Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av statstjänstemannalagen och lagen om Finlands Banks tjänstemän

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av statstjänstemannalagen och lagen om Finlands Banks tjänstemän

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/690/2022

Svarstiden gick ut: 14.3.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Med denna proposition genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1152 direktiv om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen. Samtidigt genomförs även andra påkallade ändringar i statstjänstemannalagen (750/1994).
Bakgrund
Arbets- och näringsministeriet tillsatte den 5 november 2020 en arbetsgrupp på trepartsbasis med uppdrag att bereda genomförandet av arbetsvillkorsdirektivet. Arbetsgruppen hade till uppgift att före den 31 augusti 2021 bereda ett betänkande i form av en regeringsproposition med förslag till de lagstiftningsändringar som genomförandet av direktivet förutsätter. Uppgifter om arbetsgruppen och beredningsunderlaget till propositionen finns offentligt tillgängliga på webbplatsen https://tem.fi/sv/projektsokning med identifieringskoden TEM117:00/2020.
 
Finansministeriet var representerat i arbetsgruppen och föreslår liknande ändringar i statstjänstemannalagen och i lagen om Finlands Banks tjänstemän.
Bilagor:
Tidtabell
Remisstiden är fyra veckor. Vi ber er lämna ert utlåtande senast den 14 mars 2022. Endast utlåtanden som lämnats in inom utsatt tid beaktas.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Finansministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av statstjänstemannalagen. Ministerierna ombeds se till att även ministeriernas förvaltningsområden blir hörda och att lämna förvaltningsområdenas utlåtanden tillsammans med sina egna utlåtanden till finansministeriet. Även andra än de som nämns nedan i sändlistan kan lämna ett utlåtande.

Utlåtandet ska lämnas in genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten Lausuntopalvelu (bifoga diarienummer VN/690/2022). Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post. 
Beredare
Ytterligare information ger lagstifningsråd Miska Lautiainen (tfn 0295 530 212), regeringssekreterare Kati Orkola (tfn 0295 530 108) och specialsakkunnig Nina Santaharju (tfn
0295 530 320)
Sändlista:
Ammattiliitto PRO    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus    
Celia    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus)    
Energiavirasto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Geologian tutkimuskeskus    
Helsingin eurooppalainen koulu    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Hätäkeskuslaitos    
Ilmatieteen laitos    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
JHL ry Julkisten ja hyvinvointialojen liitto    
JUKO ry julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI    
Kansallisarkisto    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kotimaisten kielten keskus    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Luonnonvarakeskus    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
Museovirasto    
Niuvanniemen sairaala    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Onnettomuustutkintakeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pelastusopisto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Pääesikunta    
Rahoitusvakausvirasto    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Rikosseuraamuslaitos    
Ruokavirasto    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Statens ämbetsverk på Åland    
Suojelupoliisi    
Suomalais-Venäläinen koulu    
Suomen Akatemia    
Suomen Pankin Henkilöstöyhdistys ry    
Suomen Pankin Henkilöstöyhdistys ry    
Suomen Pankki    
Suomen ympäristökeskus    
Suomenlinnan hoitokunta    
Syyttäjälaitos    
Säteilyturvakeskus    
Taiteen edistämiskeskus    
Tasa-arvovaltuutetun toimisto    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tiedusteluvalvontavaltuutetun toimisto    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Ulosottolaitos    
Valteri-koulu    
Valtiokonttori    
Valtion koulukodit    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Vanhan Vaasan sairaala    
Varastokirjasto    
Verohallinto    
Väylävirasto    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Ympäristöministeriö