Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om allmänna språkexamina

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om allmänna språkexamina

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/21671/2021

Svarstiden gick ut: 1.7.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Undervisnings- och kulturministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om allmänna språkexamina.

 
Bakgrund
I propositionen föreslås det att lagen om allmänna språkexamina ändras.
 
Till lagen fogas bestämmelser om påföljderna för svikligt förfarande och brott mot ordning. Det föreslås att om en examinand gör sig skyldig till svikligt förfarande, försök till fusk eller medverkan till något av dessa eller annars bryter mot ordningen vid examenstillfället, kan hans eller hennes examensprestation betraktas som underkänd. Dessutom föreslås att han eller hon kan förlora sin rätt att delta i examen i språket i fråga för sex månader.
 
Dessutom föreslås det i propositionen att bestämmelserna om examenskommissionen för allmänna språkexamina, examensanordnare och bedömare preciseras. Samtidigt föreslås vissa preciseringar och uppdateringar av lagens bestämmelser om bl.a. ett register över bedömare och ett examensregister, examensavgift och ändringssökande.
 
Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2023.

Utkastet till regeringsproposition har beretts vid undervisnings- och kulturministeriet, i samarbete med Utbildningsstyrelsen.
Målsättningar
De föreslagna ändringarna i lagen om allmänna språkexamina är viktiga för ett välfungerande examenssystem. Syftet med propositionen är att förbättra det allmänna språkexamenssystemets funktion och harmonisera examensanordnarnas förfaringssätt. Syftet är också att säkerställa en likvärdig behandling av examinanderna i situationer som gäller svikligt förfarande eller brott mot ordning och att värna om deras rättskydd.

Dessutom är syftet att förtydliga lagens bestämmelser om kommissionen för allmänna språkexamina och säkerställa att lagen är förenlig med dataskyddslagstiftningen.

Enligt förslaget skulle Utbildningsstyrelsen ta ut en examensavgift av dem som anmält sig till examen. Detta skulle öka transparensen och tydligheten i finansieringen av Utbildningsstyrelsens tjänster. Examensanordnarna skulle fakturera Utbildningsstyrelsen på basis av ett avtal.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna in era utlåtanden senast den 1 juli 2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande genom att besvara den begäran om utlåtande som har publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Ni behöver inte sända utlåtandet separat per e-post eller post till ministeriets registratorskontor.

Också instanser som inte nämns i sändlistan kan lämna sina synpunkter till ministeriet. Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet kan lämnas på svenska eller finska.

Vi ber er använda diarienumret VN/21671/2021 som referens för utlåtandet.
De ministerier som har VAHVA i bruk ska lämna in sitt yttrande för ärende VN/21671/2021 i VAHVA.

För att kunna lämna ett utlåtande måste man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Om du inte vill registrera dig i tjänsten, kan utlåtandet också skickas per e-post till undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor (registratorskontoret.ukm@gov.fi).
Beredare
Mer information fås av:
Regeringssekreterare Maria Soininen, undervisnings- och kulturministeriet (anträffbar t.o.m. 30.6. och fr.o.m. 1.8.)
E-post: fornamn.efternamn@gov.fi, tfn 029 533 0220.
Sändlista:
Aikuiskoulutus Taitaja    
Akava ry    
Ammatillisen aikuiskoulutuksen johtajat ry    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry    
Arffman    
Axxell Monikulttuurisuuskeskus    
Eduko    
Edupoli / Careeria    
Edusalo    
EduVamia    
Ekami    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Espoon työväenopisto / Omnia    
Etelä-Savon ammattiopisto / Esedu    
Finlandssvenska teckenspråkiga rf    
Heinolan kansalaisopisto    
Helsingfors Arbis    
Helsingin aikuisopisto    
Helsingin suomenkielinen työväenopisto    
Hiiden Opisto    
Hyria Koulutus Oy    
Iisalmen kansalaisopisto    
Itä-Karjalan Kansanopisto    
Jyväskylän kansalaisopisto    
Jyväskylän kristillinen opisto    
Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskus (SOLKI)    
Kansalaisopistojen liitto KoL – Medborgarinstitutens förbund MiF ry    
Kaukametsän opisto    
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto    
Kielikoulu Nuevo Mundo Oy    
Kielikoulutuspolitiikan verkosto (Kieliverkosto)    
Kotkan opisto    
Koulutuskeskus Salpaus    
Koulutuskuntayhtymä OSAO    
Kuntaliitto - Kommunförbundet    
Kuopion kansalaisopisto    
Kuurojen Liitto ry    
Lauttakylän lukion aikuislinja    
Linnalan opisto    
Loviisan kansalaisopisto – Lovisa medborgarinstitut    
Luksia    
Länsirannikon koulutus Oy WinNova    
Lärkkulla Stifteltens folkakademi    
Maahanmuuttovirasto    
Medborgarinstitutet i Mariehamn    
Oikeusministeriö    
Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Osuuskunta Opetus ja ohjaus    
Oulun aikuislukio    
Paasikivi-Opisto    
Pakolaisneuvonta ry    
Peräpohjolan opisto    
Pieksämäen seutuopisto    
Rauman kansalaisopisto    
Riveria kesäyliopisto    
Rovaniemen kansalaisopisto    
Saamelaisalueen koulutuskeskus    
Saimaan ammattiopisto Sampo    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
Savon ammattiopisto    
Seinäjoen kansalaisopisto    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Kansanopistoyhdistys - Finlands Folkhögskolförening ry    
Suomen yliopistojen kielikeskusten johtajien neuvosto    
Taitotalo    
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus    
Tampereen seudun ammattiopisto Tredu    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Turun ammatti-instituutti    
Turun kristillinen opisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Vaasan kansalaisopisto Alma - Vasa medborgarinstitut Alma    
Wahren-opisto    
Valtiovarainministeriö    
Valvira    
Vanajaveden Opisto    
Vantaan aikuisopisto    
Vapaa sivistystyö ry    
Yleisten kielitutkintojen tutkintotoimikunta    
Ålands landskapsregering    
Ämnesord

tutkinto