Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister och lagen om fritt bildningsarbete

Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister och lagen om fritt bildningsarbete

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/18946/2020

Svarstiden gick ut: 15.1.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Undervisnings- och kulturministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister och lagen om fritt bildningsarbete.

I denna proposition föreslås att lagen om nationella studie- och examensregister ändras så att det föreskrivs att det är möjligt för huvudmän för läroanstalter för fritt bildningsarbete att i det riksomfattande datalagret Koski föra in det kunnande som förvärvats i en utbildning inom det fria bildningsarbetet. Införande av uppgifterna förutsätter en begäran av den studerande. Dessutom föreslås att det till lagen fogas en skyldighet att införa uppgifter gällande läropliktsutbildning för studerande som deltar i sådan utbildning som avses i 5 § 2 mom. i läropliktslagen (/). Eftersom propositionen om utvidgning av läroplikten ännu är under behandling i riksdagen, har i utkastet till paragrafer i denna regeringsproposition antecknats till vilka delar utkastet till lagförslag har samband med propositionen om utvidgning av läroplikten.

Dessutom föreslås att lagen om fritt bildningsarbete ändras så att den innehåller en bestämmelse om hur man fastställer omfattningen i studiepoäng för sådana utbildningar med fri inriktning som förs in i datalagret och hur den studerandes kunnande bedöms.

Avsikten är att lagarna ska träda i kraft den 1 augusti 2021.
 
 
Bakgrund
I regeringsprogrammet för statsminister Marins regering är ett mål att utbildnings- och kunskapsnivån höjs på alla utbildningsstadier, skillnaderna i lärande minskar och den utbildningsmässiga jämlikheten ökar. Uppnåendet av detta mål främjas genom regeringsprogrammets skrivning om utarbetande av nationella principer för identifiering och erkännande av kunnande. Syftet med principerna är att kunnande som individen förvärvat på olika sätt ska komma fram i arbetslivet och utbildningssystemet. I enlighet med regeringsprogrammet genomförs dessutom en parlamentarisk reform av det kontinuerliga lärandet som svarar på behovet att utveckla och förnya det egna kunnandet under hela livet. I den övergripande översynen beaktas bland annat hur identifieringen av kunnande ska anpassas till det nya systemet.

Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgrupp som har till uppgift att bereda åtgärder för identifieringen och erkännandet av kunnande som förvärvats inom det fria bildningsarbetet (OKM/62/0404/2018) föreslog enhälligt i sin promemoria (Identifiering och erkännande av kunnande som förvärvats genom fritt bildningsarbete: Promemoria från arbetsgruppen som bereder identifiering och erkännande av kunnande, undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2019: 46), bl.a. att lagstiftningen om databasen Koski ändras så att det kunnande som förvärvats i en utbildning med fri inriktning inom det fria bildningsarbetet kan föras in i databasen från 1.8.2021.

I 5 § 2 mom. i läropliktslagen är det fråga om utbildning som ordnas vid en folkhögskola där man följer de grunder i läroplanen för integrationsutbildning för vuxna invandrare som avses i lagen om främjande av integration eller den rekommendation till läroplan för invandrare som Utbildningsstyrelsen  har utarbetat. Den skyldighet att införa uppgifter som gäller ifrågavarande utbildning har saknats i propositionen om utvidgning av läroplikten.
Målsättningar
Syftet med propositionen är att synliggöra annat kunnande som förvärvats inom fritt bildningsarbete än examensbaserat kunnande, genom att föreskriva att det i datalagret Koski är möjligt att lagra prestationsuppgifter som beskriver sådant kunnande som förvärvats vid läroanstalter för fritt bildningsarbete. Studier med fri inriktning som ordnas inom det fria bildningsarbetet och som inte leder till examen ger deltagarna många slags kompetenser som behövs i arbetslivet och på fritiden, och identifieringen och erkännandet av sådant kunnande bör underlättas och förbättras. Genom propositionen förverkligas målet att utvidga kompetensinriktningen så den ingår i hela utbildningssystemet samt främjas kontinuerligt lärande med utgångspunkt i den studerandes behov.
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna era yttranden senast den 15 januari 2021
Svarsanvisningar för mottagare
Undervisnings- och kulturministeriet ger er möjlighet att lämna ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister och lagen om fritt bildningsarbete.

Eftersom propositionen om utvidgning av läroplikten ännu är under behandling i riksdagen, har i utkastet till paragrafer i denna regeringsproposition antecknats till vilka delar utkastet till lagförslag har samband med propositionen om utvidgning av läroplikten.

Också instanser som inte nämns i sändlistan kan lämna sina synpunkter till ministeriet.

Vänligen lämna utlåtandet genom att besvara den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Om utlåtande.fi inte kan användas kan utlåtandet skickas till undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor till adressen (kirjaamo@minedu.fi) eller per post till PB 29, 00023 Statsrådet.
Vi ber er dela in utlåtandet enligt de mellanrubriker som finns i begäran om utlåtande. Detta underlättar den fortsatta behandlingen. Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.

Användarstöd: Om du har frågor, kontakta vid behov organisationens huvudanvändare (ministerierna) eller användarstödet på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.
Beredare
sakkunnig Petra Heikkinen, tfn 02953 30 068, petra.heikkinen@minedu.fi

regeringssekreterare Marjaana Larpa, tfn 02953 30 350, marjaana.larpa@minedu.fi
Sändlista:
Ahjolan Setlementti ry    
Ahlmanin koulun Säätiö sr    
Alajärven kaupunki    
Alavuden kaupunki (1)    
Alkio-Opiston kannatusyhdistys ry    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Auralan Setlementti ry    
Axxell Utbildning Ab    
Bildningsalliansen rf    
Borgå folkakademi Ab    
Demokraattinen Sivistysliitto - Demokratiska Bildningsförbundet ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA    
Erityiskansanopiston kannatusyhdistys ry    
Espoon kaupunki (1)    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjalan kansalaisopisto-säätiö    
Etelä-Pohjanmaan Korkeakouluyhdistys ry    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Eurajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys r.y.    
Folkhälsan Utbildning Ab    
Folkhälsan Utbildning Ab    
Forssan kaupunki    
Fria Kristliga Folkhögskolföreningen FKF rf    
Garantiföreningen för Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland rf    
Haapajärven kaupunki    
Haapaveden kaupunki    
Haapaveden Opiston kannatusyhdistys ry    
Haminan kaupunki (1)    
HAMK Akatemia Oy    
Hangon kaupunki    
Harjulan Setlementti ry    
Hausjärven kunta    
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr    
Helsingin kaupunki    
Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö sr    
Hyrynsalmen kunta    
Hyvinkään kaupunki (1)    
Hämeenkyrön kunta    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki (1)    
Iitin kunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta (1)    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Ingå kommun / Inkoon kunta    
Iso Kirja Ry    
Itä-Hämeen kansansivistystyön säätiö sr    
Itä-Karjalan Kansanopistoseura ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy    
Itä-Suomen yliopistoseura ry    
Jakobstad stad / Pietarsaaren kaupunki    
Joensuun kaupunki    
Jokelan kansalaisopiston kannatusyhdistys r.y    
Jokioisten kunta    
Joutsan kunta (1)    
Joutsenon Opiston kannatusyhdistys ry    
Juuan kunta    
Jyränkölän Setlementti ry    
Jyvälän Setlementti ry    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän kesäyliopistoyhdistys ry    
Jyväskylän kristillisen opiston säätiö sr    
Jämsän kaupunki    
Jämsän kristillinen opisto ry    
Järvenpään kaupunki (1)    
Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys ry    
Kaarinan kaupunki    
Kainuun korkeakouluyhdistys ry    
Kainuun Opisto Oy    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki (1)    
Kalajoen Kristillisen Opiston Kannatusyhdistys ry    
Kalliolan Setlementti ry    
Kampman Eija    
Kanneljärven kansanopiston kannatusyhdistys ry    
Kannuksen kaupunki    
Kansalaisopistojen liitto ry    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus    
Kansallinen Sivistysliitto ry    
Kansallisarkisto    
Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry    
Kansaneläkelaitos, etuusosasto ja tutkimusosasto    
Karkkilan kaupunki (1)    
Karstulan Evankelisen Kansanopiston Kannatusyhdistys ry    
Karstulan kunta (1)    
Kaskisten kaupunki    
Kauhajoen evankelisen opiston kannatusyhdistys ry    
Kauhajoen kaupunki (1)    
Kauniaisten kaupunki    
Kaustisen Evankelisen Opiston Kannatusyhdistys ry    
Kemijärven kaupunki (1)    
Kemin kaupunki (1)    
Kempeleen kunta (1)    
Keravan kaupunki (1)    
Keski-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys ry    
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Keuruun kaupunki    
Kimitoöns kommun / Kemiönsaaren kunta    
Kinnulan kunta    
Kirkkohallitus/Kirkon työmarkkinalaitos    
Kirkkonummen kunta (1)    
Kirkkopalvelut ry    
Kisakalliosäätiö    
Kiteen Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry    
Kiteen kaupunki (1)    
Kittilän kunta (1)    
Kiuruveden kaupunki    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki (2)    
Kolarin kunta    
Korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akava ry    
Korpisaaren Säätiö sr    
Korsholms kommun / Mustasaaren kunta    
Koskelan Setlementti ry    
Kotkan kaupunki (1)    
Koulutuskuntayhtymä OSAO    
Koulutuskuntayhtymä Tavastia    
Kouvolan kaupunki (1)    
Kronoby kommun / Kruunupyyn kunta    
KT Kuntatyönantajat    
Kuopion kaupunki (3)    
Kuortaneen urheiluopistosäätiö sr    
Kurikkalan Setlementti ry    
Kuurojen Liitto ry    
Kuusamo-opiston kannatusyhdistys ry    
Kvarnen Samkommun    
Kymenlaakson liitto    
Kymenlaakson Opiston Kannatusyhdistys ry    
Laajasalon opiston säätiö sr    
Lahden kansanopiston säätiö sr    
Laitilan kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapinlahden kunta (1)    
Lapuan kaupunki (1)    
Laukaan kunta    
Liedon kunta (1)    
Lieksan kaupunki (1)    
Lieksan kristillisen opiston kannatusyhdistys ry    
Lievestuoreen Setlementti ry    
Limingan kansanopiston Kannattajayhdistys ry    
Limingan kunta (1)    
Linnalan Setlementti ry    
Lohjan kaupunki (2)    
Loimaan evankelisen kansanopiston säätiö sr    
Loimaan kaupunki (1)    
Lopen kunta (1)    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Loviisan kaupunki    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Suomen opistoyhdistys ry    
Lärkkulla-stiftelsen sr    
Maaseudun Sivistysliitto ry    
Malax kommun / Maalahden kunta    
Merikarvian kunta    
Mikkelin kaupunki (1)    
Mikkelin kesäyliopiston kannatusyhdistys ry    
Muhoksen kunta (1)    
Muonion kunta    
Muurlan Evankelisen Opiston Säätiö sr    
Mäntsälän kunta (1)    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta (1)    
Naantalin kaupunki (1)    
Naisjärjestöjen Keskusliitto ry    
Nokian kaupunki (1)    
Nurmeksen kaupunki (1)    
Nurmijärven Opiston kannatusyhdistys ry    
Nykarleby stad / Uusikaarlepyy    
Närpes stad / Närpiön kaupunki    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Opintokeskukset ry    
Opintotoiminnan Keskusliitto ry    
Oriveden kaupunki (1)    
Otsolan Kannatusyhdistys ry    
Paasikiviopistoyhdistys ry    
Paimion kaupunki    
Palkansaajien koulutussäätiö sr    
Palkansaajien tutkimuslaitos (PT)    
Palloilu Säätiö sr    
Paltamon kunta    
Pargas stad / Paraisten kaupunki    
Parikkalan kunta (1)    
Pedersöre kommun / Pedersören kunta    
Perheniemen Evankelisen Opiston Kannatusyhdistys r.y.    
Peruskansan Sivistysliitto ry    
Peräpohjolan Kansanopiston Kannatusyhdistys ry    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta (1)    
Pihtiputaan kunta (1)    
Pohjantähti-opiston kannatusyhdistys ry    
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä    
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoseura ry    
Pohjois-Satakunnan kansanopiston kannatusyhdistys ry    
Pohjois-Savon Kansanopistoseura r.y.    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Porin kaupunki    
Portaanpää ry    
Porvoon kaupunki (2)    
Posion kunta    
Pro Lukio ry    
Puolangan kunta    
Puumalan kunta (1)    
Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistys ry    
Päivölän kansanopiston kannattajayhdistys ry    
Pöytyän kunta (1)    
Raahen kaupunki (1)    
Raision kaupunki    
Ranuan kristillinen kansanopistoyhdistys ry    
Ranuan kunta (1)    
Raseborgs stad / Raaseporin kaupunki    
Raseborg-säätiö sr    
Raudaskylän Kristillinen Opisto r.y.    
Rauman kaupunki (1)    
Rautjärven kunta    
Reisjärven Kristillinen Kansanopistoyhdistys ry    
Riihimäen kaupunki (1)    
Rovalan Setlementti ry    
Rovaniemen kaupunki (1)    
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä    
Ruokolahden kunta (1)    
Ruoveden kunta    
Saamelaiskäräjät    
Saarijärven kaupunki (1)    
Sallan kunta (1)    
Salon kaupunki (1)    
Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
Sastamalan kaupunki (2)    
Savitaipaleen kunta    
Savonlinnan kesäyliopistoyhdistys ry    
Savonlinnan Kristillinen Opisto ry    
Seinäjoen kaupunki (1)    
Setlementti Kainulan Kannatusyhdistys ry    
Setlementti Kyröskoskela ry    
Siikajoen kunta    
Siilinjärven kunta (2)    
Sipoon kunta (1)    
Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry.    
Sivistystyönantajat    
Snellman-Instituutti ry    
Snellman-korkeakoulu    
Someron kaupunki (1)    
Sonkajärven kunta (1)    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sotkamon kunta (1)    
Stiftelsen för Hangö sommaruniversitet sr    
Sulkavan kunta (1)    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry    
Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK    
Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy    
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry    
Suomen Kansanopistoyhdistys ry    
Suomen Kesäyliopistot ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Lukiolaisten Liitto ry    
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry    
Suomen Nuoriso-Opiston Kannatusyhdistys ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry    
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry    
Suomen Raamattuopiston Säätiö sr    
Suomen Rehtorit ry    
Suomen teologinen opisto ry    
Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry    
Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Suomussalmen kunta (1)    
Suonenjoen kaupunki    
Svenska Finlands folkting    
Säkylän kunta (1)    
Taiteen perusopetusliitto TPO ry    
Taivalkosken kunta (1)    
Tampereen kaupunki (1)    
Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry    
Tanhuvaaran Säätiö    
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE    
Tasa-arvovaltuutettu    
Teollisuusliitto ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Teuvan kunta (1)    
Tietosuojavaltuutettu    
Tilastokeskus    
Tohmajärven kunta    
Toimela ry    
Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto ry    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
TUL:n Kisakeskussäätiö sr    
Turun Aikuiskoulutussäätiö, Turun kesäyliopisto    
Turun kristillisen opiston säätiö sr    
Tuusulan kunta (1)    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työväen akatemian kannatusosakeyhtiö    
Urheiluopistojen Yhdistys Ry    
Utsjoen kunta (1)    
Vaalan kunta (1)    
Vaasan kaupunki (1)    
Vaasan kesäyliopisto ry - Vasa sommaruniversitet r.f    
Valamon Luostari    
Valkeakosken kaupunki (1)    
Valkealan Kristillisen Kansanopiston Kannatusyhdistys r.y.    
Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vantaan kaupunki (1)    
Vapaa sivistystyö ry    
Varalan Säätiö    
Varkauden kaupunki    
Varsinais-Suomen aikuiskoulutussäätiö sr    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Vihreä Sivistysliitto ry    
Virtain kaupunki (1)    
Vuokatin Säätiö    
Vuolle Setlementti ry    
Vörå kommun / Vöyrin kunta (1)    
xxOulun kaupunki (1)    
xxTurun kaupunki    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ylitornion kunta    
Ylivieskan kaupunki    
Österbottens Svenska Kristliga Folkhögskolesällskap r.f.