Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 304 § i lagen om tjäns-ter inom elektronisk kommunikation (utkast)

Begäran om utlåtande är stängd. Du kan inte längre ge ett utlåtande till den.

regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 304 § i lagen om tjäns-ter inom elektronisk kommunikation (utkast)

Diarienummer för begäran om utlåtande: LVM/1731/03/2018

Svarstiden gick ut: 10.12.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1807 om en ram för det fria flödet av andra data än personuppgifter i Europeiska unionen (nedan förordningen) antogs den 14 november 2018.
 
Det är fråga om en unionsförordning. Förordningar är direkt tillämplig lagstiftning i medlemsstaterna med stöd av 288.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Eftersom unionsförordningarna är direkt tillämplig lagstiftning, behöver medlemsstaterna inte genomföra dem i sin nationella lagstiftning. I den aktuella förordningen åläggs medlemsstaterna emellertid att vidta aktiva åtgärder. Enligt bestämmelserna i förordningen har medlemsstaterna upphävningsskyldighet, anmälningsskyldighet, assistansskyldighet och informationsskyldighet.
 
Assistansskyldigheten innebär att medlemsstaterna ska upprätta en nationell kontaktpunkt för att säkerställa samarbetet på unionsnivå. Ett fritt flöde av data inom unionen får inte betyda att behöriga myndigheter nekas tillgång till data. Förordningen innehåller därför bestämmelser om samarbete mellan myndigheterna. Däremot skapar inte förordningen någon ny behörighet för tillgång till data, utan denna behörighet utgår från nationell rätt och unionsrätt.
 
Inom ramen för informationsskyldigheten har medlemsstaterna tre åtaganden. De ska enligt artikel 4.4 göra information om befintliga datalokaliseringskrav allmänt tillgänglig via en nationell informationspunkt online som de ska hålla uppdaterad. Alternativt ska medlemsstaterna lämna uppdaterad information om sådana datalokaliseringskrav till en central informationspunkt som inrättats enligt en annan unionsakt. För det andra ska de enligt artikel 4.5 meddela kommissionen webbadressen till den nationella informationspunkten. För det tredje ska kontaktpunkterna enligt bestämmelsen i artikel 7.6 ge användarna allmän information om förordningen, inbegripet om uppförandekoderna.
 
Bakgrund
Genom propositionen genomförs den skyldighet att inrätta en informationspunkt och en kontaktpunkt som förordningen ålägger medlemsstaten. Det föreslås att detta ska ske genom en ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation. Lagen innehåller bestämmelser om Transport- och kommunikationsverkets uppgifter. I 303 § föreskrivs det om verkets allmänna uppgifter. I 304 § föreskrivs det om verkets särskilda uppgifter. Skyldigheten att fungera som en sådan kontakt- och informationspunkt som avses i förordningen fogas som ny punkt till förteckningen över verkets särskilda uppgifter.
 
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell

Vi ber er vänligen lämna ert utlåtande senast den 9 januari 2019.
 

 

Svarsanvisningar för mottagare
Ni kan lämna ert utlåtande till kommunikationsministeriets registratorskontor kirjaamo@lvm.fi
Beredare

Ytterligare information ges av konsultativ tjänsteman Tuomas Kaivola (tuomas.kaivola(a)lvm.fi). Mellan 24.12.2018–9.1.2019 kan ni kontakta kirjaamo@lvm.fi.

Sändlista:
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira    
Ficom ry    
Finassivalvonta    
Huoltovarmuuskeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Teknologiateollisuus - Teknologiindustrin ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Trafi    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Viestintävirasto    
Väestörekisterikeskus    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

tietojärjestemät

Tiedonhallinta

tietoaineisto