Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamiseksi

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamiseksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/18946/2020

Vastausaika on päättynyt: 15.1.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamiseksi.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä siten, että vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjille säädettäisiin mahdolliseksi tallentaa vapaassa sivistystyössä hankitun vapaatavoitteisen koulutuksen tuottama osaaminen valtakunnalliseen Koski-tietovarantoon. Tallentaminen edellyttäisi opiskelijan pyyntöä. Lisäksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi oppivelvollisuuskoulutukseen liittyvä tallentamisvelvollisuus oppivelvollisuuslain (  /  ) 5 §:n 2 momentissa tarkoitetussa koulutuksessa olevista opiskelijoista. Koska oppivelvollisuuden laajentamista koskeva esitys on vielä eduskunnan käsiteltävänä, on tähän hallituksen esityksen pykäläluonnokseen merkitty, miltä osin esitysluonnos on riippuvainen oppivelvollisuuden laajentamista koskevasta esityksestä.

Lisäksi esitetään muutettavaksi lakia vapaasta sivistystyöstä siten, että se sisältäisi säännöksen siitä, kuinka tietovarantoon tallennettavien vapaatavoitteisten koulutusten laajuus määritellään opintopisteinä ja kuinka opiskelijan osaaminen arvioidaan.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2021.
 
Tausta
Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että koulutus- ja osaamistaso nousevat kaikilla koulutusasteilla, oppimiserot kaventuvat ja koulutuksellinen tasa-arvo lisääntyy. Tavoitteen toteuttamista edistetään hallitusohjelman kirjauksella, jonka mukaan laaditaan kansalliset osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet, joiden tavoitteena on tehdä eri tavoin hankittu yksilön osaaminen näkyväksi työelämässä ja koulutusjärjestelmässä. Lisäksi hallitusohjelman mukaisesti toteutetaan parlamentaarinen jatkuvan oppimisen uudistus, jolla vastataan läpi elämän jatkuvaan tarpeeseen kehittää ja uudistaa omaa osaamista. Uudistuksen kokonaistarkastelussa otetaan huomioon muun muassa osaamisen tunnistamisen niveltyminen uuteen järjestelmään.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettama vapaan sivistystyön kautta hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista valmisteleva työryhmä (OKM/62/0404/2018) esitti yksimielisesti muistiossaan (Vapaan sivistystyön kautta hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen: Osaamisen tunnistamista ja tunnustamista valmistelevan työryhmän muistio, opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2019:46) muun muassa, että niin kutsuttua Koski-tietovarantoa koskeva lainsäädäntö muutettaisiin siten, että vapaassa sivistystyössä saavutettu vapaatavoitteisen koulutuksen tuottama osaaminen voitaisiin viedä tietovarantoon 1.8.2021 lähtien.

Oppivelvollisuuslain 5 §:n 2 momentissa on kyse kansanopistossa järjestettävästä koulutuksesta, jossa noudatetaan kotoutumisen edistämisestä annetun lain mukaisia aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteita tai Opetushallituksen laatimaa maahanmuuttajille tarkoitetun koulutuksen opetussuunnitelmasuositusta. Kyseistä koulutusta koskevaa tallentamisvelvollisuutta ei ollut oppivelvollisuuden laajentamista koskevassa hallituksen esityksessä.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on saada vapaan sivistystyön kautta hankittu muu kuin tutkintotavoitteinen osaaminen näkyväksi säätämällä mahdolliseksi vapaan sivistystyön oppilaitoksissa hankitun osaamista kuvaavien suoritustietojen tallentaminen Koski-tietovarantoon. Vapaassa sivistystyössä järjestettävä vapaatavoitteinen tutkintoon johtamaton opiskelu tuo osallistujille monenlaista työelämässä ja vapaa-ajalla tarvittavaa osaamista, jonka tunnistamista ja tunnustamista tulisi helpottaa ja parantaa. Esityksellä toteutetaan tavoitetta osaamisperusteisuuden ulottamisesta läpi koulutusjärjestelmän ja edistetään jatkuvaa oppimista opiskelijan tarpeista lähtien.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan 15.1.2021 mennessä
Vastausohjeet vastaanottajille
Opetus- ja kulttuuriministeriö varaa teille mahdollisuuden antaa lausuntonne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamiseksi.

Koska oppivelvollisuuden laajentamista koskeva esitys on vielä eduskunnan käsiteltävänä, on tähän hallituksen esityksen pykäläluonnokseen merkitty, miltä osin esitysluonnos on riippuvainen oppivelvollisuuden laajentamista koskevasta esityksestä.

Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Jos lausuntopalvelu.fi:tä ei ole mahdollista käyttää, lausunnon voi toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon sähköpostitse (kirjaamo@minedu.fi) tai postitse PL 29, 00023 Valtioneuvosto.
Lausunnot pyydetään jaottelemaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti jatkokäsittelyn helpottamiseksi. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Käyttäjätuki: Jos sinulla on kysyttävää, ota tarvittaessa yhteys organisaatiosi pääkäyttäjään (ministeriöt) tai käyttäjätukeen osoitteessa lausuntopalvelu.om@om.fi.
Valmistelijat
Asiantuntija Petra Heikkinen
puh. +358 295 330 068
petra.heikkinen@minedu.fi

Hallitussihteeri
Marjaana Larpa
puh. +358 295 330 350
marjaana.larpa@minedu.fi

 
Jakelu:
Ahjolan Setlementti ry    
Ahlmanin koulun Säätiö sr    
Alajärven kaupunki    
Alavuden kaupunki (1)    
Alkio-Opiston kannatusyhdistys ry    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Auralan Setlementti ry    
Axxell Utbildning Ab    
Bildningsalliansen rf    
Borgå folkakademi Ab    
Demokraattinen Sivistysliitto - Demokratiska Bildningsförbundet ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA    
Erityiskansanopiston kannatusyhdistys ry    
Espoon kaupunki (1)    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjalan kansalaisopisto-säätiö    
Etelä-Pohjanmaan Korkeakouluyhdistys ry    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Eurajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys r.y.    
Folkhälsan Utbildning Ab    
Folkhälsan Utbildning Ab    
Forssan kaupunki    
Fria Kristliga Folkhögskolföreningen FKF rf    
Garantiföreningen för Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland rf    
Haapajärven kaupunki    
Haapaveden kaupunki    
Haapaveden Opiston kannatusyhdistys ry    
Haminan kaupunki (1)    
HAMK Akatemia Oy    
Hangon kaupunki    
Harjulan Setlementti ry    
Hausjärven kunta    
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr    
Helsingin kaupunki    
Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö sr    
Hyrynsalmen kunta    
Hyvinkään kaupunki (1)    
Hämeenkyrön kunta    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki (1)    
Iitin kunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta (1)    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Ingå kommun / Inkoon kunta    
Iso Kirja Ry    
Itä-Hämeen kansansivistystyön säätiö sr    
Itä-Karjalan Kansanopistoseura ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy    
Itä-Suomen yliopistoseura ry    
Jakobstad stad / Pietarsaaren kaupunki    
Joensuun kaupunki    
Jokelan kansalaisopiston kannatusyhdistys r.y    
Jokioisten kunta    
Joutsan kunta (1)    
Joutsenon Opiston kannatusyhdistys ry    
Juuan kunta    
Jyränkölän Setlementti ry    
Jyvälän Setlementti ry    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän kesäyliopistoyhdistys ry    
Jyväskylän kristillisen opiston säätiö sr    
Jämsän kaupunki    
Jämsän kristillinen opisto ry    
Järvenpään kaupunki (1)    
Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys ry    
Kaarinan kaupunki    
Kainuun korkeakouluyhdistys ry    
Kainuun Opisto Oy    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki (1)    
Kalajoen Kristillisen Opiston Kannatusyhdistys ry    
Kalliolan Setlementti ry    
Kampman Eija    
Kanneljärven kansanopiston kannatusyhdistys ry    
Kannuksen kaupunki    
Kansalaisopistojen liitto ry    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus    
Kansallinen Sivistysliitto ry    
Kansallisarkisto    
Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry    
Kansaneläkelaitos, etuusosasto ja tutkimusosasto    
Karkkilan kaupunki (1)    
Karstulan Evankelisen Kansanopiston Kannatusyhdistys ry    
Karstulan kunta (1)    
Kaskisten kaupunki    
Kauhajoen evankelisen opiston kannatusyhdistys ry    
Kauhajoen kaupunki (1)    
Kauniaisten kaupunki    
Kaustisen Evankelisen Opiston Kannatusyhdistys ry    
Kemijärven kaupunki (1)    
Kemin kaupunki (1)    
Kempeleen kunta (1)    
Keravan kaupunki (1)    
Keski-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys ry    
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Keuruun kaupunki    
Kimitoöns kommun / Kemiönsaaren kunta    
Kinnulan kunta    
Kirkkohallitus/Kirkon työmarkkinalaitos    
Kirkkonummen kunta (1)    
Kirkkopalvelut ry    
Kisakalliosäätiö    
Kiteen Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry    
Kiteen kaupunki (1)    
Kittilän kunta (1)    
Kiuruveden kaupunki    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki (2)    
Kolarin kunta    
Korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akava ry    
Korpisaaren Säätiö sr    
Korsholms kommun / Mustasaaren kunta    
Koskelan Setlementti ry    
Kotkan kaupunki (1)    
Koulutuskuntayhtymä OSAO    
Koulutuskuntayhtymä Tavastia    
Kouvolan kaupunki (1)    
Kronoby kommun / Kruunupyyn kunta    
KT Kuntatyönantajat    
Kuopion kaupunki (3)    
Kuortaneen urheiluopistosäätiö sr    
Kurikkalan Setlementti ry    
Kuurojen Liitto ry    
Kuusamo-opiston kannatusyhdistys ry    
Kvarnen Samkommun    
Kymenlaakson liitto    
Kymenlaakson Opiston Kannatusyhdistys ry    
Laajasalon opiston säätiö sr    
Lahden kansanopiston säätiö sr    
Laitilan kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapinlahden kunta (1)    
Lapuan kaupunki (1)    
Laukaan kunta    
Liedon kunta (1)    
Lieksan kaupunki (1)    
Lieksan kristillisen opiston kannatusyhdistys ry    
Lievestuoreen Setlementti ry    
Limingan kansanopiston Kannattajayhdistys ry    
Limingan kunta (1)    
Linnalan Setlementti ry    
Lohjan kaupunki (2)    
Loimaan evankelisen kansanopiston säätiö sr    
Loimaan kaupunki (1)    
Lopen kunta (1)    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Loviisan kaupunki    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Suomen opistoyhdistys ry    
Lärkkulla-stiftelsen sr    
Maaseudun Sivistysliitto ry    
Malax kommun / Maalahden kunta    
Merikarvian kunta    
Mikkelin kaupunki (1)    
Mikkelin kesäyliopiston kannatusyhdistys ry    
Muhoksen kunta (1)    
Muonion kunta    
Muurlan Evankelisen Opiston Säätiö sr    
Mäntsälän kunta (1)    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta (1)    
Naantalin kaupunki (1)    
Naisjärjestöjen Keskusliitto ry    
Nokian kaupunki (1)    
Nurmeksen kaupunki (1)    
Nurmijärven Opiston kannatusyhdistys ry    
Nykarleby stad / Uusikaarlepyy    
Närpes stad / Närpiön kaupunki    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Opintokeskukset ry    
Opintotoiminnan Keskusliitto ry    
Oriveden kaupunki (1)    
Otsolan Kannatusyhdistys ry    
Paasikiviopistoyhdistys ry    
Paimion kaupunki    
Palkansaajien koulutussäätiö sr    
Palkansaajien tutkimuslaitos (PT)    
Palloilu Säätiö sr    
Paltamon kunta    
Pargas stad / Paraisten kaupunki    
Parikkalan kunta (1)    
Pedersöre kommun / Pedersören kunta    
Perheniemen Evankelisen Opiston Kannatusyhdistys r.y.    
Peruskansan Sivistysliitto ry    
Peräpohjolan Kansanopiston Kannatusyhdistys ry    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta (1)    
Pihtiputaan kunta (1)    
Pohjantähti-opiston kannatusyhdistys ry    
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä    
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoseura ry    
Pohjois-Satakunnan kansanopiston kannatusyhdistys ry    
Pohjois-Savon Kansanopistoseura r.y.    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Porin kaupunki    
Portaanpää ry    
Porvoon kaupunki (2)    
Posion kunta    
Pro Lukio ry    
Puolangan kunta    
Puumalan kunta (1)    
Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistys ry    
Päivölän kansanopiston kannattajayhdistys ry    
Pöytyän kunta (1)    
Raahen kaupunki (1)    
Raision kaupunki    
Ranuan kristillinen kansanopistoyhdistys ry    
Ranuan kunta (1)    
Raseborgs stad / Raaseporin kaupunki    
Raseborg-säätiö sr    
Raudaskylän Kristillinen Opisto r.y.    
Rauman kaupunki (1)    
Rautjärven kunta    
Reisjärven Kristillinen Kansanopistoyhdistys ry    
Riihimäen kaupunki (1)    
Rovalan Setlementti ry    
Rovaniemen kaupunki (1)    
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä    
Ruokolahden kunta (1)    
Ruoveden kunta    
Saamelaiskäräjät    
Saarijärven kaupunki (1)    
Sallan kunta (1)    
Salon kaupunki (1)    
Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
Sastamalan kaupunki (2)    
Savitaipaleen kunta    
Savonlinnan kesäyliopistoyhdistys ry    
Savonlinnan Kristillinen Opisto ry    
Seinäjoen kaupunki (1)    
Setlementti Kainulan Kannatusyhdistys ry    
Setlementti Kyröskoskela ry    
Siikajoen kunta    
Siilinjärven kunta (2)    
Sipoon kunta (1)    
Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry.    
Sivistystyönantajat    
Snellman-Instituutti ry    
Snellman-korkeakoulu    
Someron kaupunki (1)    
Sonkajärven kunta (1)    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sotkamon kunta (1)    
Stiftelsen för Hangö sommaruniversitet sr    
Sulkavan kunta (1)    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry    
Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK    
Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy    
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry    
Suomen Kansanopistoyhdistys ry    
Suomen Kesäyliopistot ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Lukiolaisten Liitto ry    
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry    
Suomen Nuoriso-Opiston Kannatusyhdistys ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry    
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry    
Suomen Raamattuopiston Säätiö sr    
Suomen Rehtorit ry    
Suomen teologinen opisto ry    
Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry    
Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Suomussalmen kunta (1)    
Suonenjoen kaupunki    
Svenska Finlands folkting    
Säkylän kunta (1)    
Taiteen perusopetusliitto TPO ry    
Taivalkosken kunta (1)    
Tampereen kaupunki (1)    
Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry    
Tanhuvaaran Säätiö    
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE    
Tasa-arvovaltuutettu    
Teollisuusliitto ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Teuvan kunta (1)    
Tietosuojavaltuutettu    
Tilastokeskus    
Tohmajärven kunta    
Toimela ry    
Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto ry    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
TUL:n Kisakeskussäätiö sr    
Turun Aikuiskoulutussäätiö, Turun kesäyliopisto    
Turun kristillisen opiston säätiö sr    
Tuusulan kunta (1)    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työväen akatemian kannatusosakeyhtiö    
Urheiluopistojen Yhdistys Ry    
Utsjoen kunta (1)    
Vaalan kunta (1)    
Vaasan kaupunki (1)    
Vaasan kesäyliopisto ry - Vasa sommaruniversitet r.f    
Valamon Luostari    
Valkeakosken kaupunki (1)    
Valkealan Kristillisen Kansanopiston Kannatusyhdistys r.y.    
Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vantaan kaupunki (1)    
Vapaa sivistystyö ry    
Varalan Säätiö    
Varkauden kaupunki    
Varsinais-Suomen aikuiskoulutussäätiö sr    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Vihreä Sivistysliitto ry    
Virtain kaupunki (1)    
Vuokatin Säätiö    
Vuolle Setlementti ry    
Vörå kommun / Vöyrin kunta (1)    
xxOulun kaupunki (1)    
xxTurun kaupunki    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ylitornion kunta    
Ylivieskan kaupunki    
Österbottens Svenska Kristliga Folkhögskolesällskap r.f.