Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om Transport- och kommunikationsverket Traficoms radiofrekvensföreskrift 4 och föreskrift 15

Begäran om utlåtande om Transport- och kommunikationsverket Traficoms radiofrekvensföreskrift 4 och föreskrift 15

Diarienummer för begäran om utlåtande: Traficom/155502/03.04.05.00/2023

Svarstiden går ut: 6.10.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Transport- och kommunikationsverket Traficom begär utlåtande om följande dokument: 

1) Transport- och kommunikationsverkets utkast till radiofrekvensföreskrift 4 AE/2023M
2) Utkast till motiveringspromemoria radiofrekvensföreskrift 4 AE/2023M
3) Transport- och kommunikationsverkets föreskriftsutkast 15 AU/2023M
4) Utkast till motiveringspromemoria 15 AU/2023M
Bakgrund
Transport- och kommunikationsverkets radiofrekvensföreskrift 4 gäller användning av radiofrekvenser. Syftet med den är att trygga en rättvis tillgång till samt effektiv, ändamålsenlig och tillräckligt störningsfri användning av radiofrekvenserna. Föreskriften tillämpas inom radiofrekvensspektret 100 Hz - 400 GHz, och där bestäms om radiofrekvensernas, frekvensbandens och delbandens fördelning enligt olika användningsändamål (frekvensallokeringstabellen).  

Radiofrekvensföreskriften sätter i kraft både nationella frekvensbeslut och Europeiska kommissionens beslut om frekvensanvändningen. Dessutom har den europeiska frekvensanvändningsplanen (ERC:s rapport 25) beaktats.   Transport- och kommunikationsverkets föreskrift 15 innehåller användningsvillkoren för sådana radiosändare som inte förutsätter något särskilt radiotillstånd. Dessa är bland annat mobilteleapparater, PMR446-radiotelefoner, RLAN-utrustningar, radiomikrofoner, fjärrstyrningsanordningar som fungerar på samfrekvenser och andra radiosändare med låg effekt samt styrnings-, övervaknings- eller larmradaranläggningar.  

Väsentliga ändringar:

Föreskrift 15:
•    Swarm- och Myriota-satellitterminaler har befriats från kravet på tillstånd på frekvensband 148,00–150,05 MHz och 399,9–400,05 MHz.
•    Befrielsen från kravet på tillstånd som gäller användningen av terminalutrustning för mobilnät ombord på luftfartyg när det är fråga om myndighetsverksamhet och försörjningsberedskapen som tidigare var i kraft temporärt har ändrats så att den nu gäller tills vidare (punkt 7.1.2).

Radiofrekvensföreskrift 4:

Mobil radio

Simplexkanalerna 459,250; 459,275; 459,550; 459,600; 459,625; 459,675; 459,750 och 459,775 MHz för kortvariga evenemang har tillagts i anmärkningarna för delbandet 459,025 – 460,000 MHz.

Simplexkanalerna 468,950; 468,975; 469,250; 469,300; 469,325; 469,375; 469,450 ja 469,475 MHz för kortvariga evenemang har tillagts i anmärkningarna för delbandet 468,725 – 469,700 MHz.

Mobil luftfartsradio (R)

Den riksomfattande samfrekvensen för motorflygning har ändrats 122,500 MHz -> 122,925 MHz.

Den riksomfattande samfrekvensen för flygmätning 122,400 MHz har strukits.

Amatörradio

Användning av delbandet 435 - 438 MHz har ändrats i enlighet med IARU:s rekommendation så att allokeringen för amatörradio startar från 436 MHz och bredbandiga datasändningar tillåts. Allokeringen för amatörradio via satellit förblir oförändrad.

Militär andvändning

Delbandet 230 - 240 MHz har anvisats för militär användning. Avsikten är att harmonisera Finlands frekvensanvändning med andra NATO-länder. På frekvensbandet 230,016 - 236,544 MHz finns det Eiscat mottagare som begränsar militäranvändning. Radiosändare med kort räckvidd som tagits i bruk före 31.12.1998 är också tillåtna på frekvensbandet 230 - 231 MHz, men dom begränsar inte militäranvändning. 
 
Målsättningar
Syftet med uppdatering av föreskrifterna är att främja en effektiv användning av radiofrekvenser samt att sätta i kraft nya europeiska beslut och rekommendationer om användningen av frekvenserna.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Utlåtandena ska lämnas in senast den 6 oktober 2023 via utlåtande.fi.
Beredare
Ytterligare information ger vid behov Mikko Rintala, p. 0295 390 459 och Tapio Penkkala, p. 0295 390 434. Transport- och kommunikationsverkets e-postadresser har formen fornamn.efternamn(at)traficom.fi.