Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utredningen - Utvecklingen av utbildningssystemet inom domstolsväsendet : Utredning om konsekvenserna av domstolslagen

Begäran om utlåtande om utredningen - Utvecklingen av utbildningssystemet inom domstolsväsendet : Utredning om konsekvenserna av domstolslagen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/17727/2022

Svarstiden gick ut: 14.3.2024

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Justitieministeriet begär ert utlåtande om den bifogade utredningen. 
Bakgrund
Domarutbildningen reformerades genom domstolslagen (673/2016), som trädde i kraft den 1 januari 2017, och genom annan lagstiftning som har samband med den, inklusive lagen om domstolspraktik. Justitieministeriet tillsatte i juni 2022 en utredare med uppgift att utvärdera hur reformerna fungerar. Utredningen ”Utvecklingen av utbildningssystemet inom domstolsväsendet: Utredning om konsekvenserna av domstolslagen” publicerades den 22 december 2023 i justitieministeriets publikationsserie (utredningar och anvisningar 2023:37). Utredaren har konstaterat att målen för reformen kan anses ha blivit uppfyllda. Dessutom har utredaren lagt fram vissa utvecklingsförslag. 

Enligt utredningen bör det göras en separat övergripande utredning om domstolspraktiken. Utredningen föreslås omfatta både ansöknings- och antagningsförfarandet, domstolspraktikens innehåll, en eventuell ökning av antalet tingsnotarier samt en eventuell utvidgning av praktiken, arbetsmängden (inkl. ett minimiantal ärenden som behandlas) och en granskning av omständigheter som påverkar prestationen, frågor som hänför sig till domstolarnas behörighet och en eventuell prövotid. Enligt förslaget ska det också granskas om praktiken bör utvidgas så att den omfattar olika aktörer inom rättsvården (se Justitieministeriets publikationer, utredningar och anvisningar 2021:9).

Enligt utredarens förslag ska det övervägas om förfarandet för antagning av domstolspraktikanter kan göras effektivare. Eventuella metoder för detta är till exempel att begränsa antalet ansökningsmål samt att tidsmässigt förlägga antagningsförfarandet efter domarutbildningsnämndens och domstolens gemensamma prövning. Även i fråga om assessorer bör urvalsförfarandet förenklas, och dessutom bör det överföras till domstolarna i sin helhet med undantag för det förberedande urvalsprovet. Dessutom föreslås det att uppgiftsbeskrivningen för föredragandena vid domstolarna ska ses över som en del av domstolarnas tjänstestruktur. 
Länkar:
Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande senast den 14.3.2024.
Svarsanvisningar för mottagare
Lämna ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post. För att kunna lämna ett utlåtande måste användaren registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Stöd för användningen av tjänsten kan begäras på adressen lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande. Obs! Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i utlåtande.fi.
Beredare
Anne Hallavainio, regeringsråd, fornamn.efternamn@gov.fi, tfn +358 295 150 049.
Sändlista:
Etelä-Karjalan käräjäoikeus, Södra Karelens tingsrätt    
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus, Södra Österbottens tingsrätt    
Etelä-Savon käräjäoikeus, Södra Savolax tingsrätt    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri, Södra Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt    
Helsingin hallinto-oikeus, Helsingfors förvaltningsdomstol    
Helsingin hovioikeus, Helsingfors hovrätt    
Helsingin käräjäoikeus, Helsingfors tingsrätt    
Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Tavastehus förvaltningsdomstol    
Itä-Suomen hallinto-oikeus, Östra Finlands förvaltningsdomstol    
Itä-Suomen hovioikeus, Östra Finlands hovrätt    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri, Östra Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt    
Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan oikeustieteiden laitos Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus, Östra Nylands tingsrätt    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri, Sydöstra Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt    
Kainuun käräjäoikeus, Kajanalands tingsrätt    
Kanta-Hämeen käräjäoikeus, Egentliga Tavastlands tingsrätt    
Keski-Suomen käräjäoikeus, Mellersta Finlands tingsrätt    
Korkein hallinto-oikeus, Högsta förvaltningsdomstolen    
Korkein oikeus, Högsta domstolen    
Kymenlaakson käräjäoikeus, Kymmenedalens tingsrätt    
Lapin käräjäoikeus, Lapplands tingsrätt    
Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta, Juridiska fakulteten vid Lapplands universitet    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri, Sydvästra Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry, Rättegångsbiträden med tillstånd rf    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri, Västra och Inre Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus, Västra Nylands tingsrätt    
Markkinaoikeus, Marknadsdomstolen    
Oulun käräjäoikeus, Uleåborgs tingsrätt    
Pirkanmaan käräjäoikeus, Birkalands tingsrätt    
Pohjanmaan käräjäoikeus, Österbottens tingsrätt    
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus, Norra Karelens tingsrätt    
Pohjois-Savon käräjäoikeus, Norra Savolax tingsrätt    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, Norra Finlands förvaltningsdomstol    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri, Norra Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus, Päijänne-Tavastlands tingsrätt    
Rovaniemen hovioikeus, Rovaniemi hovrätt    
Satakunnan käräjäoikeus, Satakunta tingsrätt    
Suomen Asianajajaliitto, Finlands Advokatförbund    
Suomen Lakimiesliitto - Finlands Juristförbund ry    
Suomen tuomariliitto - Finlands domareförbund ry    
Tuomioistuinvirasto, Domstolsverket    
Turun hallinto-oikeus, Åbo förvaltningsdomstol    
Turun hovioikeus, Åbo hovrätt    
Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, Juridiska fakulteten vid Åbo universitet    
Työtuomioistun, Arbetsdomstolen    
Ulosottolaitos, Utsökningsverket    
Vaasan hallinto-oikeus, Vasa förvaltningsdomstol    
Vaasan hovioikeus, Vasa hovrätt    
Vakuutusoikeus, Försäkringsdomstolen    
Valtakunnansyyttäjän toimisto, Riksåklagarens byrå    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus, Egentliga Finlands tingsrätt    
Ålands förvaltningsdomstol    
Ålands tingsrätt