Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om Finlands behov att delta i förfarandet av miljökonsekvensbedömningen av havsbaserad vindkraftparken Baltica- 1+ i Polens exklusiva ekonomiska zon

Begäran om utlåtande om Finlands behov att delta i förfarandet av miljökonsekvensbedömningen av havsbaserad vindkraftparken Baltica- 1+ i Polens exklusiva ekonomiska zon

Diarienummer för begäran om utlåtande: SYKE/2023/1801

Svarstiden går ut: 6.3.2024

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Finlands miljöcentral (Syke) har mottagit en underrättelse från Polens miljömyndighet om inledande av ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarandet) i enlighet med FN/ECE:s konvention om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (FördrS 67/1997, Esbokonventionen). Enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) är Finlands miljöcentral den behöriga myndigheten för Esbokonventionen i Finland.
 
Bakgrund
Elektownia Wiatrowa Baltica -1 Sp. z.o.o planerar en havsbaserad vindkraftspark med en total kapacitet på upp till 1185 megawatt (MW) i Polens exklusiva ekonomiska zon, öster om den centrala bassängen. Projektområdet är cirka 131,2 kvadratkilometer. Projektet omfattar ett antal havsbaserade vindkraftsparker med en enhetskapacitet på 15-25 MW. Projektområdets avstånd från gränsen till Sveriges ekonomiska zon är 2 km, Danmarks 73 km, Rysslands 78 km, Litauens 86 km, Lettlands 94 km och Tysklands 214 km.

Projektet kan orsaka betydande negativa gränsöverskridande miljökonsekvenser. Eventuella effekter kan påverka till exempel fåglar, yrkesfiske och sjöfart.
 
Målsättningar
Den projektansvarige har utarbetat ett samrådsdokument som motsvarar bedömningsprogrammet. Finska myndigheter, invånare och sammanslutningar har möjlighet att ge utlåtanden och framföra åsikter mellan 06.02-06.03.2024. Finlands miljöcentral ber om utlåtanden och åsikter. Responsen bör särskilt fokusera på Finlands deltagande i MKB-förfarandet, projektets sannolikt betydande gränsöverskridande miljökonsekvenser för Finland samt innehållet i samrådshandlingarna. Om Finland meddelar att det deltar i MKB-förfarandet, kommer konsekvensbeskrivningen att göras tillgänglig för samråd och synpunkter i Finland i ett senare skede.
 
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Skriftliga utlåtanden och åsikter ska skickas senast 06.03.2024.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Synpunkter begärs genom tjänsten utlåtande.fi. För att lämna ett utlåtande ska man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Du behöver inte skicka ditt utlåtande via e-post eller post. Vänligen observera att alla utlåtanden är offentliga och de publiceras i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten kan användas finns på utlåtande.fi > Anvisningar > Bruksanvisningar. Du kan be om hjälp för att använda tjänsten på adressen lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Alternativt kan synpunkter skickas till Finlands miljöcentral per e-post (kirjaamo@syke.fi) eller per post (Finlands miljöcentral, Ladugårdsbågen 11, 00790 Helsingfors). Ange ärendenummer SYKE/2023/1801.

Begäran om utlåtande har endast skickats elektroniskt. Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande.
 
Beredare
Finlands miljöcentral |  Överinspektör Ulla Helminen | Tfn 0295 525 2357, ulla.helminen@syke.fi
 
Sändlista:
Ahvenanmaan maakuntahallitus | Ålands landskapsregering    
BirdLife Suomi | BirdLife Finland    
Ilmatieteen laitos | Meteorologiska institutet | Finnish Meteorological Institute    
Kalatalouden keskusliitto | Kontaktuppgifter till Centralförbundet för Fiskerihushållning | The Federations of Finnish Fisheries Associations    
Liikenne- ja viestintäministeriö | Kommunikationsministeriet | Ministry of Transport and Communications    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom | Transport- och kommunikationsverket Traficom | Finnish Transport and Communications Agency    
Luonnonvarakeskus | Naturresursinstitutet | Natural Resources Institute Finland    
Maa- ja metsätalousministeriö | Jord- och skogsbruksministeriet | Ministry of Agriculture and Forestry of Finland    
Metsähallitus | Forststyrelsen    
Suomen Ammattikalastajaliitto | Finlands Yrkesfiskarförbund    
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland    
Varsinais-Suomen liitto | Egentliga Finlands Förbund | The Regional Council of Southwest Finland    
Väylävirasto | Trafikledsverket | Infrastructure Agency    
Ämnesord

MKB, Esbokonvention, energiproduktion, vindkraft

YVA-menettely, Espoon sopimus, energian tuotanto, tuulivoima