Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Arviomuistiot päästökauppadirektiivin toimeenpanosta (kiinteät laitokset, merenkulku ja lentoliikenne)

Arviomuistiot päästökauppadirektiivin toimeenpanosta (kiinteät laitokset, merenkulku ja lentoliikenne)

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/30314/2022

Svarstiden gick ut: 30.4.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Euroopan komissio antoi 14 päivänä heinäkuuta 2021 niin kutsutun 55-valmiuspaketin, jonka ehdotuksilla toimeenpannaan EU:n ilmastolailla asetetut velvoitteet vähentää EU:n nettokasvihuonekaasupäästöjä vähintään 55 %:lla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä sekä saavuttaa ilmastoneutraalius EU-tasolla vuoteen 2050 mennessä. Osana 55-valmiuspakettia komissio antoi direktiiviehdotuksen EU:n päästökauppadirektiivin muuttamiseksi (COM (2021) 551 final) ja direktiiviehdotuksen päästökauppadirektiivin muuttamisesta lentoliikenteen osalta (COM (2021) 552 final). 

Direktiivien päivitysten myötä pyritään vastaamaan kiristyneisiin päästövähennystavoitteisiin sekä laajentamaan päästökaupan vaikuttavuutta uusille toimialoille.  Arviomuistioiden tarkoituksena on kuvata niin sanottua yleistä päästökauppaa eli kiinteitä laitoksia, merenkulkua ja lentoliikennettä koskevat vaatimukset ja arviot vaikutuksista sekä direktiivin mahdollistamat kansalliset toteuttamisvaihtoehdot. Kiinteitä laitoksia, merenkulkua sekä lentoliikennettä koskevat direktiivimuutokset tulee toimeenpanna 31.12.2023 mennessä. 
 
Bakgrund
EU:n yleisen päästökaupan piiriin kuuluvat tällä hetkellä suuret teollisuus- ja energiantuotantolaitokset sekä Euroopan talousalueen sisäinen lentoliikenne. Päästökauppa on keskeisin unionitason politiikkatoimi päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi. Muutetussa direktiivissä yleisen päästökaupan päästövähennystavoitetta kiristetään nykyisestä 43 %:sta 62 %: iin vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Soveltamisalaa laajennetaan sisällyttämällä järjestelmään meriliikenteen päästöt sekä jätteenpolttolaitosten tulee ryhtyä tarkkailemaan ja raportoimaan päästöjään. Päästökauppaan tullaan sisällyttämään jatkossa myös direktiivissä luetelluilla toimialoilla toimivat päästöttömät laitokset sekä pienet vedyn tuotantolaitokset. Lisäksi muutoksia ehdotetaan päästöoikeuksien ilmaisjakoon, biomassalaitosten soveltamisalaan sisältymiseen sekä muita muutoksia. Lentoliikenteen päästökaupan ilmastovaikuttavuutta tehostetaan päästöoikeuksien ilmaisjaon asteittaisen alasajon sekä lineaarisen päästövähennyskertoimen kiristymisen myötä. Lisäksi lentoliikenteen päästökauppaan sisällytetään uusiutuvien lentopolttoaineiden käytön tukimekanismi.

Kansallisesti päästökaupasta säädetään päästökauppalaissa (311/2011) ja laissa lentoliikenteen päästökaupasta (34/2010). Direktiivien toimeenpano edellyttää muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön. Päästökauppadirektiivien toimeenpanon yhteydessä on tarkoitus kumota voimassa olevat lait ja säätää uusi päästökauppalaki, johon sisällytettäisiin uudet vaatimukset kokonaisuudessaan.
 
Målsättningar
Arviomuistioiden tavoitteena on kuvata direktiivin muutokset, mahdolliset vaihtoehdot toimeenpanolle sekä näiden vaikutukset. Lausuntokierroksella pyritään osallistamaan sidosryhmiä kansalliseen valmisteluun sekä keräämään tietopohjaa varsinaisen hallituksen esityksen valmistelua varten.
Linkit
Liitteet:
Tidtabell
Lausuntoja pyydetään 30.4.2023 mennessä.

 
Svarsanvisningar för mottagare
Antaakseen lausunnon vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Lausunto pyydetään toimittamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa lausuntonsa.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Jos lausuntoa ei ole mahdollista antaa lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan myös toimittaa sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.tem@gov.fi. Lausunnossa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/30314/2022.

VAHVA-ministeriöitä pyydetään ensisijaisesti antamaan lausunto lausuntopalvelu.fi:n kautta. Tämän lisäksi lausunto (vastaus) viedään VAHVAan.
Valmistelijat
Kiinteät laitokset ja yleinen päästökauppa:
Erityisasiantuntija Anna-Maija Sinnemaa
Työ- ja elinkeinoministeriö
+358 295 047 303
anna-maija.sinnemaa@gov.fi

Merenkulku:
Neuvotteleva virkamies Niina Honkasalo
Liikenne- ja viestintäministeriö
+358 295 342 027
niina.honkasalo@gov.fi

Lentoliikenne:
Hallitusneuvos Janne Mänttäri
Liikenne- ja viestintäministeriö
+358 295 342 569
janne.manttari@gov.fi

Lainsäädännön valmistelu:
Erityisasiantuntija Eleonoora Eilittä
Työ- ja elinkeinoministeriö
+358 295 047 235
eleonoora.eilitta@gov.fi

 
Sändlista:
Ab Lillgaard    
Akava    
Bioenergia ry    
Eckerö Line Ab Oy    
Eckerö Line Ab Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Finavia Oyj    
Finnair Oyj    
Finnlines Oyj    
Finnlines Oyj    
Huoltovarmuuskeskus    
Ilmastopaneeli    
Kemianteollisuus ry    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu​- ja kuluttajavirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Meriteollisuus ry    
Metsäteollisuus ry    
Oikeusministeriö    
SAK    
Sitra    
STTK    
Suomen Laivameklarit r.y.    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Sähkönkäyttäjät ry    
Suomen Varustamot Ry    
Suomen yrittäjät ry    
Tallink Silja Oy    
Tallink Silja Oy    
Teknologiateollisuus ry    
Traficom    
Tukes/Finas-akreditointipalvelu    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtiovarainministeriö    
Wasaline Nlc Ferry Ab Oy    
Viking Line Abp    
Viking Line Abp    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Österbottens förbund – Pohjanmaan liitto    
Asiasanat

päästökauppa

merenkulku

Lentoliikenne