Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Arbetsgruppens begäran om utlåtande om en promemoria om skyldigheten enligt beredskapslagens att vidta förberedelser samt om allmänna utvecklingsbehov i fråga om beredskapslagen

Arbetsgruppens begäran om utlåtande om en promemoria om skyldigheten enligt beredskapslagens att vidta förberedelser samt om allmänna utvecklingsbehov i fråga om beredskapslagen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN /5137/2022

Svarstiden gick ut: 15.2.2024

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Den arbetsgrupp som bereder en totalreform av beredskapslagen begär utlåtande om en promemoria om skyldigheten enligt beredskapslagen att vidta förberedelser. Samtidigt ger arbetsgruppen möjlighet att framföra synpunkter på allmänna utvecklingsbehov i fråga om beredskapslagen.
Bakgrund
Den 6 oktober 2022 tillsatte statsrådet en arbetsgrupp med uppgiften att bereda en totalreform av beredskapslagen (nedan arbetsgruppen). Arbetsgruppen ska bedöma hur tidsenlig beredskapslagen är, hur lagen fungerar och hur den behöver utvecklas. Avsikten är också att bereda de förslag till lagändringar som behövs för att nå målet. En parlamentarisk uppföljningsgrupp som tillsatts av statsrådet har till uppgift att följa upp och stödja arbetsgruppens arbete.

Till arbetsgruppens uppgifter hör att utreda och bedöma behovet av preciseringar av de bestämmelser om skyldigheten att vidta förberedelser som är centrala för ibruktagandet av beredskapslagen samt att föreslå de bestämmelser som behövs om detta. Under beredningen ska det dessutom utredas om skyldigheterna enligt beredskapslagen under normala förhållanden (förberedelser) och i situationer när lagen tas i bruk (krisledning) kan preciseras så att de bildar en funktionell helhet.

I den promemoria som begäran om utlåtande gäller behandlas utgångspunkterna för beredskapslagens bestämmelser om skyldigheten att vidta förberedelser och eventuella utvecklingsbehov i fråga om dessa. Promemorian innehåller också arbetsgruppens preliminära förslag för utveckling av bestämmelserna om skyldigheten att vidta förberedelser. Förslagen består främst av en allmän beskrivning av innehållet och strukturen i de bestämmelser som behöver ses över, och de innebär inte nödvändigtvis arbetsgruppens slutliga ståndpunkt. I promemorian ingår inga utkast till bestämmelser.

I detta sammanhang vill arbetsgruppen också samla in berörda aktörers respons och synpunkter mer allmänt när det gäller behov att utveckla beredskapslagen och frågor som bör beaktas vid lagberedningen i anslutning till totalreformen av beredskapslagen.
Målsättningar
Syftet med totalreformen av beredskapslagen är att revidera lagen så att den motsvarar en modern syn på samhällets övergripande säkerhet, på de faktorer som hotar säkerheten och på identifieringen av olika allvarliga hot och störningar. Målet är konsekventa och tidsenliga bestämmelser som stämmer överens med grundlagen. De ska också göra det möjligt att i rätt tid fatta beslut som gäller hantering av olika exceptionella situationer och innehålla ändamålsenliga och tillräckliga befogenheter att fatta dessa beslut.

Avsikten är att ett utkast till regeringens proposition ska sändas på remiss före utgången av 2024. Avsikten är att regeringspropositionen ska överlämnas till riksdagen under höstsessionen 2025.
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er vänligen lämna in ert utlåtande senast den 15 februari 2024.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande genom att senast den 15 februari 2024 svara på begäran om utlåtande i tjänsten utlåtande.fi på svenska eller finska. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post. Alternativt kan utlåtandet skickas till justitieministeriets registratorskontor på adressen kirjaamo.om(a)gov.fi. Ange diarienumret VN/5137/2022 som referens i utlåtandet. De myndigheter som använder VAHVA-systemet ska lämna in sitt utlåtande också i VAHVA.

Obs! Alla utlåtanden som lämnas via utlåtande.fi är offentliga och publiceras också i statsrådets projektportal. Om utlåtandet innehåller sekretessbelagda uppgifter, skicka uppgifterna till justitieministeriets registratorskontor i en separat bilaga med lämpliga sekretessanteckningar. Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande. Den som lämnar utlåtande måste registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för användningen av tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausunto.om@gov.fi.

För att underlätta behandlingen av svaren ber vi er dela in ert svar enligt mellanrubrikerna i begäran om utlåtande.
Beredare
Mer information:

Timo Makkonen, arbetsgruppens ordförande, enhetschef, tfn +358 295 150 230 (timo.makkonen@gov.fi)

Marietta Keravuori-Rusanen, lagstiftningsråd, tfn +358 295 150 060 (marietta.keravuori-rusanen@gov.fi)

Heidi Mäntylä, specialsakkunnig, tfn +358 295 150 210 (heidi.mantyla@gov.fi)

 
Sändlista:
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Akava ry    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Amnesty Finland    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA    
Business Finland Oy    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan kanslia    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
eläkeläisliittojen eturyhmä EETU ry    
Eläketurvakeskus    
Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Etelä-Karjala    
Etelä-Pohjanmaa    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savo    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus    
Ficom    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Finavia Oyj    
Geologian tutkimuskeskus    
Hansel Oy    
Helsinki    
Henkilöstöala HELA ry    
Henkilöstöpalveluyritysten liitto    
Huoltovarmuuskeskus    
HUS    
Hyvil Oy    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hämeen ELY-keskus    
Hätäkeskuslaitos    
Ihmisoikeuskeskus    
Ilmastopaneeli    
Ilmatieteen laitos    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Uusimaa    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuu    
Kainuun ELY-keskus    
Kansalaisareena ry    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-Häme    
Kaupan liitto ry    
Kavi    
KEHA-keskus    
Kemianteollisuus ry    
Keski-Pohjanmaa    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomi    
Keski-Uusimaa    
Keskuskauppakamari    
Keskusrikospoliisi    
Keva    
Kiinteistötyönantajat ry    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kirkkohallitus    
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry    
Kunta-alan ja hyvinvointialueiden työnantajajärjestö    
Kymenlaakso    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lappi    
Lapsiasiavaltuutettu    
Liikenne- ja potilasvahinkolautakunta    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Liikenneturva    
Linja-autoliitto ry    
Logistiikkayritysten Liitto ry    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luonnonvarakeskus    
Luontopaneeli    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uusimaa    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus    
Lääketeollisuus ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
Maanpuolustuskoulutusyhdistys    
Maatalousyrittäjien eläkelaitos    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Medialiitto    
Metsäkeskus    
Metsäteollisuus ry    
Museovirasto    
Oikeuskanslerin virasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
OTKES    
Palkeet    
Palvelualojen työnantajat PALTA ry    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pelastusopisto    
Pirkanmaa    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaa    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjala    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaa    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savo    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisihallitus    
Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry    
Puolustuskiinteistöt    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Puusepänteollisuus ry    
Päijät-Häme    
Päivittäistavarakauppa ry    
Rahoitusvakausvirasto    
Rajavartiolaitos    
Rakennusteollisuus RT ry    
Rikosseuraamuslaitos    
Ruokavirasto    
Saamelaiskäräjät    
Sailab – MedTech Finland ry    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunta    
Satamaoperaattorit ry    
Senaattikiinteistöt    
Sisäministeriö    
Siviilikriisinhallinnan keskus CMC Finland    
Siviilipalveluskeskus    
Sivistystyönantajat ry    
Sosiaali- ja terevysministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Statens ämbetsverk på Åland    
STTK    
Suojelupoliisi    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Erillisverkot Oy    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra    
Suomen Kiertovoima ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen kylät ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen pankki    
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Satamat ry    
Suomen Tekstiili & Muoti ry    
Suomen Varustamot Ry    
Suomen Vesilaitosyhdistys ry    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen yrittäjät ry    
Säteilyturvakeskus    
tapaturmavakuutuslaitosten liitto    
Tasa-arvovaltuutettu    
Tasavallan presidentin kanslia    
Teknologiateollisuus ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
tiedusteluvalvontavaltuutettu    
tietosuojavaltuutettu    
Tilastokeskus    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Turvallisuuskomitea    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkevakuuttajat    
Ulkoministeriö    
Ulkopoliittinen instituutti    
Ulosottolaitos    
Uskot ry    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vakuutuskeskus    
Valtakunnansyyttäjän toimisto    
Valtiokonttori    
Valtion erityisrahoitusyhtiö Finnvera Oy    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
vammaisfoorumi    
Vanhusasiavaltuutettu    
Vantaa ja Kerava    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomi    
VATT    
Väylävirasto    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Yhteinen Toimialaliitto ry    
Yleisradio    
Ympäristöministeriö    
Ålands hälso- och sjukvård    
Ämnesord

valmiuslaki

varautumisvelvollisuus

beredskapslag