Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Työryhmän lausuntopyyntö valmiuslain varautumisvelvollisuutta koskevasta muistiosta sekä valmiuslain yleisistä kehittämistarpeista

Työryhmän lausuntopyyntö valmiuslain varautumisvelvollisuutta koskevasta muistiosta sekä valmiuslain yleisistä kehittämistarpeista

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN /5137/2022

Vastausaika on päättynyt: 15.2.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Valmiuslain kokonaisuudistusta valmisteleva työryhmä pyytää lausuntoa valmiuslain varautumisvelvollisuutta koskevasta muistiosta. Samalla on myös mahdollisuus esittää näkemyksiä ja huomioita valmiuslain yleisistä kehittämistarpeista.
 
Tausta
Valtioneuvosto asetti 6.10.2022 työryhmän valmistelemaan valmiuslain kokonaisuudistusta (jäljempänä valmiuslakityöryhmä). Työryhmän tehtävänä on arvioida valmiuslain ajantasaisuus, toimivuus ja kehittämistarpeet sekä valmistella uudistuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat säädösehdotukset. Työryhmän työtä seuraa ja tukee valtioneuvoston asettama parlamentaarinen seurantaryhmä.

Valmiuslakityöryhmän yhtenä tehtävänä on selvittää ja arvioida valmiuslain käyttöönoton kannalta keskeisen varautumisvelvollisuuden sääntelyn täsmentämistarpeet sekä laatia sitä koskevat tarpeelliset säännösehdotukset. Valmistelussa on lisäksi selvitettävä, voidaanko valmiuslain velvoitteet normaalioloissa (varautuminen) ja sen käyttöönottotilanteissa (kriisijohtaminen) täsmentää toiminnalliseksi kokonaisuudeksi.

Lausuntopyynnön kohteena olevassa muistiossa käsitellään valmiuslain varautumisvelvollisuutta koskevan sääntelyn lähtökohtia ja mahdollisia kehittämistarpeita. Muistio sisältää myös valmiuslakityöryhmän alustavat ehdotukset valmiuslain varautumisvelvollisuutta koskevan sääntelyn kehittämiseksi. Ehdotukset ovat lähinnä kehitettävän sääntelyn sisältöä ja rakennetta yleisesti hahmottavia eivätkä ne välttämättä edusta työryhmän lopullista kantaa. Muistio ei sisällä säännösluonnoksia.

Valmiuslakityöryhmä haluaa tässä yhteydessä kerätä sidosryhmiltä palautetta ja näkemyksiä myös yleisemmin valmiuslain kehittämistarpeista ja niistä näkökulmista, joita tulisi ottaa huomioon valmiuslain kokonaisuudistusta koskevassa lainvalmistelussa.
 
Tavoitteet
Valmiuslain kokonaisuudistuksen tavoitteena on saattaa valmiuslaki vastaamaan nykyaikaista käsitystä yhteiskunnan kokonaisturvallisuudesta ja sitä uhkaavista tekijöistä sekä erilaisten vaikutuksiltaan vakavien uhka- ja häiriötilanteiden tunnistamisesta. Tavoitteena on johdonmukainen, ajantasainen ja perustuslain kanssa sopusoinnussa oleva sääntelykokonaisuus, joka tarjoaa edellytykset tehdä erilaisten poikkeustilanteiden hallitsemiseksi oikea-aikaiset päätökset sekä sisältää asianmukaiset ja riittävät toimivaltuudet näiden päätösten toteuttamiseksi.

Hallituksen esitysluonnos on tarkoitus lähettää lausuntokierrokselle vuoden 2024 loppuun mennessä. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2025.
 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 15.2.2024.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön 15.2.2024 mennessä suomen tai ruotsin kielellä. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Vaihtoehtoisesti lausunnon voi myös lähettää sähköpostitse oikeusministeriön kirjaamoon, osoitteeseen kirjaamo.om(at)gov.fi. Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/5137/2022. Viranomaisten, joilla on käytössä VAHVA-asianhallintajärjestelmä, tulee viedä lausuntonsa lisäksi VAHVAan.

HUOM! Kaikki lausuntopalvelu.fi:ssä annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan myös valtioneuvoston hankeikkunassa. Mikäli lausuntonne kuitenkin sisältää salassa pidettävää tietoa, lähetättehän kyseiset tiedot erillisenä liitteenä asianmukaisin salassapitomerkinnöin oikeusministeriön kirjaamoon.

Myös jakelulistan ulkopuoliset voivat halutessaan antaa lausuntonsa. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Käsittelyn helpottamiseksi pyydetään, että vastaukset jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.
 
Valmistelijat
Lisätietoja:

Työryhmän puheenjohtaja, yksikön päällikkö Timo Makkonen, puh. +358 295 150 230 (timo.makkonen@gov.fi)

Lainsäädäntöneuvos Marietta Keravuori-Rusanen, puh. +358 295 150 060 (marietta.keravuori-rusanen@gov.fi)


Erityisasiantuntija Heidi Mäntylä, puh. +358 295 150 210 (heidi.mantyla@gov.fi)

 
Jakelu:
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Akava ry    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Amnesty Finland    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA    
Business Finland Oy    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan kanslia    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
eläkeläisliittojen eturyhmä EETU ry    
Eläketurvakeskus    
Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Etelä-Karjala    
Etelä-Pohjanmaa    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savo    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus    
Ficom    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Finavia Oyj    
Geologian tutkimuskeskus    
Hansel Oy    
Helsinki    
Henkilöstöala HELA ry    
Henkilöstöpalveluyritysten liitto    
Huoltovarmuuskeskus    
HUS    
Hyvil Oy    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hämeen ELY-keskus    
Hätäkeskuslaitos    
Ihmisoikeuskeskus    
Ilmastopaneeli    
Ilmatieteen laitos    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Uusimaa    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuu    
Kainuun ELY-keskus    
Kansalaisareena ry    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-Häme    
Kaupan liitto ry    
Kavi    
KEHA-keskus    
Kemianteollisuus ry    
Keski-Pohjanmaa    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomi    
Keski-Uusimaa    
Keskuskauppakamari    
Keskusrikospoliisi    
Keva    
Kiinteistötyönantajat ry    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kirkkohallitus    
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry    
Kunta-alan ja hyvinvointialueiden työnantajajärjestö    
Kymenlaakso    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lappi    
Lapsiasiavaltuutettu    
Liikenne- ja potilasvahinkolautakunta    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Liikenneturva    
Linja-autoliitto ry    
Logistiikkayritysten Liitto ry    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luonnonvarakeskus    
Luontopaneeli    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uusimaa    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus    
Lääketeollisuus ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
Maanpuolustuskoulutusyhdistys    
Maatalousyrittäjien eläkelaitos    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Medialiitto    
Metsäkeskus    
Metsäteollisuus ry    
Museovirasto    
Oikeuskanslerin virasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
OTKES    
Palkeet    
Palvelualojen työnantajat PALTA ry    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pelastusopisto    
Pirkanmaa    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaa    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjala    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaa    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savo    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisihallitus    
Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry    
Puolustuskiinteistöt    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Puusepänteollisuus ry    
Päijät-Häme    
Päivittäistavarakauppa ry    
Rahoitusvakausvirasto    
Rajavartiolaitos    
Rakennusteollisuus RT ry    
Rikosseuraamuslaitos    
Ruokavirasto    
Saamelaiskäräjät    
Sailab – MedTech Finland ry    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunta    
Satamaoperaattorit ry    
Senaattikiinteistöt    
Sisäministeriö    
Siviilikriisinhallinnan keskus CMC Finland    
Siviilipalveluskeskus    
Sivistystyönantajat ry    
Sosiaali- ja terevysministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Statens ämbetsverk på Åland    
STTK    
Suojelupoliisi    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Erillisverkot Oy    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra    
Suomen Kiertovoima ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen kylät ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen pankki    
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Satamat ry    
Suomen Tekstiili & Muoti ry    
Suomen Varustamot Ry    
Suomen Vesilaitosyhdistys ry    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen yrittäjät ry    
Säteilyturvakeskus    
tapaturmavakuutuslaitosten liitto    
Tasa-arvovaltuutettu    
Tasavallan presidentin kanslia    
Teknologiateollisuus ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
tiedusteluvalvontavaltuutettu    
tietosuojavaltuutettu    
Tilastokeskus    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Turvallisuuskomitea    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkevakuuttajat    
Ulkoministeriö    
Ulkopoliittinen instituutti    
Ulosottolaitos    
Uskot ry    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vakuutuskeskus    
Valtakunnansyyttäjän toimisto    
Valtiokonttori    
Valtion erityisrahoitusyhtiö Finnvera Oy    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
vammaisfoorumi    
Vanhusasiavaltuutettu    
Vantaa ja Kerava    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomi    
VATT    
Väylävirasto    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Yhteinen Toimialaliitto ry    
Yleisradio    
Ympäristöministeriö    
Ålands hälso- och sjukvård    
Asiasanat

valmiuslaki

varautumisvelvollisuus

beredskapslag