Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande: Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsunderstöd för innovationer inom skeppsbyggnad

Begäran om utlåtande: Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsunderstöd för innovationer inom skeppsbyggnad

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/25305/2023

Svarstiden går ut: 9.10.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Arbets- och näringsministeriet ber om ert utlåtande om bifogade utkast till förordning om ändring av statsrådets förordning om statsunderstöd för innovationer inom skeppsbyggnad (364/2015).
Bakgrund
Avsikten är att anpassa statsrådsförordningen så att den motsvarar de ändringar i den så kallade allmänna gruppundantagsförordningen, (EU) nr 651/2014, som trädde i kraft den 1 juli 2023. Ändringarna i förordningen är en del av åtgärderna i Europeiska kommissionens industriplan i den gröna given, COM(2023) 62 final, av den 1 februari 2023. Syftet med ändringarna av den allmänna gruppundantagsförordningen är bland annat att göra beviljandet av offentligt stöd för EU:s gröna och digitala omställning enklare och snabbare.
Målsättningar
I statsrådsförordningen föreslås följande ändringar:

•    Definitionen av experimentell utveckling i förordningen ändras så att den motsvarar definitionen i den allmänna gruppundantagsförordningen.
•    Finansiering ska också kunna beviljas ett företag som blivit ett företag i svårigheter under perioden mellan den 1 januari 2020 och den 31 december 2021, dessa dagar medräknade.
•    Understödets maximibelopp höjs från 15 miljoner euro till 25 miljoner euro.
•    Förordningens giltighetstid förlängs till och med den 31 december 2026.

Ändringarna i statsrådsförordningen föreslås träda i kraft från och med den 1 januari 2024.

 
Länkar:

https://tem.fi/hanke?tunnus=TEM081:00/2023 - Hankesivu / Projektsidan

Bilagor:

VNasetusmuutos_laivanrakennuksen_innotuki.pdf - Luonnos valtioneuvoston asetuksen muutoksesta

Perustelumuistio2023_laivanrakenn_innotuki.pdf - Luonnos perustelumuistiosta

SV_utkast_statsradets_forordning.pdf - Utkast till ändring av statsrådets förordning

Tidtabell
Vi ber er vänligen lämna in ert utlåtande senast den 9 oktober 2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande senast den 9 oktober 2023 i första hand i elektronisk form på webbplatsen utlåtande.fi. 

I andra hand kan utlåtandet lämnas in per e-post på adressen kirjaamo.tem@gov.fi före utgången av den ovan nämnda tidsfristen. Vi ber er ange diarienumret VN/25305/2023 som referens för utlåtandet.

Också instanser som inte nämns i sändlistan är välkomna att lämna ett utlåtande.

För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Om ni behöver hjälp med att använda tjänsten kan ni kontakta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Alla utlåtanden är offentliga och publiceras på webbplatsen utlåtande.fi och i statsrådets projektportal .

 
Beredare
Mer information om förordningsutkastet ges av

Maria Hauptmann, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 295 047 334, maria.hauptmann@gov.fi 
 
Sändlista:
Elinkeinoelämän keskusliitto (EK)    
Finnvera    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Meriteollisuus ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Suomen Teollisuussijoitus (Tesi)    
Teknologiateollisuus    
Valtiovarainministeriö    
Ämnesord

innovaatiot

laivaliikenne

innovaatiopolitiikka