Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om kommissionens förslag om skydd för vuxna

Begäran om utlåtande om kommissionens förslag om skydd för vuxna

Diarienummer för begäran om utlåtande: EU/835/2023

Svarstiden gick ut: 11.8.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Justitieministeriet ber om ert utlåtande om kommissionens lagstiftningsförslag om skydd för vuxna i gränsöverskridande situationer. Remissvaren beaktas när en skrivelse om förslaget bereds för riksdagen.

En promemoria om kommissionens förslag har utarbetats och bifogats begäran om utlåtande. En svensk översättning av promemorian fogas till utlåtandetjänsten under veckan som inleds 3.7.

De handlingar som hänför sig till kommissionens förslag finns till en början tillgängliga endast på engelska. Översättningarna förväntas bli klara i juli och finns sedan tillgängliga via länken nedan.

Justitieministeriet ber om synpunkter på bl.a. den kompletterande reglering mellan medlemsstaterna som föreslås i förordningen:
- behörighet, erkännande och verkställighet av åtgärder (kapitlen II och IV),
- europeiskt intyg om företrädande (kapitel VII),
- sammankoppling av register över skyddsåtgärder (kapitel VIII).
- elektronisk kommunikation mellan myndigheter (kapitel IX);
- dataskydd (kapitel X).

Dessutom ombeds remissinstanserna bedöma de föreslagna bestämmelsernas konsekvenser för medborgarna och myndigheterna samt förslagens ekonomiska konsekvenser för Finland.
 
Bakgrund
Kommissionen lade den 31 maj 2023 fram två förslag som har samband med varandra:

1)    Förslag till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att, i Europeiska unionens intresse, ansluta sig till eller förbli parter i konventionen av den 13 januari 2000 om internationellt skydd för vuxna, COM (2023) 281 final
2)    Förslag till förordning om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av åtgärder samt samarbete i fråga om skydd för vuxna, COM(2023)280 final 
 
Länkar:
Bilagor:

Muistio.pdf - Muistio ehdotuksen pääasiallisesta sisällöstä (suomeksi) Promemoria om förslagets huvudsakliga innehåll (på finska)

Promemoria.pdf - Muistio ehdotuksen pääasiallisesta sisällöstä (ruotsiksi) Promemoria om förslagets huvudsakliga innehåll (på svenska)

Tidtabell
Lämna in utlåtandet senast den 11.8.2023. 
 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er att lämna ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som finns i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Om ni behöver hjälp med att använda tjänsten kan ni kontakta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras i tjänsten utlåtande.fi. 
 
Beredare
Ytterligare information lämnas av lagstiftningsrådet Outi Kemppainen, tfn 02951 50260, fornamn.efternamn@gov.fi och lagstiftningsrådet Salla Silvola, tfn 02951 50314 
 
Sändlista:
Digi- ja väestötietovirasto    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Finanssiala    
Finanssivalvonta    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
OTT Katja Karjalainen    
Professori (emeritus) Markku Helin    
Professori Anna Mäki-Petäjä-Leinonen    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Asianajajaliitto    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tietosuojavaltuutettu    
Tuomioistuinvirasto    
Ulkoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry    
Vanhusasiavaltuutettu    
Ålands landskapsregering    
Ämnesord

edunvalvonta

intressebevakning

aikuisten suojelu

holhous

edunvalvontavaltuutus

skydd för vuxna

förmyndarskap

intressebevakningsfullmakt