Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö selvityksestä - Tuomioistuinlaitoksen koulutusjärjestelmän kehittyminen : Selvitys tuomioistuinlain vaikutuksista

Lausuntopyyntö selvityksestä - Tuomioistuinlaitoksen koulutusjärjestelmän kehittyminen : Selvitys tuomioistuinlain vaikutuksista

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/17727/2022

Vastausaika päättyy: 14.3.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne oheisesta selvityksestä. 
Tausta
Tuomareiden koulutusta on uudistettu 1.1.2017 voimaan tulleella tuomioistuinlailla (673/2016) sekä siihen liittyvällä lainsäädännöllä mukaan lukien tuomioistuinharjoittelusta annettu laki. Oikeusministeriö asetti kesäkuussa 2022 selvityshenkilön, jonka tehtävänä oli arvioida tehtyjen uudistusten toimivuutta. ”Tuomioistuinlaitoksen koulutusjärjestelmän kehittyminen; Selvitys tuomioistuinlain vaikutuksista” on julkaistu 22.12.2023 oikeusministeriön julkaisusarjassa (selvityksiä ja ohjeita 2023:37). Selvittäjä on todennut, että uudistukselle asetetut tavoitteet voidaan katsoa saavutetuiksi. Lisäksi hän on tehnyt eräitä kehittämisehdotuksia. 

Selvittäjän mukaan tuomioistuinharjoittelun osalta tulisi tehdä erillinen kokonaisvaltainen selvitys, joka kattaisi sekä haku- ja valintamenettelyn, tuomioistuinharjoittelun sisällön, käräjänotaareiden määrän mahdollisen lisäämisen sekä harjoittelun mahdollisen laajentamisen, työn määrän (ml. käsiteltävien asioiden minimimäärän) ja suoriutumiseen vaikuttavien seikkojen tarkastelun, tuomioistuimien toimivaltaan liittyvät kysymykset ja mahdollisen koeajan. Selvityksessä tulisi tarkastella myös harjoittelun ulottaminen oikeudenhoidon eri toimijoiden käytettäväksi (ks. Oikeusministeriön julkaisuja, selvityksiä ja ohjeita 2021:9).

Selvittäjän mukaan tuomioistuinharjoittelijoiden valintamenettelyn tehostamista tulisi harkita. Keinoja voisivat olla esimerkiksi hakukohteiden määrän rajaaminen sekä valintamenettelyn ajoittaminen tuomarinkoulutuslautakunnan ja tuomioistuimien yhteisen harkinnan mukaisesti. Myös asessoreiden valintamenettelyä tulisi yksinkertaistaa ja siirtää se esivalintakoetta lukuun ottamatta kokonaan tuomioistuimille. Lisäksi tuomioistuinten esittelijöiden tehtäväkuva tulisi tarkastella osana tuomioistuimien virkarakennetta.
Linkit
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 14.3.2024.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Hallitusneuvos Anne Hallavainio, etunimi.sukunimi@gov.fi, puh. +358 295 150 049.
Jakelu:
Etelä-Karjalan käräjäoikeus, Södra Karelens tingsrätt    
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus, Södra Österbottens tingsrätt    
Etelä-Savon käräjäoikeus, Södra Savolax tingsrätt    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri, Södra Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt    
Helsingin hallinto-oikeus, Helsingfors förvaltningsdomstol    
Helsingin hovioikeus, Helsingfors hovrätt    
Helsingin käräjäoikeus, Helsingfors tingsrätt    
Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Tavastehus förvaltningsdomstol    
Itä-Suomen hallinto-oikeus, Östra Finlands förvaltningsdomstol    
Itä-Suomen hovioikeus, Östra Finlands hovrätt    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri, Östra Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt    
Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan oikeustieteiden laitos Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus, Östra Nylands tingsrätt    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri, Sydöstra Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt    
Kainuun käräjäoikeus, Kajanalands tingsrätt    
Kanta-Hämeen käräjäoikeus, Egentliga Tavastlands tingsrätt    
Keski-Suomen käräjäoikeus, Mellersta Finlands tingsrätt    
Korkein hallinto-oikeus, Högsta förvaltningsdomstolen    
Korkein oikeus, Högsta domstolen    
Kymenlaakson käräjäoikeus, Kymmenedalens tingsrätt    
Lapin käräjäoikeus, Lapplands tingsrätt    
Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta, Juridiska fakulteten vid Lapplands universitet    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri, Sydvästra Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry, Rättegångsbiträden med tillstånd rf    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri, Västra och Inre Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus, Västra Nylands tingsrätt    
Markkinaoikeus, Marknadsdomstolen    
Oulun käräjäoikeus, Uleåborgs tingsrätt    
Pirkanmaan käräjäoikeus, Birkalands tingsrätt    
Pohjanmaan käräjäoikeus, Österbottens tingsrätt    
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus, Norra Karelens tingsrätt    
Pohjois-Savon käräjäoikeus, Norra Savolax tingsrätt    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, Norra Finlands förvaltningsdomstol    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri, Norra Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus, Päijänne-Tavastlands tingsrätt    
Rovaniemen hovioikeus, Rovaniemi hovrätt    
Satakunnan käräjäoikeus, Satakunta tingsrätt    
Suomen Asianajajaliitto, Finlands Advokatförbund    
Suomen Lakimiesliitto - Finlands Juristförbund ry    
Suomen tuomariliitto - Finlands domareförbund ry    
Tuomioistuinvirasto, Domstolsverket    
Turun hallinto-oikeus, Åbo förvaltningsdomstol    
Turun hovioikeus, Åbo hovrätt    
Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, Juridiska fakulteten vid Åbo universitet    
Työtuomioistun, Arbetsdomstolen    
Ulosottolaitos, Utsökningsverket    
Vaasan hallinto-oikeus, Vasa förvaltningsdomstol    
Vaasan hovioikeus, Vasa hovrätt    
Vakuutusoikeus, Försäkringsdomstolen    
Valtakunnansyyttäjän toimisto, Riksåklagarens byrå    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus, Egentliga Finlands tingsrätt    
Ålands förvaltningsdomstol    
Ålands tingsrätt