Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö Suomen tarpeesta osallistua Puolan talousvyöhykkeelle suunniteltavan Baltica- 1+ -merituulipuiston ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn

Lausuntopyyntö Suomen tarpeesta osallistua Puolan talousvyöhykkeelle suunniteltavan Baltica- 1+ -merituulipuiston ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn

Lausuntopyynnön diaarinumero: SYKE/2023/1801

Vastausaika päättyy: 6.3.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Suomen ympäristökeskus (Syke) on vastaanottanut Puolan ympäristövirastolta YK:n Euroopan talouskomission valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskevan yleissopimuksen (SopS 67/1997, Espoon sopimus) mukaisen ilmoituksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) alkamisesta. Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaisesti Suomen ympäristökeskus on Espoon sopimuksen toimivaltainen viranomainen Suomessa.
 
Tausta
Elektownia Wiatrowa Baltica -1 Sp. z.o.o suunnittelee kokonaisteholtaan enintään 1185 megawatin (MW) merituulipuistoa Puolan talousvyöhykkeelle, keskisyvänteen itäpuolelle. Hankealueen pinta-ala on noin 131,2 neliökilometriä. Hanke käsittää joukon merituulivoimaloita, joiden yksikkökapasiteetti on 15–25 MW. Hankealueen etäisyys Ruotsin talousvyöhykkeen rajasta on 2 km, Tanskan 73 km, Venäjän 78 km, Liettuan 86 km, Latvian 94 km ja Saksan 214 km.

Hanke saattaa aiheuttaa merkittäviä haitallisia valtioiden rajat ylittäviä ympäristövaikutuksia. Mahdolliset vaikutukset saattavat kohdistua mm. lintuihin, kaupalliseen kalastukseen ja merenkulkuun.

 
Tavoitteet
Hankkeesta vastaava on laatinut arviointiohjelmaa vastaavan kuulemisasiakirjan. Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä on mahdollisuus antaa lausuntoja ja esittää mielipiteitä 06.02.– 06.03.2024 välisenä aikana. Suomen ympäristökeskus pyytää lausuntoja ja mielipiteitä. Palautteen tulisi erityisesti keskittyä Suomen tarpeeseen osallistua YVA-menettelyyn, näkemyksiin hankkeen todennäköisesti merkittävistä rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista Suomen kannalta sekä kuulemisasiakirjojen sisällöstä. Jos Suomi ilmoittaa osallistuvansa ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn, tulee ympäristövaikutusten arviointiselostus myöhemmässä vaiheessa nähtäville ja lausuttavaksi Suomessa.
 
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot ja mielipiteet tulee jättää kirjallisesti  viimeistään 06.03.2024.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot ja mielipiteet pyydetään jättämään lausuntopalvelu.fi-sivulla julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelut.fi-palveluun. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Huomioittehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi-palvelussa. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Vaihtoehtoisesti lausunnot ja mielipiteet voi toimittaa Suomen ympäristökeskukseen sähköpostitse (kirjaamo@syke.fi) tai postitse (Suomen ympäristökeskus, Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki). Palautteessa pyydetään viittaamaan asianumeroon SYKE/2023/1801.

Lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä. Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut tahot. 
Valmistelijat
Suomen ympäristökeskus | Ylitarkastaja, Ulla Helminen | puh. 0295 525 2357, ulla.helminen@syke.fi
 
Jakelu:
Ahvenanmaan maakuntahallitus | Ålands landskapsregering    
BirdLife Suomi | BirdLife Finland    
Ilmatieteen laitos | Meteorologiska institutet | Finnish Meteorological Institute    
Kalatalouden keskusliitto | Kontaktuppgifter till Centralförbundet för Fiskerihushållning | The Federations of Finnish Fisheries Associations    
Liikenne- ja viestintäministeriö | Kommunikationsministeriet | Ministry of Transport and Communications    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom | Transport- och kommunikationsverket Traficom | Finnish Transport and Communications Agency    
Luonnonvarakeskus | Naturresursinstitutet | Natural Resources Institute Finland    
Maa- ja metsätalousministeriö | Jord- och skogsbruksministeriet | Ministry of Agriculture and Forestry of Finland    
Metsähallitus | Forststyrelsen    
Suomen Ammattikalastajaliitto | Finlands Yrkesfiskarförbund    
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland    
Varsinais-Suomen liitto | Egentliga Finlands Förbund | The Regional Council of Southwest Finland    
Väylävirasto | Trafikledsverket | Infrastructure Agency    
Asiasanat

MKB, Esbokonvention, energiproduktion, vindkraft

YVA-menettely, Espoon sopimus, energian tuotanto, tuulivoima