Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Patentti- ja rekisterihallituksen maksuasetus 1.1.2024 - 1.12.2025

Patentti- ja rekisterihallituksen maksuasetus 1.1.2024 - 1.12.2025

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/23166/2023

Svarstiden gick ut: 23.10.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Patentti- ja rekisterihallituksen perimistä maksuista säädetään Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa (1032/1992) ja sen nojalla annetussa työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista (1097/2019). Asetus annetaan määräajaksi ja nykyinen asetus on voimassa 31.12.2023 saakka.

Työ- ja elinkeinoministeriö antaa uuden Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisia suoritteita koskevan asetuksen ajalle 1.1.2024–31.12.2025.

Patentti- ja rekisterihallituksen perimistä kiinteämaksuisista suoritteista säädettäisiin asetusehdotuksen liitteen maksutaulukossa.
 
Bakgrund
Asetusehdotuksen merkittävimmät muutokset voimassa olevaan maksuasetukseen ovat Patentti- ja rekisterihallituksen julkisoikeudellisten suoritteiden maksujen korotukset, joilla pyritään viraston suoriteryhmäkohtaiseen kustannusvastaavuuteen sekä kaupparekisteri ja yhdistysrekisteriasioiden maksujen yhdenmukaistaminen sähköisen asioinnin ja paperiasioinnin osalta.

Kaupparekisteriasioiden maksuihin ehdotetaan keskimäärin 15 prosentin korostusta, patenttiasioiden suurimpiin maksulajeihin keskimäärin 7 prosentin korotusta, hyödyllisyysmallin rekisteröintimaksuihin 10 prosentin korotusta ja tavaramerkkiasioiden suurimpiin maksulajeihin 5 prosentin korotusta. Maksujen korotukset kohdistuisivat Patentti- ja rekisterihallituksen toiminnan kustannusvastaavuuden kannalta merkittävimpiin suoritteisiin.

Lisäksi maksuasetusluonnoksessa huomioidaan yritysten kestävyysraportointia koskevan vireillä olevan lakimuutoksen edellyttämät muutokset.

Lausuntopyynnön liitteenä on asetusluonnos, jossa muutettavaksi esitetyt kohdat asetukseen ja liitteen maksutaulukkoon näkyvät selvyyden vuoksi punaisella värillä.
 
Liitteet:

Lausuntopyyntö 18.9.2023.pdf - Lausuntopyyntö (allekirjoitettu)

Lausunnoille perustelumuistio PRH maksuasetus 2024-2025.pdf - Perustelumuistio

Lausunnoille Voimassa oleva muutoksilla_FI_asetus ja liite.pdf - Voimassa oleva asetus muutoksilla

YY_ Liite 3 Kustannusvastaavuus 2022-2025.xlsx - Tilintarkastusvalvonnan kustannusvastaavuus 2022-2025

Liite 6 PTM kustannusvastaavuus 2024.xlsx - Kustannusvastaavuus suoriteryhmittäin 2022-2024

Tidtabell
Pyydämme toimittamaan kirjallisen lausuntonne asetusehdotuksen ja muistion johdosta viimeistään maanantaina 23.10.2023.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla tähän lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausuntopyynnön jakelu näkyy lausuntopalvelussa. Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa lausuntonsa lausuntopalvelu.fi:n kautta.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa:

hallitusneuvos Liisa Huhtala p. 029 504 7062, liisa.huhtala(a)gov.fi

 
Sändlista:
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Finanssivalvonta    
Keskuskauppakamari    
maa- ja metsätalousministeriö    
Maanmittauslaitos    
oikeusministeriö    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Patentti-insinöörit ry    
Suomen AIPPI ry    
Suomen keksijäin keskusliitto KEKE ry    
Suomen patenttiasiamiesyhdistys ry    
Suomen taloushallintoliitto ry    
Suomen teollisuusoikeudellinen yhdistys ry    
Suomen tilintarkastajat ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Säätiöt ja rahastot ry    
valtiovarainministeriö