Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om förslagen i slutrapporten av arbetsgruppen för utvidgning av referensramen och det förordningsförslag som ingår i rapporten

Begäran om utlåtande om förslagen i slutrapporten av arbetsgruppen för utvidgning av referensramen och det förordningsförslag som ingår i rapporten

Diarienummer för begäran om utlåtande: OKM 104/040/2017

Svarstiden gick ut: 20.2.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Undervisnings- och kulturministeriet begär utlåtanden om förslagen av arbetsgruppen för utvidgning av referensramen för examina och övriga samlade kompetenser.

Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte den 1 mars 2018 en arbetsgrupp för att bereda och koordinera utvidgningen av referensramen för examina och övriga samlade kompetenser i Finland. Arbetsgruppen hade till uppgift att precisera de i lagen om en referensram för examina och övriga samlade kompetenser (93/2017) och i motiveringen till lagen angivna kriterier för de samlade kompetenser som ska placeras i referensramen, kartlägga de olika förvaltningsområdenas omfattande samlade kompetenser som områdena anser uppfylla arbetsgruppens kriterier, föreslå hur de samlade kompetenserna ska placeras på nivåerna i referensramen för examina och övriga samlade kompetenser och motivera placeringen samt föreslå behövliga lagändringar.

Över de förslag arbetsgruppen lagt fram i sin slutrapport begärs utlåtande så att det tas ställning till följande teman: 1) det fortsatta arbetet med utveckling av referensramen och 2) förordningsförslaget om utvidgning av referensramen. Ni kan också yttra er över slutrapporten i allmänhet om ni önskar.
Länkar:

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-615-7 - Osaaminen ratkaisee - Viitekehyksen laajentamistyöryhmän loppuraportti. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2019:3.

Bilagor:

Författningsförslag_sv_bilaga.docx - Bilaga på svenska (författningsförslag).

Asetusmuistio_viitekehys.docx -

Tidtabell

Utlåtanden bör lämnas in senast onsdagen den 20 februari 2019.

Svarsanvisningar för mottagare

Utlåtandet lämnas in genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller per post till ministeriets registratorskontor. För att kunna lämna ett utlåtande måste användaren registrera sig och logga in på utlåtande.fi.
Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på adressen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar.
 
Stöd för hur man använder tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
OBS! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Om ni inte kan lämna ert utlåtande i tjänsten utlåtande.fi, är det också möjligt att skicka utlåtandet per e-post till kirjaamo@minedu.fi.
 
Denna begäran om utlåtande har endast skickats elektroniskt. Även andra än de som nämns nedan i sändlistan kan lämna ett utlåtande.  

Beredare
Mer information om ärendet fås av Seija Rasku, undervisningsråd, tfn 0295 330 270
och Katri Kurppa, regeringssekreterare, tfn 0295 330 063. E-postadresserna är i formatet
fornamn.efternamn@minedu.fi.

 
Sändlista:
Aalto-korkeakoulusäätiö sr    
Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi    
Akava ry    
Ammatillisen aikuiskoulutuksen johtajat ry    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Centria ammattikorkeakoulu    
Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry    
Elinkeinoelämän Oppilaitokset ry    
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy    
Helsingin yliopisto    
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy    
Itä-Suomen yliopisto    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy    
Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus    
Karelia Ammattikorkeakoulu Oy    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kuntatyönantajat    
Lahden ammattikorkeakoulu    
Lapin ammattikorkeakoulu Oy    
Lapin Yliopisto    
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto    
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy    
Oikeusministeriö    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry    
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy    
Oulun yliopisto    
Oy Vaasan ammattikorkeakoulu - Vasa yrkeshögskola Ab    
Puolustusministeriö    
Saimaan ammattikorkeakoulu Oy    
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy    
Savonia-ammattikorkeakoulu Oy    
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy    
Sisäministeriö    
Sivistystyönantajat ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry    
Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Lukiolaisten Liitto ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry    
Suomen opiskelijakuntien liitto -SAMOK ry    
Suomen Oppisopimusosaajat ry    
Suomen Rehtorit ry    
Suomen yliopistot UNIFI ry    
Suomen Ylioppilaskuntien liitto ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Svenska Handelshögskolan    
Taideyliopisto    
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy    
Tampereen yliopisto    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
TTY-säätiö sr    
Turun ammattikorkeakoulu Oy    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Vaasan yliopisto    
Valtion työmarkkinalaitos VTML    
Vapaa sivistystyö ry    
Yksityisten Ammatillisten Oppilaitosten liitto ry    
Ylioppilastutkintolautakunta    
Ympäristöministeriö    
Yrkeshögskolan Arcada Ab    
Åbo Akademi    
Ålands landskapsregering