Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Program för främjande av inhemsk fisk

Program för främjande av inhemsk fisk

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/16944/2020

Svarstiden gick ut: 27.11.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
En ökad användning av fisk skulle ha mångsidiga positiva effekter på vårt samhälle. Arbetsplatserna och utkomsten skulle öka, människornas hälsa förbättras och klimatkonsekvenserna av kosten minska.

Statsminister Sanna Marins regeringsprogram identifierar behovet av att främja användningen av inhemsk fisk. Regeringsprogrammet lyder: ”Utbudet av inhemsk fisk och andelen inhemsk fisk av konsumtionen ökas på ett hållbart sätt genom ett program för främjande av inhemsk fisk”.

Programmet sätter upp en vision för hur fisk ska användas som livsmedel och för utvecklingen av en värdekedja för fiskerinäringen samt fastställer strategiska val och centrala åtgärder för att uppnå visionen. Dessutom sätter programmet upp mål för samhällsgenomslaget. Dessa mål styr förvaltningen och beredningen av andra program och strategier som gäller värdekedjan. Europeiska havs- och fiskerifondens (EHFF) nationella operativa program har en central roll i att främja användningen av inhemsk fisk. Största delen av finansieringen genomförs enligt det nationella operativa programmet.
Bakgrund
Framtidens mattallrik förutspås innehålla mer fisk och produkter från växtriket, men måttligt med kött och mjölkprodukter. Dessa förändringar av matvanorna skulle ha en betydande effekt på hur hälsosam kosten är samt på dess klimat- och miljökonsekvenser. Undersökningar visar att en kost som innehåller rikligt med fisk skulle vara den mest optimala kosten näringsmässigt och att dess klimatkonsekvenser skulle vara nästan en tredjedel mindre än finländarnas nuvarande kost.

Trots fiskens positiva hälso-, miljö- och klimateffekter har konsumtionen inte ökat på samma sätt som efterfrågan på till exempel fjäderfä. Primärproduktionen av inhemsk fisk har på grund av begränsningar i verksamhetsbetingelserna inte kunnat svara på den ökade efterfrågan på fisk. Fiskens priskonkurrenskraft har försämrats på Finlands livsmedelsmarknad, eftersom priset på importerad lax har stigit under senare år. 

Finland har många sjöar och vattendrag och en lång kust. Det är möjligt att öka den inhemska fiskodlingen förutsatt att det sker på ett hållbart sätt utan att riskera miljömålen för god status. De inhemska kommersiella fiskbestånden är främst i gott skick. Fångstmängderna av strömming och vassbuk ligger på samma nivå som produktionen av kyckling eller nötkött, men av fångsten används endast cirka fyra procent på den inhemska livsmedelsmarknaden. Det finns en stor potential för att öka användningen av strömming och andra underutnyttjade fiskarter som livsmedel, men för detta krävs produktutveckling samt utveckling av fiske och logistik.
 
Målsättningar
Enligt programmets vision äter Finländarna  fisk enligt näringsrekommendationerna år 2027 och konsumtionen av inhemsk fisk har fördubblats. Konsumtionen av fisk och företagsverksamheten inom fiskerinäringen har betydande och välkända positiva effekter på Finlands ekonomi, miljö och folkhälsa.

Genom programmet stöds förnyelse av företagsverksamheten inom fiskerinäringen samt utveckling och införande av cirkulär ekonomi och hållbara lösningar. De viktigaste målen med tanke på förnyelsen gäller en hållbar tillväxt inom vattenbruket samt ökad användning av underutnyttjade fiskresurser som livsmedel, En förutsättning för en hållbar tillväxt inom vattenbruket är att den växande produktionen inte äventyrar uppnåendet av en god vattenstatus i vattendrag och hav.

Ett annat mål är att förbättra utsättningar för primärproduktionen. En konkurrenskraftig och förutsägbar omvärld skulle möjliggöra en hållbar tillväxt inom primärproduktionen och locka nya företagare och nytt kapital till branschen.

Starka fiskbestånd, god vattenstatus samt säkra och kvalitativa fiskprodukter är en förutsättning för en livskraftig fiskerinäring och ökad användning av inhemsk fisk.
Bilagor:

Kotimaisen kalan edistämisohjelma_06102020.pdf - Kotimaisen kalan edistämisohjelma

VN0032734_MMM_Kotimaisen kalan edistämisohjelma_lausuntoversio_sv_FINAL (2).pdf - Program för främjande av inhemsk fisk

Edistämisohjelman ympäristövaikutusten arviointi.pdf - Edistämisohjelman ympäristövaikutusten arviointi

VN_16944_2020-MMM-1 Lausuntopyyntö_kotimaisenkalanedistämisohjelma 956458_18_3.PDF - Lausuntopyyntö kotimaisen kalan edistämisohjelmasta

VN_16944_2020-MMM-1 Sähköisen allekirjoituksen kansilehti 1112503_1_1.PDF - Lausuntopyynnön allekirjoituslehti

VN0037453_MMM_kotimaisen_kalan_edistämisohjelman_ympäristövaikutusten_arviointi_sv.docx - Miljökonsekvensbedömning av programmet för främjande av inhemsk fisk

Tidtabell
Vi ber er lämna in utlåtandena senast den 27 november 2020 genom att besvara denna begäran om utlåtande.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandet begärs som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi (www.lausuntopalvelu.fi/SV). För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in i tjänsten. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen Utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för att komma igång med tjänsten kan begäras per e-post: lausunto.om@om.fi.

Om ni inte kan ge ert utlåtande i utlåtande.fi, kan utlåtandet också sändas per e-post (i första hand) till adressen kirjaamo@mmm.fi eller per brev till adressen jord- och skogsbruksministeriet, PB 30, 00023 STATSRÅDET. Utlåtanden i elektronisk form ska sändas i pdf-, Word- eller rtf-format.

Denna begäran om utlåtande har endast skickats elektroniskt. Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna utlåtanden om utkastet.
 
Beredare

Ytterligare information
15.−16.10.2020 Risto Lampinen, jord- och skogsbruksministeriet, risto.lampinen@mmm.fi, +3582951 62458
19.10.−27.11.2020 Timo Halonen, jord- och skogsbruksministeriet, timo.halonen@mmm.fi, +358295162411

Sändlista:
Animalia    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen kalatalousryhmä    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Itä-Suomen kalatalousryhmä    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun ja Koillismaan kalatalousryhmä    
Kainuun liitto    
Kalatalouden Keskusliitto ry    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Kymenlaakson liitto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin kalatalousryhmä    
Lapin liitto    
Luonnonvarakeskus    
Perämeren rannikon kalatalousryhmä    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjanmaan rannikon toimintaryhmä    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Päijät-Hämeen liitto    
Päivittäistavarakauppa ry    
Ruokavirasto    
Saaristomeren kalatalouden toimintaryhmä    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalouden toimintaryhmä    
SEY Suomen eläinsuojelu    
Sisä-Suomen kalatalousryhmä    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry    
Suomen Kalakauppiasliitto ry    
Suomen Kalakauppiasliitto ry    
Suomen kalankasvattajaliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Sisävesiammattikalastajien liitto ry    
Suomen ympäristökeskus    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
WWF Suomi    
Ympäristöministeriö