Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Regeringens proposition med förslag till lag om ersättning till statsanställda för olycksfall som inträffat under förhållanden som hänför sig till distansarbetet

Regeringens proposition med förslag till lag om ersättning till statsanställda för olycksfall som inträffat under förhållanden som hänför sig till distansarbetet

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/33041/2021

Svarstiden gick ut: 1.7.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Finansministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ersättning till statsanställda för olycksfall som inträffat under förhållanden som hänför sig till distansarbetet.

I propositionen föreslås det att det stiftas en ny lag om ersättning för olycksfall som drabbat statsanställda i distansarbetet. Lagen ska tillämpas endast på statsanställda och avsikten är inte att utvidga det allmänna lagstadgade skyddet för olycksfall i arbetet. Ett olycksfall som inträffat i samband med arbetet ersätts också vid distansarbete i enlighet med den gällande lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. I förslaget utvidgas detta skydd för att möjliggöra ersättning till statsanställda för olycksfall i distansarbetet som inträffat i verksamhet som vanligen hänför sig till arbetet på den plats där distansarbetet utförs eller på ett område som hör till den plats där arbetet utförs och mer begränsat för olycksfall i distansarbetet som inträffat utanför ett område som hör till den plats där distansarbetet utförs. 

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2023.
Bakgrund
Finansministeriet tillsatte i december 2021 en arbetsgrupp med uppgift att i form av en regeringsproposition utarbeta ett förslag till lagstiftning om ersättning för statsanställdas olycksfall i distansarbetet. I arbetsgruppen fanns företrädare för finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och Statskontoret. Arbetsgruppen överlämnade sitt förslag till kommunminister Sirpa Paatero den 20 april 2022.

 
Målsättningar
Syftet med propositionen är att i fråga om ersättandet av sådana olycksfall i arbetet som inträffar i distansarbete försätta statsanställda i samma ställning som de som är anställda hos arbetsgivare som erbjuder frivilligt försäkringsskydd för olycksfall i distansarbete.
Bilagor:

HE etätyötapaturma.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi valtion henkilöstölle etätyöstä johtuvissa olosuhteissa sattuneiden tapaturmien korvaamisesta

HE etätyötapaturma paragraferna på svenska.pdf - Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ersättning till statsanställda för olycksfall som inträffat under förhållanden som hänför sig till distansarbete

Tidtabell
Vi ber er lämna in era utlåtanden senast den 1 juli 2022. Begäran om utlåtande har publicerats på finska i utlåtandetjänsten den 12 maj 2022 och på svenska den 3 juni 2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Vänligen lämna utlåtandena i första hand via tjänsten utlåtande.fi genom att svara på denna begäran om utlåtande. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post. Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna utlåtande. Utlåtandet kan lämnas antingen av en organisation eller av en enskild person. 

För att kunna lämna ett utlåtande måste man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar finns på sidan utlåtande.fi under Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Om man inte vill registrera sig i tjänsten är det inget hinder för att lämna ett utlåtande, utan utlåtandet kan även lämnas genom att sända det per e-post till finansministeriets registratorskontor (kirjaamo.vm@gov.fi). Utlåtanden i elektronisk form ska sändas i pdf-, Word- eller rtf-format. I utlåtanden som sänds per e-post ber vi er använda diarienumret VN/33041/2021 som referens. 

Utlåtandena är offentliga och publiceras förutom i utlåtandetjänsten också på projektportalen. 
Beredare
Mer information ges av: 
Enhetschef Juha Madetoja, fornamn.efternamn@gov.fi, tfn 02955 30572
Lagstiftningsråd Jarmo Huotari, fornamn.efternamn@gov.fi, tfn 02955 30418
Sändlista:
Akava ry    
Ammattiliitto Pro    
Eduskunnan kanslia    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Puolustusministeriö    
Pääesikunta    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta    
Statens ämbetsverk på Åland    
STTK ry    
Suomen Akatemia    
Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Yrittäjät    
Tapaturmavakuutuskeskus TVK    
Tasavallan presidentin kanslia    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Vakuutusoikeus    
Valtiokonttori    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus    
Valtion työmarkkinalaitos    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö    
Ålands landskapsregering    
Ämnesord

hallituksen esitys