Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi yleisistä kielitutkinnoista annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi yleisistä kielitutkinnoista annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/21671/2021

Vastausaika on päättynyt: 1.7.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi yleisistä kielitutkinnoista annetun lain muuttamisesta.

 
Tausta
Lakiin lisättäisiin säännökset vilpillisen menettelyn ja järjestyksen rikkomisen seuraamuksista. Jos tutkinnon suorittaja syyllistyisi vilpilliseen menettelyyn, vilpin yritykseen tai niissä avustamiseen taikka muutoin rikkoisi järjestystä tutkintotilaisuudessa, hänen tutkintosuorituksensa voitaisiin katsoa hylätyksi. Lisäksi hän voisi menettää oikeutensa osallistua kyseisen kielen tutkintoon kuuden kuukauden ajaksi.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan täsmennettäväksi yleisten kielitutkintojen tutkintotoimikuntaa, tutkinnon järjestäjiä ja arvioijia koskevia säännöksiä.
Samalla täsmennettäisiin ja päivitettäisiin lain säännöksiä, jotka koskevat mm. arvioija- ja tutkintorekistereitä, tutkintomaksua ja muutoksenhakua.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023.

Esitysluonnos on valmisteltu opetus- ja kulttuuriministeriössä, yhteistyössä Opetushallituksen kanssa.
Tavoitteet
​Yleisistä kielitutkinnoista annettuun lakiin esitetyt muutokset ovat tärkeitä tutkintojärjestelmän toimivuuden kannalta. Esityksen tavoitteena on parantaa yleisten kielitutkintojen tutkintojärjestelmän toimivuutta ja yhdenmukaistaa tutkinnon järjestäjien menettelytapoja. Tavoitteena on turvata tutkinnon suorittajien yhdenvertainen kohtelu vilpillistä menettelyä tai järjestyksen rikkomista koskevissa tilanteissa sekä huolehtia heidän oikeusturvastaan.

Tavoitteena on lisäksi selkeyttää yleisten kielitutkintojen tutkintotoimikuntaa koskevia säännöksiä ja varmistaa yleisistä kielitutkinnoista annetun lain yhdenmukaisuus tietosuojalainsäädännön kanssa.

Esityksen mukaan Opetushallitus perisi tutkintoon ilmoittautuneelta tutkintomaksun. Tämä lisäisi Opetushallituksen palveluiden rahoituksen läpinäkyvyyttä ja selkeyttä. Tutkintojen järjestäjät laskuttaisivat Opetushallitusta sopimukseen perustuen.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 1.7.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi -palvelussa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon.

Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa. Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fissä. Lausunnon voi antaa suomen tai ruotsin kielellä.

Lausunnossa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/21671/2021. Ministeriöiden, joilla on käytössä VAHVA, tulee viedä lausuntonsa kyseiselle VAHVAn asialle.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi -palveluun. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät www-sivulta osoitteesta lausuntopalvelu.fi > Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Mikäli ette halua rekisteröityä palveluun, lausunnon voi lähettää myös sähköpostitse opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon (kirjaamo.okm@gov.fi).
Valmistelijat
Lisätietoja antaa:
Hallitussihteeri Maria Soininen, opetus- ja kulttuuriministeriö (tavoitettavissa 30.6. asti ja 1.8. alkaen)
Sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi, puh. 029 533 0220.
Jakelu:
Aikuiskoulutus Taitaja    
Akava ry    
Ammatillisen aikuiskoulutuksen johtajat ry    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry    
Arffman    
Axxell Monikulttuurisuuskeskus    
Eduko    
Edupoli / Careeria    
Edusalo    
EduVamia    
Ekami    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Espoon työväenopisto / Omnia    
Etelä-Savon ammattiopisto / Esedu    
Finlandssvenska teckenspråkiga rf    
Heinolan kansalaisopisto    
Helsingfors Arbis    
Helsingin aikuisopisto    
Helsingin suomenkielinen työväenopisto    
Hiiden Opisto    
Hyria Koulutus Oy    
Iisalmen kansalaisopisto    
Itä-Karjalan Kansanopisto    
Jyväskylän kansalaisopisto    
Jyväskylän kristillinen opisto    
Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskus (SOLKI)    
Kansalaisopistojen liitto KoL – Medborgarinstitutens förbund MiF ry    
Kaukametsän opisto    
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto    
Kielikoulu Nuevo Mundo Oy    
Kielikoulutuspolitiikan verkosto (Kieliverkosto)    
Kotkan opisto    
Koulutuskeskus Salpaus    
Koulutuskuntayhtymä OSAO    
Kuntaliitto - Kommunförbundet    
Kuopion kansalaisopisto    
Kuurojen Liitto ry    
Lauttakylän lukion aikuislinja    
Linnalan opisto    
Loviisan kansalaisopisto – Lovisa medborgarinstitut    
Luksia    
Länsirannikon koulutus Oy WinNova    
Lärkkulla Stifteltens folkakademi    
Maahanmuuttovirasto    
Medborgarinstitutet i Mariehamn    
Oikeusministeriö    
Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Osuuskunta Opetus ja ohjaus    
Oulun aikuislukio    
Paasikivi-Opisto    
Pakolaisneuvonta ry    
Peräpohjolan opisto    
Pieksämäen seutuopisto    
Rauman kansalaisopisto    
Riveria kesäyliopisto    
Rovaniemen kansalaisopisto    
Saamelaisalueen koulutuskeskus    
Saimaan ammattiopisto Sampo    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
Savon ammattiopisto    
Seinäjoen kansalaisopisto    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Kansanopistoyhdistys - Finlands Folkhögskolförening ry    
Suomen yliopistojen kielikeskusten johtajien neuvosto    
Taitotalo    
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus    
Tampereen seudun ammattiopisto Tredu    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Turun ammatti-instituutti    
Turun kristillinen opisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Vaasan kansalaisopisto Alma - Vasa medborgarinstitut Alma    
Wahren-opisto    
Valtiovarainministeriö    
Valvira    
Vanajaveden Opisto    
Vantaan aikuisopisto    
Vapaa sivistystyö ry    
Yleisten kielitutkintojen tutkintotoimikunta    
Ålands landskapsregering    
Asiasanat

tutkinto