inte.

Finlands miljöcentral föreslås bli tillsynsmyndighet enligt svavelförordningen. Tullens roll som ansvarig aktör för provtagningen och analys av provernas svavelhalt ändras inte. Det föreslås att de rapporteringsskyldigheter som åläggs tillverkare och importörer av tung brännolja och lätt brännolja samt för miljötillståndspliktiga verksamhetsutövare som använder tung brännolja stryks som onödiga. Det sker inga ändringar i de tillåtna svavelhalterna i tung brännolja och lätt brännolja. I båda förordningsförslagen görs också vissa tekniska preciseringar jämfört med de gällande författningarna.

Avsikten är att förordningarna ska träda i kraft i november 2022.
Målsättningar
Syftet med förslagen är att uppdatera och precisera myndighetsbefogenheterna enligt förordningarna om bränslekvalitet och svavel så att det tydligt framgår vilken aktör som är tillsynsmyndighet och vilken aktör som ska sköta provtagningsplanen, provtagningen av bränsletyper och analyseringen av proverna.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna in ert utlåtande senast den 11 oktober 2022.

Avsikten är att statsrådsförordningarna ska utfärdas i oktober–november 2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna in ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur tjänsten tas i bruk kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Också instanser som inte nämns i sändlistan är välkomna att lämna ett utlåtande. Alla remissyttranden är offentliga och publiceras på webbplatsen utlåtande.fi.

Utlåtandet kan också sändas per e-post till adressen kirjaamo.ym@gov.fi.
Beredare
Mer information ges av regeringssekreterare Sini Pietilä (tel. +358 295 250 366) om beredningen i sin helhet, konsultativ tjänsteman Tarja Lahtinen (tel. +358 295 250 149) speciellt om förordningen om kvaliteten på drivmedel, och konsultativ tjänsteman Sami Rinne (tel. +358 295 250 361) speciellt om förordningen om svavelhalten i tung brännolja och lätt brännolja; eller per e-post förnamn.efternamn@gov.fi.
Sändlista:
Energiateollisuus ry    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Hämeen ELY-keskus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
KEHA-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
NEOT    
Neste Oyj    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Satakunnan ELY-keskus    
St1 Oy    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen ympäristökeskus    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Ålands landskapsregering