Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtioneuvoston asetus luontopaneelista ja valtionavustuksen myöntämisestä Suomen luontopaneelin tehtävien täyttämiseksi

Valtioneuvoston asetus luontopaneelista ja valtionavustuksen myöntämisestä Suomen luontopaneelin tehtävien täyttämiseksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/6182/2023

Vastausaika on päättynyt: 12.4.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksista valtioneuvoston asetukseksi luontopaneelista ja valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksen myöntämisestä Suomen luontopaneelin tehtävien täyttämiseksi.
Tausta
Uusi luonnonsuojelulaki (9/2023) tulee voimaan 1.6.2023. Luontopaneelia koskevalla valtioneuvoston asetuksella täsmennettäisiin luonnonsuojelulain 12 §:n sääntelyä Suomen luontopaneelista. Asetuksella annettaisiin tarkempia säännöksiä Suomen luontopaneelin kokoonpanosta, asettamisesta, toiminnasta, jäsenen toimikaudesta sekä palkkioista.

Luontopaneelin tehtävien toteuttamiseksi voitaisiin myöntää valtionavustusta valtion talousarvion enimmäismäärien puitteissa ympäristöministeriön määrärahoista. Valtioneuvoston asetuksessa valtionavustuksen myöntämisestä Suomen luontopaneelin tehtävien täyttämiseksi säädettäisiin talousarvion mukaisista edellytyksistä ja tarkoituksesta. Valtionavustukseen sovellettaisiin lisäksi valtionavustuslakia. 
Ympäristöministeriö päättäisi avustuksen myöntämisestä ja hoitaisi siihen liittyvät tehtävät.
 
Tavoitteet
Luontopaneelia koskevalla asetuksella parannettaisiin Suomen luontopaneelin toiminnan läpinäkyvyyteen. Sääntelyn tarkentaminen liittyen luontopaneelin kokoonpanoon ja asettamiseen parantaisi ennakoitavuutta kokoonpanon valmisteluun osallistuvien ministeriöiden ja jäsenehdotuksia antavien tahojen näkökulmasta.
Suomen luontopaneelin kokoonpanoa ja toimintaa koskevat säännökset noudattelisivat pitkälti Suomen ilmastopaneelin toiminnassa vakiintuneita käytäntöjä ja Suomen ilmastopaneelia koskevassa valtioneuvoston asetuksessa säädettyä.

Valtioneuvoston valtionavustusta koskevan asetuksen tavoitteena on selkeyttää ja rajata avustusmenettelyä Suomen luontopaneelin tehtävien täyttämisen varmistamiseksi.

 
Liitteet:

luontopaneeli asetus .docx - Luonnos valtioneuvoston asetukseksi Suomen luontopaneelista

luontopaneelin valtionavustusasetus.docx - Luonnos valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksen myöntämisestä Luontopaneelin tehtävien täyttämiseksi

Muistio luontopaneeli.docx - Muistioluonnos valtioneuvoston asetuksesta Suomen luontopaneelista

Muistio luontopaneelin valtionavustusasetus.docx - Muistioluonnos valtioneuvoston asetuksesta valtionavustuksen myöntämisestä Luontopaneelin tehtävien täyttämiseksi

Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan vimeistään 12.4.2023. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Antaakseen lausunnon vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Lausunto toimitetaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa. Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä sekä valtioneuvoston hankeikkunassa. Jos lausuntoa ei ole mahdollista antaa lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan myös toimittaa sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.ym@gov.fi. Lausunnossa tulee mainita asianumero VN/6182/2023.

VAHVA-ministeriöitä pyydetään ensisijaisesti antamaan lausunto lausuntopalvelu.fi:n kautta. Tämän lisäksi lausunto (vastaus) viedään VAHVAan sille asialle, johon lausunto liittyy. 
Valmistelijat
Lisätietoa asiasta antaa lainsäädäntöneuvos Leila Suvantola (leila.suvantola@gov.fi; 050 4077323) 
 
Jakelu:
Aalto yliopisto    
Centria ammattikorkeakoulu    
Diakonia-ammattikorkeakoulu    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Geologian tutkimuskeskus GTK    
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu    
Helsingin yliopisto    
Humanistinen ammattikorkeakoulu    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Ilmatieteen laitos    
Itä-Suomen yliopisto    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kajaanin ammattikorkeakoulu    
Karelia-ammattikorkeakoulu    
Lab-ammattikorkeakoulu    
Lapin ammattikorkeakoulu    
Lapin yliopisto    
Laurea-ammattikorkeakoulu    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Luonnonvarakeskus LUKE    
LUT-yliopisto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanmittauslaitos MML    
Metropolia Ammattikorkeakoulu    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun Ammattikorkeakoulu    
Oulun yliopisto    
Poliisiammattikorkeakoulu    
Ruokavirasto    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
Savonia-ammattikorkeakoulu    
Seinäjoen ammattikorkeakoulu    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomalainen Tiedeakatemia    
Suomen akatemia    
Suomen ilmastopaneeli    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Svenska Handelshögskolan    
Säteilyturvakeskus STUK    
Taideyliopisto    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen yliopisto    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työterveyslaitos TTL    
Ulkoministeriö    
Ulkopoliittinen instituutti UPI    
Vaasan ammattikorkeakoulu    
Vaasan yliopisto    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV    
Valtiovarainministeriö    
Yrkeshögskolan Arcada    
Yrkeshögskolan Novia    
Åbo Akademi    
Asiasanat

biodiversiteetti

luonto

valtionavustukset