Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Statsrådets förordning om ändring av 2 kap. i statsrådets förordning om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och statsrådets förordning om ändring av 1 kap. i statsrådets förordning om inkomst som skall beaktas vid fastställande av arb

Statsrådets förordning om ändring av 2 kap. i statsrådets förordning om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och statsrådets förordning om ändring av 1 kap. i statsrådets förordning om inkomst som skall beaktas vid fastställande av arb

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/31675/2023

Svarstiden gick ut: 8.12.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet ber utlåtande om utkastet till statsrådets förordningar.
Bakgrund
Vid ingången av 2024 träder i kraft lagändringar som innebär att det arbetsvillkor som är en förutsättning för arbetslöshetsdagpenning ändras så att det nuvarande kravet på arbetstid per kalendervecka ersätts med ett krav på vissa inkomster per kalendermånad. Samtidigt förlängs den tid som hänför sig till arbetsvillkoret för löntagare från nuvarande 26 kalenderveckor, det vill säga cirka 6 månader, till 12 arbetsvillkorsmånader. De lagändringar som gäller arbetsvillkoret tillämpas från och med den 2 september 2024. Vid ingången av 2024 träder också i kraft en lagändring enligt vilken semesterersättning förhindrar utbetalning av en arbetslöshetsförmån för den tid över vilken semesterersättningen periodiseras (RP 72/2023 rd).

Utkasten till förordningar har i huvudsak varit på remiss tidigare i samband med utkasten till regeringens propositioner (diarienummer för begäranden om utlåtande: VN/20721/2023 och VN/6417/2022).
Målsättningar
Genom de föreslagna ändringarna preciseras de detaljer i anslutning till periodisering av ekonomiska förmåner, intjänande av arbetsvillkoret och fastställande av inkomstrelaterad dagpenning som det i övrigt föreskrivs om i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande till social- och hälsovårdministeriet senast den 8.12.2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande genom att besvara den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande.
 
Alla remissvar är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi och i Hankeikkuna.
Beredare
Mer information ger
Joni Rehunen, specialsakkunnig, tfn 029 516 3435

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@gov.fi
Sändlista:
Akava    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Finanssivalvonta    
Kansaneläkelaitos    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Työttömyyskassojen yhteisjärjestö