Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Tiedonhallintalautakunnan kommentointipyyntö: Suositus tiedonhallintamallin ylläpidosta

Tiedonhallintalautakunnan kommentointipyyntö: Suositus tiedonhallintamallin ylläpidosta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/35065/2023

Svarstiden gick ut: 12.1.2024

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Tiedonhallintalautakunnan tehtävänä on edistää tiedonhallintalaissa säädettyjen tiedonhallinnan ja tietoturvallisuuden menettelytapojen ja tiedonhallintalain vaatimusten toteuttamista. Edistämistehtävän toteuttamiseksi tiedonhallintalautakunta laatii ja ylläpitää suosituksia tiedonhallintalain säännösten soveltamisesta.

Tiedonhallintalautakunnan suositukset eivät ole velvoittavia tai sitovia, vaan niissä ohjataan tiedonhallintayksikköjä ja viranomaisia toteuttamaan hyviin käytäntöihin pohjautuen tiedonhallintalaissa säädetyt vaatimukset.
 
Bakgrund
Tiedonhallintalain 5 §:n 1 momentissa säädetään tiedonhallintayksiköiden velvollisuudesta ylläpitää toimintaympäristönsä tiedonhallintaa määrittelevää ja kuvaavaa tiedonhallintamallia. Tiedonhallintamalli on tarkoitettu palvelujen, asiankäsittelyn ja tietoaineistojen hallinnan suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi, tiedonsaantia koskevien oikeuksien ja rajoitusten toteuttamiseksi, moninkertaisen tietojen keruun vähentämiseksi, tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteentoimivuuden toteuttamiseksi sekä tietoturvallisuuden ylläpitämiseksi. Tiedonhallintamallin vähimmäissisällöstä säädetään tiedonhallintalain 5 §:n 2 momentissa.
 
Målsättningar
Tiedonhallintamallin ylläpitovelvollisuuden tarkoituksena on varmistaa, että tiedonhallintayksiköllä on selkeä kuvaus toimintaympäristön tiedonhallinnasta, jolla palvellaan tietojärjestelmien yhteentoimivuutta, tietovarantojen käsittelyn avoimuutta ja julkisuutta sekä tietoaineistojen hallinnan ennakollista suunnittelua viranomaisten tehtävien hoitamista varten.

Tiedonhallintalautakunta on tiedonhallintamallin ylläpidolle asetetun tavoitteen edistämiseksi käynnistänyt syksyllä 2023 uudistustyön tiedonhallintamallin ylläpitoa koskevan suosituksen osalta. Uuden suosituksen painopisteenä on tiedonhallintamallin hyödyntäminen tiedonhallintayksikön toiminnassa, tiedonhallintaa koskevan toimintaympäristön määrittäminen sekä käytännöt tiedonhallintamallin ylläpitämiseksi. Uusi suositus ei korvaa kaikilta osin tiedonhallintalautakunnan aikaisemmin julkaisemaa suositusta tiedonhallintamallista (VM2020:29). 
 
Linkit

https://vm.fi/tiedonhallintalautakunta - Tiedonhallintalautakunnan verkkosivut

Liitteet:
Tidtabell
Tiedonhallintalautakunta pyytää kommentteja liitteenä olevasta suositusluonnoksesta viimeistään pe 12.1.2024.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Julkisen hallinnon asiantuntijoita pyydetään kommentoimaan suositusluonnoksen sisältöä sekä ehdottamaan kehitystarpeita suositukseen.
 
Valmistelijat
Lisätietoja antavat tiedonhallintalautakunnan sihteeristön jäsenet:
Tommi Oikarinen (etunimi.sukunimi@gov.fi)
Heidi Torro (etunimi.sukunimi@gov.fi)