Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av naturvårdslagen

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av naturvårdslagen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/1247/2024

Svarstiden gick ut: 22.3.2024

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Miljöministeriet ber om utlåtanden om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av naturvårdslagen.


 
Bakgrund
RED III-direktivet om förnybar energi trädde i kraft i november 2023 och de ändringar i direktivet som hänför sig till naturvårdslagstiftningen ska genomföras före 1.7.2024.
 
Målsättningar
För genomförandet av RED II-direktivet föreslås i naturvårdslagen en bestämmelse enligt vilken miljökonsekvenserna av ett projekt som gäller produktion av förnybar energi och Natura-bedömningen alltid ska göras tillsammans, vilket gör beredningen av dessa projekt smidigare. Dessutom preciseras begreppet ytterst viktigt allmänt intresse i anslutning till det nationella genomförandet av EU:s naturvårdsdirektiv så att projekt för förnybar energi alltid omfattas av begreppet. Därför kan dessa projekt beviljas undantag från naturvårdslagens bestämmelser om artskydd och nätverket Natura 2000, om de övriga förutsättningar som anges i lagen uppfylls. Bestämmelsen i fråga gäller till 30.6.2024 med stöd av rådets temporära förordning om påskyndande av ibruktagandet av förnybar energi.
Bilagor:

Luonnos_HE_LSL_RED_III.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

RP ändring av naturvårdslag_RED_III.pdf - Utkast för regerings proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av naturvårdslagen

Tidtabell
Utlåtandena ska lämnas in senast 22.3.2024.
Svarsanvisningar för mottagare
För att kunna lämna ett utlåtande ska den svarande registrera sig som användare i utlåtande.fi och logga in i tjänsten.  Vi ber er lämna ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns i webbtjänsten utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Om ni behöver hjälp med att ta tjänsten i bruk kan ni ta kontakt via e-postadressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Också instanser som inte nämns i sändlistan är välkomna att lämna ett utlåtande till ministeriet. Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras i webbtjänsten utlatande.fi. samt i statstrådets projektfönster (hankeikkuna). Om ni inte kan lämna ert utlåtande i tjänsten utlåtande.fi, är det också möjligt att skicka utlåtandet per e-post till kirjaamo.ym@gov.fi. I utlåtandet bör nämnas diarienumret VN/1247/2024.

VAHVA-ministerier ombeds i första hand att lämna ett utlåtande via utlatande.fi. Utlåtandet förs därefter in i VAHVA, till det ärende som frågan gäller.
Beredare
Mer information fås av lagstiftningsråd Leila Suvantola p. 050 4077323, leila.suvantola(at)gov.fi.
Sändlista:
Aalto yliopisto    
BirdLife Suomi ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Geologian tutkimuskeskus    
Greenpeace Suomi    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin yliopisto    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Infra ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen yliopisto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kaivosteollisuus ry    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Korkein hallinto-oikeus    
Kymenlaakson liitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lapin yliopisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS    
Luonnonvarakeskus    
Luonto-Liitto ry    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusjärjestö MTK ry    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Metsähallitus    
Metsäteollisuus ry    
Museovirasto    
Natur och Miljö rf    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Paliskuntain yhdistys    
Pidä Saaristo Siistinä ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Päijät-Hämeen liitto    
Rajavartiolaitos    
Rakennusteollisuus ry    
Saamelaiskäräjät    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Sisäministeriö    
Sitra    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen kotiseutuliitto    
Suomen kuntaliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen luontopaneeli    
Suomen metsäkeskus    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.    
Tampereen yliopisto    
Teknologiateollisuus ry    
Turun hallinto-oikeus    
Turun yliopisto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES    
Tuulivoimayhdistys    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Vaasan hallinto-oikeus    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
WWF Suomi    
Väylävirasto    
Åbo Akademi    
Ämnesord

luonnonsuojelu

EU-direktiivi

uusiutuva energia

luonnonsuojelulaki

ennallistaminen