Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Kotimaisen kalan edistämisohjelma

Kotimaisen kalan edistämisohjelma

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/16944/2020

Vastausaika on päättynyt: 27.11.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Kalan käytön lisäämisellä olisi monipuoliset myönteiset vaikutukset yhteiskunnassamme. Se lisäisi työpaikkoja ja toimeentuloa, parantaisi ihmisten terveyttä ja pienentäisi ruokavalion ilmastovaikutuksia.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelma tunnistaa tarpeen edistää kotimaisen kalan käyttöä. Hallitusohjelman mukaan ”lisätään kotimaisen kalan tarjontaa ja osuutta kulutuksesta kestävästi laatimalla kotimaisen kalan edistämisohjelma”.

Edistämisohjelma asettaa kalan käytölle elintarvikkeena ja kalatalouden arvoketjun kehitykselle vision sekä määrittää strategiset valinnat ja keskeiset toimenpiteet vision saavuttamiseksi. Lisäksi ohjelma määrittelee yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet, jotka ohjaavat hallinnon toimintaa ja muiden arvoketjua koskevien ohjelmien ja strategioiden valmistelua. Kotimaisen kalan käytön edistämisessä keskeisessä asemassa on Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) kansallinen toimintaohjelma, jonka mukaisesti pääosa rahoituksesta toteutetaan.
Tausta
Tulevaisuuden ruokalautasen ennustetaan sisältävän enemmän kalaa ja kasvikunnan tuotteita ja kohtuullisesti lihaa ja maitotuotteita. Näillä ruokailutottumusten muutoksilla olisi merkittävä vaikutus ruokavalion terveellisyyteen sekä sen ilmasto- ja ympäristövaikutuksiin. Tutkimusten mukaan runsaasti kalaa sisältävä ruokavalio olisi ravitsemuksellisesti optimaalisin ja sen ilmastovaikutukset olisivat lähes kolmanneksen alhaisemmat kuin suomalaisen nykyisen ruokavalion.

Kalan myönteisistä terveys-, ympäristö- ja ilmastovaikutuksista huolimatta, sen kulutus ei ole kasvanut vastaavalla tavalla kuin esimerkiksi siipikarjan kysyntä. Kotimaisen kalan alkutuotanto ei ole toimintaympäristöstä johtuvien rajoitteiden vuoksi pystynyt vastaamaan kalan kasvaneeseen kysyntään. Kalan hintakilpailukyky Suomen elintarvikemarkkinoilla on heikentynyt, koska tuodun lohen hinta on viime vuosina noussut. 

Suomessa on paljon vesistöjä ja pitkä rannikko. Kotimaista kalanviljelyä on mahdollista lisätä edellyttäen, että se tapahtuu kestävällä tavalla ympäristön hyvän tilan tavoitteita vaarantamatta. Kotimaiset kaupalliset kalakannat ovat pääosin hyvässä kunnossa. Silakka- ja kilohailisaaliiden määrät ovat samaa suuruusluokkaa kuin broilerin tai naudanlihan tuotannot, mutta saaliista vain noin neljä prosenttia käytetään kotimaan elintarvikemarkkinoilla. Silakan ja muiden vajaasti hyödynnettyjen kalalajien elintarvikekäytön lisäämisessä on suuri potentiaali, mutta se vaatii tuotekehitystä sekä pyynnin ja logistiikan kehittämistä.

Ohjelmaluonnoksen liitteenä olevassa muistiossa on kuvattu, miten ohjelman ympäristövaikutuksia on arvioitu valmistelun aikana. Ohjelma ei edellytä laissa viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (200/2005) tarkoitetun ympäristöselosteen laatimista, mutta yleisölle varataan lausuntopyynnön yhteydessä mahdollisuus esittää näkemyksensä vaikutusten arvioinnin tavoitteista, lähtökohdista ja valmistelusta.
 
Tavoitteet
Ohjelman vision mukaan suomalaiset syövät kalaa ravitsemussuositusten mukaisesti vuonna 2027 ja kotimaisen kalan kulutus on kaksinkertaistunut. Kotimaisen kalan kulutus on kaksinkertaistunut. Kalan syönnillä ja kalatalouden yritystoiminnalla on merkittävät ja hyvin tunnetut myönteiset vaikutukset Suomen talouteen, ympäristöön ja kansanterveyteen.


Ohjelmalla tuetaan elinkeinokalatalouden yritystoiminnan uudistumista sekä kiertotalouden ja kestävien ratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa. Uudistumisen kannalta keskeisimmät tavoitteet ovat vesiviljelyn kestävä kasvu sekä vajaasti hyödynnettyjen kalavarojen käytön lisääminen elintarvikkeena. Vesiviljelyn kestävän kasvun edellytyksenä on, että kasvava tuotanto ei vaaranna vesien ja meren hyvän tilan saavuttamista.


Tavoitteena on myös parantaa kalatalouden alkutuotannon edellytyksiä. Kilpailukykyinen ja ennakoitavissa oleva toimintaympäristö mahdollistaisi alkutuotannon kestävän kasvun ja houkuttelisi alalle uusia yrittäjiä ja pääomia. 

Vahvat kalakannat, vesistöjen hyvä tila sekä kalatuotteiden turvallisuus ja laatu ovat edellytys elinvoimaiselle kalataloudelle ja kotimaisen kalan käytön lisäämiselle.

 
Liitteet:

Kotimaisen kalan edistämisohjelma_06102020.pdf - Kotimaisen kalan edistämisohjelma

VN0032734_MMM_Kotimaisen kalan edistämisohjelma_lausuntoversio_sv_FINAL (2).pdf - Program för främjande av inhemsk fisk

Edistämisohjelman ympäristövaikutusten arviointi.pdf - Edistämisohjelman ympäristövaikutusten arviointi

VN_16944_2020-MMM-1 Lausuntopyyntö_kotimaisenkalanedistämisohjelma 956458_18_3.PDF - Lausuntopyyntö kotimaisen kalan edistämisohjelmasta

VN_16944_2020-MMM-1 Sähköisen allekirjoituksen kansilehti 1112503_1_1.PDF - Lausuntopyynnön allekirjoituslehti

VN0037453_MMM_kotimaisen_kalan_edistämisohjelman_ympäristövaikutusten_arviointi_sv.docx - Miljökonsekvensbedömning av programmet för främjande av inhemsk fisk

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan  27.11.2020 mennessä vastaamalla tähän lausuntopyyntöön.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi. 
 
Jos ette voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@mmm.fi tai kirjeitse osoitteeseen maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO. Sähköiset lausunnot tulee toimittaa pdf-, Word- tai rtf -tallennusmuodossa.

Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä. Lausuntoja voivat lähettää myös muut kuin jakelussa mainitut tahot.

 
Valmistelijat

Lisätietoja antaa

15.−16.10.2020 kalatalousneuvos Risto Lampinen (+3582951 62458), risto.lampinen@mmm.fi
19.10.−27.11.2020 neuvotteleva virkamies Timo Halonen (+3582951 62411), timo.halonen@mmm.fi

Jakelu:
Animalia    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen kalatalousryhmä    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Itä-Suomen kalatalousryhmä    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun ja Koillismaan kalatalousryhmä    
Kainuun liitto    
Kalatalouden Keskusliitto ry    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Kymenlaakson liitto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin kalatalousryhmä    
Lapin liitto    
Luonnonvarakeskus    
Perämeren rannikon kalatalousryhmä    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjanmaan rannikon toimintaryhmä    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Päijät-Hämeen liitto    
Päivittäistavarakauppa ry    
Ruokavirasto    
Saaristomeren kalatalouden toimintaryhmä    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalouden toimintaryhmä    
SEY Suomen eläinsuojelu    
Sisä-Suomen kalatalousryhmä    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry    
Suomen Kalakauppiasliitto ry    
Suomen Kalakauppiasliitto ry    
Suomen kalankasvattajaliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Sisävesiammattikalastajien liitto ry    
Suomen ympäristökeskus    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
WWF Suomi    
Ympäristöministeriö