Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys laiksi valtion henkilöstölle etätyöstä johtuvissa olosuhteissa sattuneiden tapaturmien korvaamisesta

Hallituksen esitys laiksi valtion henkilöstölle etätyöstä johtuvissa olosuhteissa sattuneiden tapaturmien korvaamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/33041/2021

Vastausaika on päättynyt: 1.7.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtion henkilöstölle etätyöstä johtuvissa olosuhteissa sattuneiden tapaturmien korvaamisesta.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki valtion henkilöstön etätyössä sattuneen tapaturman korvaamisesta. Lakia sovellettaisiin vain valtion henkilöstöön eikä tarkoituksena ole laajentaa yleistä lakisääteistä työtapaturmia koskevaa turvaa. Työnteon yhteydessä sattunut tapaturma korvataan jo voimassa olevan työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisesti myös etätyössä. Ehdotuksessa tätä turvaa laajennettaisiin valtion etätyöntekopaikassa tai työntekopaikan alueella työntekoon liittyvässä tavanomaisessa toiminnassa sattuneen etätyötapaturman ja rajoitetummin etätyöntekopaikan ulkopuolella sattuneen etätyötapaturman korvaamisen mahdollistamiseksi. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023.
Tausta
Valtiovarainministeriö asetti joulukuussa 2021 työryhmän laatimaan hallituksen esityksen muotoon ehdotuksensa valtion henkilöstön etätyötapaturman korvaamista koskevaksi lainsäädännöksi. Työryhmässä oli jäseniä valtiovarainministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä Valtiokonttorista. Työryhmä luovutti esityksensä kuntaministeri Sirpa Paaterolle 20.4.2022.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on saattaa valtion henkilöstö vastaavaan asemaan etätyössä sattuneiden työtapaturmien korvaamisessa kuin niiden työnantajien henkilöstö, joilla on työantajan järjestämä vapaaehtoinen vakuutusturva etätyössä sattuneiden tapaturmien korvaamiseksi.

 
Liitteet:

HE etätyötapaturma.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi valtion henkilöstölle etätyöstä johtuvissa olosuhteissa sattuneiden tapaturmien korvaamisesta

HE etätyötapaturma paragraferna på svenska.pdf - Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ersättning till statsanställda för olycksfall som inträffat under förhållanden som hänför sig till distansarbete

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 1.7.2022. Lausuntopyyntö on julkaistu Lausuntopalvelussa 12.5.2022 suomeksi ja 3.6.2022 ruotsiksi.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään toimittamaan ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi:n kautta tähän lausuntopyyntöön vastaamalla. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa lausunnon. Lausunnon voi antaa joko organisaatio tai yksittäinen henkilö. 

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet löytyvät lausuntopalvelu.fi-sivulta kohdasta Ohjeet > Käyttöohjeet. Tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Jos et halua rekisteröityä palveluun, se ei ole este lausunnon antamiselle, vaan lausunnon voi antaa myös sähköpostitse lähettämällä lausunto valtiovarainministeriön kirjaamoon (kirjaamo.vm@gov.fi). Sähköiset lausunnot tulee toimittaa pdf-, word-, tai rtf- tallennusmuodossa. Sähköpostitse lähetetyissä lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/33041/2021. 

Lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelun lisäksi Hankeikkunassa. 
Valmistelijat
Lisätietoja antavat: 
Yksikönpäällikkö Juha Madetoja, etunimi.sukunimi@gov.fi, p. 02955 30572
Lainsäädäntöneuvos Jarmo Huotari, etunimi.sukunimi@gov.fi, p. 02955 30418
Jakelu:
Akava ry    
Ammattiliitto Pro    
Eduskunnan kanslia    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Puolustusministeriö    
Pääesikunta    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta    
Statens ämbetsverk på Åland    
STTK ry    
Suomen Akatemia    
Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Yrittäjät    
Tapaturmavakuutuskeskus TVK    
Tasavallan presidentin kanslia    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Vakuutusoikeus    
Valtiokonttori    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus    
Valtion työmarkkinalaitos    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö    
Ålands landskapsregering    
Asiasanat

hallituksen esitys