Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om förslagen i slutrapporten av arbetsgruppen för utvidgning av referensramen och det förordningsförslag som ingår i rapporten

Lausuntopyyntö viitekehyksen laajentamistyöryhmän loppuraportin esityksistä ja raporttiin sisältyneestä asetusehdotuksesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: OKM 104/040/2017

Svarstiden gick ut: 20.2.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoja tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksen laajentamista valmistelleen työryhmän esityksistä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 1.3.2018 työryhmän valmistelemaan ja koordinoimaan Suomen tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksen laajentamista. Työryhmän tehtävänä oli tarkentaa tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annetussa laissa (93/2017) ja sen perusteluissa määriteltyjä kriteereitä viitekehykseen sijoitettaville osaamiskokonaisuuksille; kartoittaa eri hallinnonalojen laajat osaamiskokonaisuudet, joiden hallinnonala katsoo täyttävän työryhmän määrittelemät kriteerit; tehdä ehdotus osaamiskokonaisuuksien sijoittamiseksi tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksen tasoille ja perustella sijoittelu sekä tehdä ehdotus tarvittavista säädösmuutoksista.

Työryhmän loppuraportissa tekemistä esityksistä pyydetään lausuntoa siten, että lausunnossa otetaan kantaa seuraaviin teemoihin: 1) viitekehyksen kehittämisen jatkotyö ja 2) viitekehyksen laajentamista koskeva asetusehdotus. Lisäksi voi halutessaan lausua loppuraportista yleisesti. Asetusluonnos on loppuraportin liitteenä.

 
Linkit

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-615-7 - Osaaminen ratkaisee - Viitekehyksen laajentamistyöryhmän loppuraportti. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2019:3.

Liitteet:

Författningsförslag_sv_bilaga.docx - Bilaga på svenska (författningsförslag).

Asetusmuistio_viitekehys.docx -

Aikataulu
Lausunnot pyydetäään antamaan viimeistään keskiviikkona 20.2.2019.
Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon.   Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.
Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet >
Käyttöohjeet.
 
Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Jos ette voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös
sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@minedu.fi.

Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat opetusneuvos Seija Rasku, puh. 0295 330 270
ja hallitussihteeri Katri Kurppa puh. 0295 330 063. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa 
etunimi.sukunimi@minedu.fi.

 
Jakelu:
Aalto-korkeakoulusäätiö sr    
Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi    
Akava ry    
Ammatillisen aikuiskoulutuksen johtajat ry    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Centria ammattikorkeakoulu    
Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry    
Elinkeinoelämän Oppilaitokset ry    
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy    
Helsingin yliopisto    
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy    
Itä-Suomen yliopisto    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy    
Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus    
Karelia Ammattikorkeakoulu Oy    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kuntatyönantajat    
Lahden ammattikorkeakoulu    
Lapin ammattikorkeakoulu Oy    
Lapin Yliopisto    
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto    
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy    
Oikeusministeriö    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry    
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy    
Oulun yliopisto    
Oy Vaasan ammattikorkeakoulu - Vasa yrkeshögskola Ab    
Puolustusministeriö    
Saimaan ammattikorkeakoulu Oy    
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy    
Savonia-ammattikorkeakoulu Oy    
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy    
Sisäministeriö    
Sivistystyönantajat ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry    
Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Lukiolaisten Liitto ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry    
Suomen opiskelijakuntien liitto -SAMOK ry    
Suomen Oppisopimusosaajat ry    
Suomen Rehtorit ry    
Suomen yliopistot UNIFI ry    
Suomen Ylioppilaskuntien liitto ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Svenska Handelshögskolan    
Taideyliopisto    
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy    
Tampereen yliopisto    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
TTY-säätiö sr    
Turun ammattikorkeakoulu Oy    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Vaasan yliopisto    
Valtion työmarkkinalaitos VTML    
Vapaa sivistystyö ry    
Yksityisten Ammatillisten Oppilaitosten liitto ry    
Ylioppilastutkintolautakunta    
Ympäristöministeriö    
Yrkeshögskolan Arcada Ab    
Åbo Akademi    
Ålands landskapsregering