Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 luvun muuttamisesta ja Valtioneuvoston asetus työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 luvun muuttamise

Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 luvun muuttamisesta ja Valtioneuvoston asetus työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 luvun muuttamise

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/31675/2023

Vastausaika on päättynyt: 8.12.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi.
Tausta
Vuoden 2024 alusta tulee voimaan lakimuutokset, joilla työttömyyspäivärahan saamisen edellytyksenä olevaa työssäoloehtoa muutetaan siten, että kalenteriviikkokohtainen työaikaedellytys korvataan kalenterikuukausikohtaisella tuloedellytyksellä. Samalla palkansaajan työssäoloehto pidennetään nykyisestä 26 kalenteriviikosta eli noin kuudesta kuukaudesta 12 työssäoloehtokuukauteen. Työssäoloehtoa koskevia lakimuutoksia sovelletaan 2.9.2024 alkaen. Lisäksi vuoden 2024 alusta tulee voimaan lakimuutos, jonka mukaan lomakorvaus estää työttömyysetuuden maksamisen ajalta, jolle lomakorvaus jaksotetaan (HE 72/2023 vp).

Asetusluonnokset ovat pääosin olleet lausuttavana aiemminkin hallituksen esitysluonnosten yhteydessä (lausuntopyyntöjen diaarinumerot: VN/20721/2023 ja VN/6417/2022).
Tavoitteet
Ehdotetuilla muutoksilla säädettäisiin tarkemmin taloudellisen etuuden jaksotukseen, työssäoloehdon kertymiseen ja ansiopäivärahan suuruuden määrittämiseen liittyvistä yksityiskohdista, joista on säädetty muutoin työttömyysturvalaissa.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan sosiaali- ja terveysministeriölle viimeistään 8.12.2023.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja Hankeikkunassa.
Valmistelijat
Erityisasiantuntija Joni Rehunen, puh. 029 516 3435, joni.rehunen@gov.fi.
Jakelu:
Akava    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Finanssivalvonta    
Kansaneläkelaitos    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Työttömyyskassojen yhteisjärjestö