Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Ulosotttoimen rakenneuudistukseen liittyvät asetukset: oikeusministeriön asetus ulosottoimen toimipaikoista ja niiden tehtävistä, valtioneuvoston asetus ulosottoimen hallinnosta ja valtioneuvoston asetus ulosottomenettelystä annetun valtioneuvoston asetuk

Ulosotttoimen rakenneuudistukseen liittyvät asetukset: oikeusministeriön asetus ulosottoimen toimipaikoista ja niiden tehtävistä, valtioneuvoston asetus ulosottoimen hallinnosta ja valtioneuvoston asetus ulosottomenettelystä annetun valtioneuvoston asetuk

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/4397/2020

Svarstiden gick ut: 13.3.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Justitieministeriet ber er lämna utlåtande om följande utkast till förordningar i anknytning till strukturomvandlingen inom utsökningsväsendet: justitieministeriets förordning om Utsökningsverkets verksamhetsställen och deras uppgifter, statsrådets förordning om utsökningsväsendets förvaltning och statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utsökningsförfarandet.
Bakgrund

Republikens president stadfäste den 19 juni 2019 en lag om ändring av utsökningsbalken (778/2019), som föreslagits genom regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utsökningsbalken och till vissa andra lagar som har samband med den. Lagen träder i kraft den 1 december 2020. Lagändringen möjliggör en strukturomvandling inom utsökningsväsendet. Utsökningen omorganiseras så att den får en enda nivå. Riksfogdeämbetet och de 22 nuvarande utsökningsverken slås samman till en enda riksomfattande myndighet, Utsökningsverket. Verkställigheten indelas i regionalt organiserad omfattande verkställighet och nationellt organiserad specialverkställighet och basverkställighet.

Vid omfattande verkställighet behandlas mer krävande ärenden som innehåller större prövningsrätt. Basverkställighet är ett förfarande som sker via informationssystem, verkställighet av sådana betalningsskyldigheter som kan behandlas snabbt utan ett personligt möte med gäldenären och i princip med elektroniska metoder. Specialverkställighet motsvarar den nuvarande specialindrivningen, som är inriktad på mycket arbetskrävande utsökningsärenden, t.ex. fall som hänför sig till bekämpningen av grå ekonomi.

Den nya lagstiftningen förutsätter att bestämmelser om Utsökningsverkets verksamhetsställen och deras uppgifter utfärdas genom förordning av justitieministeriet. Omorganiseringen av utsökningens organisation och funktioner förutsätter dessutom en ny statsrådsförordning om utsökningsväsendets förvaltning och en ändring av statsrådets förordning om utsökningsförfarandet.
 

Målsättningar
I förordningarna föreslås att utsökningen ska ha 64 verksamhetsställen, liksom nu. Omfattande verkställighet ska finnas vid alla verksamhetsställen inom utsökningen. Basverkställighet ordnas regionalt vid sex verksamhetsställen: Helsingfors, Tammerfors, Åbo, Kuopio, Uleåborg och Vasa. Centralorterna för specialverkställighet är desamma som för närvarande, dvs. Helsingfors, Tammerfors, Åbo, Kuopio, Uleåborg och Vasa. Den omfattande verkställigheten delas in i fem områden.

I förordningarna föreslås dessutom bestämmelser som gäller behörighetsvillkoren för ledande förvaltningsfogdar, förvaltningsfogdar, utsökningsöverinspektörer och utsökningsinspektörer, kraven på språkkunskaper hos personalen, utnämningen till tjänsteförhållande, tjänstemärket och utsökningsförfarandet.
Bilagor:
Tidtabell
Vänligen lämna in ert utlåtande senast den 13 mars 2020.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande via webbplatsen utlåtande.fi (www.utlåtande.fi).
Beredare
Ytterligare information: Veikko Minkkinen, regeringsråd, tfn 0295 150 052, e-post: fornamn.efternamn@om.fi 
 
Sändlista:
antti leinonen