Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys eduskunnalle luonnonsuojelulain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle luonnonsuojelulain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/1247/2024

Vastausaika on päättynyt: 22.3.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi luonnonsuojelulain muuttamisesta.

 
Tausta
Uusiutuvan energian RED III -direktiivi tuli voimaan marraskuussa 2023 ja direktiivin luonnonsuojelulainsäädäntöön liittyvät muutokset on pantava täytäntöön 1.7.2024 mennessä.
 
Tavoitteet
RED II -direktiivin täytäntöön panemiseksi ehdotetaan luonnonsuojelulakiin säännöstä, jonka mukaan uusiutuvan energian tuottamiseen liittyvän hankkeen ympäristövaikutukset ja Natura-arviointi olisi aina suoritettava yhdessä, mikä sujuvoittaisi näiden hankkeiden valmistelua. Lisäksi EU:n luonnonsuojeludirektiivien kansalliseen täytäntöönpanoon liittyvää erittäin tärkeän yleisen edun käsitettä tarkennettaisiin siten, että uusiutuvan energian hankkeet aina kuuluisivat sen piiriin. Tämän johdosta näille hankkeille voitaisiin myöntää poikkeus luonnonsuojelulain lajisuojeluun ja Natura 2000 -verkostoon liittyvistä säännöksistä, mikäli muut laissa säädetyt edellytykset täyttyisivät. Kyseinen säännös on voimassa 30.6.2024 asti EUn neuvoston uusiutuvan energian käyttöönoton nopeutukseen liittyvän väliaikaisen asetuksen nojalla.
Liitteet:

Luonnos_HE_LSL_RED_III.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

RP ändring av naturvårdslag_RED_III.pdf - Utkast för regerings proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av naturvårdslagen

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 22.3.2024.
Vastausohjeet vastaanottajille
Antaakseen lausunnon vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Lausunto toimitetaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa. Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä sekä valtioneuvoston hankeikkunassa. Jos lausuntoa ei ole mahdollista antaa lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan myös toimittaa sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.ym@gov.fi. Lausunnossa tulee mainita asianumero VN/1247/2024.

VAHVA-ministeriöitä pyydetään ensisijaisesti antamaan lausunto lausuntopalvelu.fi:n kautta. Tämän lisäksi lausunto (vastaus) viedään VAHVAan sille asialle, johon lausunto liittyy.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa lainsäädäntöneuvos Leila Suvantola p. 050 4077323, leila.suvantola(at)gov.fi .
Jakelu:
Aalto yliopisto    
BirdLife Suomi ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Geologian tutkimuskeskus    
Greenpeace Suomi    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin yliopisto    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Infra ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen yliopisto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kaivosteollisuus ry    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Korkein hallinto-oikeus    
Kymenlaakson liitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lapin yliopisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS    
Luonnonvarakeskus    
Luonto-Liitto ry    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusjärjestö MTK ry    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Metsähallitus    
Metsäteollisuus ry    
Museovirasto    
Natur och Miljö rf    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Paliskuntain yhdistys    
Pidä Saaristo Siistinä ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Päijät-Hämeen liitto    
Rajavartiolaitos    
Rakennusteollisuus ry    
Saamelaiskäräjät    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Sisäministeriö    
Sitra    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen kotiseutuliitto    
Suomen kuntaliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen luontopaneeli    
Suomen metsäkeskus    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.    
Tampereen yliopisto    
Teknologiateollisuus ry    
Turun hallinto-oikeus    
Turun yliopisto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES    
Tuulivoimayhdistys    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Vaasan hallinto-oikeus    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
WWF Suomi    
Väylävirasto    
Åbo Akademi    
Asiasanat

luonnonsuojelu

EU-direktiivi

uusiutuva energia

luonnonsuojelulaki

ennallistaminen