Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020 -työryhmän mietinnöstä

Lausuntopyyntö Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020 -työryhmän mietinnöstä

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/1007/2019

Svarstiden gick ut: 14.4.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Justitieministeriet ber om ert utlåtande om betänkandet av arbetsgruppen för civilsamhällets verksamhet 2020.
Bakgrund
Civilsamhällets verksamhet ändrar form, vilket måste beaktas bättre i lagstiftningen och myndighetsverksamheten. Justitieministeriet tillsatte i mars 2019 en arbetsgrupp för att bereda ett förslag till ändringar i föreningslagen som underlättar civilsamhällets verksamhet samt till andra bestämmelser om civilverksamhet. Arbetsgruppen har tagit fram en bred undersökning om föreningarnas och andra civilsamhällsaktörers behov. Målet har varit att öka verksamhetsmöjligheterna på ett kontrollerat sätt så att föreningar och andra aktörer själva kan besluta om de tar vara på de nya möjligheterna.

Arbetsgruppens viktigaste förslag till ändringar i föreningslagen rör sig om att tillåta en verkställande direktör utifrån stadgarna, underlätta sammanslagning av två eller flera föreningar, tillåta webbmöten och underlätta distansdeltagande i föreningens möten samt tillåta medlems- och förbundsomröstning vid val av styrelse. Arbetsgruppen föreslår också att bland annat kravet på likabehandling av föreningsmedlemmarna, medlemmarnas frågerätt och styrelsemedlemmarnas jäv ska förtydligas i lagen.

Arbetsgruppen föreslår att behoven inom det slags civilverksamhet som har en enklare organisation än den traditionella föreningsverksamheten ska beaktas genom en lag om en ny juridisk person, det vill säga en aktionsgrupp. Enligt arbetsgruppens förslag ska de minsta föreningarna och aktionsgrupperna befrias från kraven på ekonomisk uppföljning och rapportering enligt bokföringslagen och tillåtas en lättare bokföring som svarar på medlemmarnas och intressegruppernas behov av information.
Målsättningar
Utlåtandena beaktas när man fattar beslut om lagberedningsuppdraget.
Länkar:

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-896-7 - Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020-luvulla : Luonnos hallituksen esitykseksi yhdistyslain muuttamiseksi ja toimintaryhmälaiksi

Bilagor:
Tidtabell
Utlåtandena ska lämnas in via tjänsten utlåtande.fi senast den 14 april 2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena begärs som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi (www.lausuntopalvelu.fi/SV). Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post till ministeriets registratorskontor. För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på utlåtande.fi.

Anvisningar > Bruksanvisningar. Användarstöd för tjänsten fås per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Mer information vid justitieministeriet ges av lagstiftningsråd Jyrki Jauhiainen, jyrki.jauhiainen(at)om.fi, tfn +358(0)2951 50074.
Sändlista:
Akava    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA    
Demos Helsinki    
Dodo ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Espoon kaupunki    
Etelä-Suomen Aluehallintovirasto    
Finanssiala    
Finlands Svenska Scouter    
Gutsy Go    
Harmaan talouden selvitysyksikkö    
Helka ry    
Helsingin kaupunki    
Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta    
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta    
Helsinki Urban Art ry    
Iholiitto    
Invalidiliitto    
JHTT-yhdistys    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta    
Kansalaisareena ry    
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta    
Kansallinen Kokoomus    
Kansallisten palvelujen kehittäjät KAPAK    
Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry    
Keskusrikospoliisi    
Kopiosto    
Kuopion kaupunki    
Lapin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Liike Nyt    
Luonto-Liitto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK    
Maanmittauslaitos    
Ministeri Lauri Tarasti    
MYYRMÄKI-liike    
Naisjärjestöjen Keskusliitto ry    
Olympiakomitea    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oranssi ry    
Osakesäästäjien keskusliitto    
Oulun kaupunki    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Perussuomalaiset    
Professori Heikki Halila    
Raha- ja automaattiyhdistys RAY    
Rovaniemen kaupunki    
Savonlinnan seudun kolomonen ry    
Siskot ja Simot ry    
Sisäministeriö    
Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF    
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Demokratian Pioneerien Liitto SDPL    
Suomen harrastajateatteriliitto    
Suomen Jääkiekkoliitto ry    
Suomen Keskusta    
Suomen Kristillisdemokraatit    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Kylät ry    
Suomen Lukiolaisten Liitto    
Suomen Nuorisoseurat    
Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi    
Suomen Omakotiliitto    
Suomen Palloliitto    
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter    
Suomen Salibandyliitto ry    
Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue (SDP)    
Suomen Taloushallintoliitto    
Suomen Tilintarkastajat    
Suomen Työväen Urheiluliitto ry    
Suomen Voimisteluliitto ry    
Suomen Yrittäjät    
Svenska Folkpartiet i Finland (SFP)    
Svenska hörselförbundet    
Sydänliitto    
Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta    
Tampereen kaupunki    
Teosto    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK    
Turun kaupunki    
Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkosuomalaisparlamentti ja Suomi Seura ry    
Valtiokonttori    
Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovaranministeriö    
Valvira Sosiaali- ja terveysalan valvontavirasto    
Vanhustyön keskusliitto    
Vantaan kaupunki    
Vasemmistoliitto    
Verohallinto    
Vihreä liitto    
Yhteismaa ry    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

yhdistyslaki

rekisteröity yhdistys

digitalisaatio

yhdenvertaisuusperiaate

esteellisyys

etäosallistuminen

yhdistys

rekisteröimätön yhdistys

kansalaistoiminta

yhdistyminen

toimitusjohtaja

yhdistyksen kokous

verkkokokous

hallitus

jäsenäänestys

liittoäänestys

vahingonkorvaus

toimintaryhmä

tilinpito

kyselyoikeus