Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö: Datan vapaata liikkuvuutta koskevat viranomaistehtävät

Lausuntopyyntö: Datan vapaata liikkuvuutta koskevat viranomaistehtävät

Lausuntopyynnön diaarinumero: LVM/1731/03/2018

Vastausaika on päättynyt: 10.12.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/ muiden kuin henki-lötietojen vapaan liikkuvuuden kehyksestä Euroopan unionissa (jäljempänä asetus) hyväksyttiin 9.11.2018 (odottaa julkaisua virallisessa lehdessä).

Kyseessä on Euroopan unionin asetus. Ne ovat Euroopan unionin toimin-nasta tehdyn sopimuksen 288 artiklan 2 kohdan nojalla jäsenvaltioissa suo-raan sovellettavaa oikeutta. Koska EU-asetukset ovat suoraan sovellettavia jäsenvaltioissa, niitä ei pidä laittaa kansallisesti täytäntöön. Käsillä olevaan asetukseen sisältyy kuitenkin aktiivisia toimintavelvoitteita jäsenvaltioille. Asetuksessa jäsenvaltioille asetetaan kumoamisvelvollisuus, notifiointivel-vollisuus, avustamisvelvollisuus ja tiedotusvelvollisuus.

Avustamisvelvollisuus tarkoittaa, että jäsenvaltioiden on perustettava keski-tetty yhteyspiste EU-tason yhteistyön varmistamiseksi. Datan vapaa liikku-vuus unionissa ei saa tarkoittaa sitä, että toimivaltaisten viranomaisten pääsy tietoaineistoon estyy. Tämän takia asetuksessa säädetään viran-omaisyhteistyöstä. Asetus ei kuitenkaan perusta uutta toimivaltaa päästä tietoaineistoon, vaan se määräytyy kansallisen ja unionioikeuden mukai-sesti.

Tiedotusvelvollisuuden osalta jäsenvaltioilla on kolme tehtävää. Niiden on 4 artiklan 4 kohdan nojalla julkaistava keskitetysti verkkosivulla tieto ole-massa olevista sijaintirajoituksista ja pidettävä tämä sivu ajantasaisena. Vaihtoehtoisesti jäsenvaltioiden olisi toimitettava ajan tasalla olevat tiedot tällaisista vaatimuksista jollakin toisella unionin säädöksellä perustetulle keskitetylle tietopisteelle. Toiseksi niiden on 4 artiklan 5 kohdan nojalla il-moitettava komissiolle edellä mainitun verkkosivun osoite. Kolmanneksi keskitettyjen yhteyspisteiden on asetuksen 7 artiklan 6 kohdan mukaan an-nettava käyttäjille yleisiä tietoja asetuksesta, myös käytännesäännöistä.

Tausta

Esityksellä pannaan täytäntöön asetuksessa jäsenvaltioille asetettu velvoite nimetä yksi keskitetty tietopiste sekä yhteyspiste (avustamis- ja tiedotusvel-vollisuudet). Tämä tehtäisiin muuttamalla sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia. Kyseisessä laissa on säännöksiä Liikenne- ja viestintäviras-ton tehtävistä. Lain 303 §:ssä säädetään viraston yleisistä tehtävistä. Lain 304 §:ssä säädetään viraston erityisistä tehtävistä. Velvollisuus toimia ase-tuksen mukaisena keskitettynä yhteys- ja tietopisteenä lisättäisiin uudeksi kohdaksi viraston erityisiin tehtäviin.
 

Linkit
Liitteet:
Aikataulu

Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 10.12.2018.

Ruotsinkielinen versio lausuntopyynnöstä ja hallituksen esityksen luonnok-sesta julkaistaan heti käännösten valmistettua. Lausuntoaikaa pidennetään niiden osalta viivästymistä vastaavasti.

Vastausohjeet vastaanottajille

 

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi-sivulla jul-kaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähkö-postitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausunto-palvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausunto-palvelu.fi sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausun-topalvelu.fi-sivulla.

Lausunnon voi toimittaa myös liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi.

 

Valmistelijat

Lisätietoa antaa neuvotteleva virkamies Tuomas Kaivola p. 029 534 2366 (etunimi.sukunimi@lvm.fi).

Jakelu:
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira    
Ficom ry    
Finassivalvonta    
Huoltovarmuuskeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Teknologiateollisuus - Teknologiindustrin ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Trafi    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Viestintävirasto    
Väestörekisterikeskus    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

tietojärjestemät

Tiedonhallinta

tietoaineisto