Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Valtioneuvoston asetus luontopaneelista ja valtionavustuksen myöntämisestä Suomen luontopaneelin tehtävien täyttämiseksi

Valtioneuvoston asetus luontopaneelista ja valtionavustuksen myöntämisestä Suomen luontopaneelin tehtävien täyttämiseksi

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/6182/2023

Svarstiden gick ut: 12.4.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Miljöministeriet begär utlåtanden om utkast till förordning om Finlands naturpanel och till förordning om beviljande av statsunderstöd för fullgörande av Finlands naturpanels uppgifter. 
Bakgrund
Den nya naturvårdslagen kooer att träda i kraft 1.6.2023. I statsrådets förordning ska ges närmare bestämmelser om naturpanelens sammansättning, tillsättande, verksamhet, mandattid för medlemmar och arvoden. 

Statsunderstöd ska beviljas enligt förordning om beviljande av statsunderstöd för fullgörande av Finlands naturpanels uppgifter inom ramen för anslagen i statsbudgeten. 
Statsunderstöd ska beviljas av miljöministeriet.
Målsättningar
Närmare bestämmelser om naturpanelen ökar transparensen i naturpanelens verksamhet. Praxis som gäller panelens sammansättning och verksamhet har etablerats och förordningen skulle följa den rådande praxisen. 

Förordningen av statsunderstöd kommer att förklara beviljande av understöd.
 
Bilagor:

luontopaneeli asetus .docx - Luonnos valtioneuvoston asetukseksi Suomen luontopaneelista

luontopaneelin valtionavustusasetus.docx - Luonnos valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksen myöntämisestä Luontopaneelin tehtävien täyttämiseksi

Muistio luontopaneeli.docx - Muistioluonnos valtioneuvoston asetuksesta Suomen luontopaneelista

Muistio luontopaneelin valtionavustusasetus.docx - Muistioluonnos valtioneuvoston asetuksesta valtionavustuksen myöntämisestä Luontopaneelin tehtävien täyttämiseksi

Tidtabell
Utlåtanden ombeds skickas in senast 12.4.2023. 
Svarsanvisningar för mottagare
För att kunna lämna ett utlåtande ska den svarande registrera sig som användare i utlåtande.fi och logga in i tjänsten.  Vi ber er lämna ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns i webbtjänsten utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Om ni behöver hjälp med att ta tjänsten i bruk kan ni ta kontakt via e-postadressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Också instanser som inte nämns i sändlistan är välkomna att lämna ett utlåtande till ministeriet. Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras i webbtjänsten utlatande.fi. samt i statstrådets projektfönster (hankeikkuna). Om ni inte kan lämna ert utlåtande i tjänsten utlåtande.fi, är det också möjligt att skicka utlåtandet per e-post till kirjaamo.ym@gov.fi. I utlåtandet bör nämnas diarienumret VN/6182/2023.

VAHVA-ministerier ombeds i första hand att lämna ett utlåtande via utlatande.fi. Utlåtandet förs därefter in i VAHVA, till det ärende som frågan gäller.
Beredare
Mer information fås av lagstiftningsråd Leila Suvantola (leila.suvantola@gov.fi; 050 4077323) 
Sändlista:
Aalto yliopisto    
Centria ammattikorkeakoulu    
Diakonia-ammattikorkeakoulu    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Geologian tutkimuskeskus GTK    
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu    
Helsingin yliopisto    
Humanistinen ammattikorkeakoulu    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Ilmatieteen laitos    
Itä-Suomen yliopisto    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kajaanin ammattikorkeakoulu    
Karelia-ammattikorkeakoulu    
Lab-ammattikorkeakoulu    
Lapin ammattikorkeakoulu    
Lapin yliopisto    
Laurea-ammattikorkeakoulu    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Luonnonvarakeskus LUKE    
LUT-yliopisto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanmittauslaitos MML    
Metropolia Ammattikorkeakoulu    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun Ammattikorkeakoulu    
Oulun yliopisto    
Poliisiammattikorkeakoulu    
Ruokavirasto    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
Savonia-ammattikorkeakoulu    
Seinäjoen ammattikorkeakoulu    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomalainen Tiedeakatemia    
Suomen akatemia    
Suomen ilmastopaneeli    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Svenska Handelshögskolan    
Säteilyturvakeskus STUK    
Taideyliopisto    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen yliopisto    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työterveyslaitos TTL    
Ulkoministeriö    
Ulkopoliittinen instituutti UPI    
Vaasan ammattikorkeakoulu    
Vaasan yliopisto    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV    
Valtiovarainministeriö    
Yrkeshögskolan Arcada    
Yrkeshögskolan Novia    
Åbo Akademi    
Ämnesord

biodiversiteetti

luonto

valtionavustukset