Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys eduskunnalle valtion virkamieslain ja Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion virkamieslain ja Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/690/2022

Vastausaika on päättynyt: 14.3.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Tällä esityksellä pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1152 avoimista ja ennakoitavista työehdoista Euroopan unionissa valtion virkamieslaissa (750/1994) ja Suomen Pankin virkamiehistä annetussa laissa (1166/1998). Samalla toteutetaan myös muita tarvittavia muutoksia valtion virkamieslakiin.
 
Tausta
Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 5.11.2020 kolmikantaisen työryhmän valmistelemaan työehtodirektiivin täytäntöönpanoa. Työryhmän tehtävänä oli 31.8.2021 mennessä valmistella hallituksen esityksen muotoon laadittu mietintö, jossa ovat ehdotukset niistä lainsäädäntömuutoksista, joita työehtodirektiivin täytäntöönpano edellyttää. Työehtodirektiivin täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän tiedot ja hallituksen esityksen valmisteluasiakirjat ovat julkisessa palvelussa osoitteessa https://tem.fi/hankehaku tunnuksella TEM117:00/2020.
 
Valtiovarainministeriö oli edustettuna työryhmässä, ja virkamieslakiin ja Suomen Pankin virkamiehistä annettuun lakiin ehdotetaan vastaavia muutoksia.
Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoaika on neljä viikkoa. Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 14.3.2022. Vain määräaikaan mennessä saapuneet lausunnot otetaan huomioon. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön käyttäen viitettä VN/690/2022. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyynnöstä antavat tarvittaessa lainsäädäntöneuvos Miska Lautiainen (puh. nro 0295 530 212), hallitussihteeri Kati Orkola (puh. nro 0295 530 108) ja erityisasiantuntija Nina Santaharju (puh. nro 0295 530 320).
Jakelu:
Ammattiliitto PRO    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus    
Celia    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus)    
Energiavirasto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Geologian tutkimuskeskus    
Helsingin eurooppalainen koulu    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Hätäkeskuslaitos    
Ilmatieteen laitos    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
JHL ry Julkisten ja hyvinvointialojen liitto    
JUKO ry julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI    
Kansallisarkisto    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kotimaisten kielten keskus    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Luonnonvarakeskus    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
Museovirasto    
Niuvanniemen sairaala    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Onnettomuustutkintakeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pelastusopisto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Pääesikunta    
Rahoitusvakausvirasto    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Rikosseuraamuslaitos    
Ruokavirasto    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Statens ämbetsverk på Åland    
Suojelupoliisi    
Suomalais-Venäläinen koulu    
Suomen Akatemia    
Suomen Pankin Henkilöstöyhdistys ry    
Suomen Pankin Henkilöstöyhdistys ry    
Suomen Pankki    
Suomen ympäristökeskus    
Suomenlinnan hoitokunta    
Syyttäjälaitos    
Säteilyturvakeskus    
Taiteen edistämiskeskus    
Tasa-arvovaltuutetun toimisto    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tiedusteluvalvontavaltuutetun toimisto    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Ulosottolaitos    
Valteri-koulu    
Valtiokonttori    
Valtion koulukodit    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Vanhan Vaasan sairaala    
Varastokirjasto    
Verohallinto    
Väylävirasto    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Ympäristöministeriö