Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos valtioneuvoston asetukseksi moottoribensiinin, dieselöljyn ja eräiden muiden nestemäisten polttoaineiden laatuvaatimuksista sekä valtioneuvoston asetukseksi raskaan ja kevyen polttoöljyn rikkipitoisuudesta

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi moottoribensiinin, dieselöljyn ja eräiden muiden nestemäisten polttoaineiden laatuvaatimuksista sekä valtioneuvoston asetukseksi raskaan ja kevyen polttoöljyn rikkipitoisuudesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/24501/2022

Vastausaika on päättynyt: 11.10.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksista valtioneuvoston asetukseksi moottoribensiinin, dieselöljyn ja eräiden muiden nestemäisten polttoaineiden laatuvaatimuksista sekä valtioneuvoston asetukseksi raskaan ja kevyen polttoöljyn rikkipitoisuudesta.

Luonnoksissa ehdotetaan säädettäväksi uudet valtioneuvoston asetukset, samalla kun nykyinen valtioneuvoston asetus moottoribensiinin, dieselöljyn ja eräiden muiden nestemäisten polttoaineiden laatuvaatimuksista (1206/2010, jäljempänä liikennepolttoaineiden laatuasetus) sekä valtioneuvoston asetus raskaan ja kevyen polttoöljyn rikkipitoisuudesta (413/2014, jäljempänä rikkiasetus) kumottaisiin.
Tausta
Liikennepolttoaineiden laatuasetuksen uudistamisella päivitettäisiin polttoaineiden, dieselöljyn ja eräiden muiden nestemäisten polttoaineiden laatuun liittyvät viranomaisia ja viranomaisten toimivaltuuksia koskevat säännökset ja velvoitteet, joissa otettaisiin huomioon muun muassa EU:n markkinavalvonta-asetuksen kansallinen toimeenpano. Ehdotuksessa ei muutettaisi sääntelyä, joka koskee varsinaista polttoaineen laatua ja sitä koskevia EU-sääntelystä johtuvia velvoitteita. Asetuksen mukaisten tuotteiden markkinavalvontaviranomaisena toimii ympäristönsuojelulain (527/2014) 24 a §:n 2 momentin mukaisesti Suomen ympäristökeskus. Jatkossa Suomen ympäristökeskus vastaisi muun muassa polttoainenäytteitä koskevien tietojen toimittamisesta Euroopan komissiolle sekä toimenpiteistä, joihin olisi ryhdyttävä vaatimustenvastaisuustilanteissa. Tullin roolia näytteenotosta vastaavana tahona ja näytteiden analysoijana ei muutettaisi.

Rikkiasetuksen mukaiseksi valvontaviranomaiseksi säädettäisiin Suomen ympäristökeskus. Tullin roolia näytteenotosta vastaavana tahona ja näytteiden rikkipitoisuuden analysoijana ei muutettaisi. Raskaan ja kevyen polttoöljyn valmistajien ja maahantuojien sekä raskasta polttoöljyä käyttävien ympäristöluvanvaraisten toiminnanharjoittajien raportointivelvollisuudet poistettaisiin tarpeettomina. Raskaan ja kevyen polttoöljyn sallituissa rikkipitoisuuksissa ei tapahtuisi muutoksia.

Molempiin asetusehdotuksiin tehtäisiin myös eräitä teknisiä tarkennuksia nykyisiin säädöksiin verrattuna.

Tarkoitus on, että asetukset tulevat voimaan marraskuussa 2022.
Tavoitteet
Esitysten tavoitteena on ajantasaistaa ja tarkentaa liikennepolttoaineiden laatu- ja rikkiasetusten viranomaistoimivaltuudet siten, että on selkeää, mikä taho toimii valvontaviranomaisena ja minkä tahon toimesta näytteenottosuunnitelman laatiminen, polttoainenäytteiden otto ja näytteiden analysointi hoidetaan.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 11.10.2022.

Valtioneuvoston asetukset on tarkoitus antaa loka–marraskuussa 2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Lausunnon voi toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.ym@gov.fi.
Valmistelijat
Lisätietoja hallituksen esityksessä ehdotetuista muutoksista antaa hallitussihteeri Sini Pietilä (p. +358 295 250 366) valmistelusta kokonaisuudessaan, neuvotteleva virkamies Tarja Lahtinen (p. +358 295 250 149) erityisesti liikennepolttoaineiden laatuasetuksesta sekä neuvotteleva virkamies Sami Rinne (p. +358 295 250 361) erityisesti rikkiasetuksesta; tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@gov.fi.
Jakelu:
Energiateollisuus ry    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Hämeen ELY-keskus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
KEHA-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
NEOT    
Neste Oyj    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Satakunnan ELY-keskus    
St1 Oy    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen ympäristökeskus    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Ålands landskapsregering