Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om förslag till undervisnings- och kulturministeriets förordning om Utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer

Begäran om utlåtande om förslag till undervisnings- och kulturministeriets förordning om Utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/26244/2021

Svarstiden gick ut: 15.11.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Undervisning- och kulturministeriet ber om ert yttrande om förslag till undervisnings- och kulturministeriets förordning om Utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer, gällande studentexamensprov.
 
Målsättningar
I förordningen föreslås det att, den fasta grundavgiften för provdeltagare på 14 euro överges. Därtill föreslås att nuvarande 28 euros fasta provdeltagande avgift höjs så att provdeltagande avgiften fortsättningsvis skulle vara 34 euro.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna era yttranden senast 15.11.2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Undervisnings- och kulturministeriet ger er möjlighet att ge ert utlåtande om utkastet till förordning. Också instanser som inte nämns i sändlistan kan lämna utlåtande till ministeriet. Utlåtandet kan lämnas på svenska eller finska.

Ni kan lämna in utlåtandet genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Ni behöver inte sända utlåtandet separat per e-post eller post till ministeriets registratorskontor.

För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Om du inte vill registrera dig i tjänsten, kan yttrandet också skickas per e-post till undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor (kirjaamo@minedu.fi). Vi ber er använda diarienumret VN/26244/2021 som referens för utlåtandena.

De ministerier som har VAHVA i bruk ska lämna in sitt yttrande för ärende VN/26244/2021 i VAHVA.

Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
 
Beredare
Regeringssekreterare Cecilia Magnusson, tfn 029 533 0358
Sändlista:
Aikuislukioliitto ry    
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf    
Kuntaliitto    
OAJ ry    
Opetushallitus    
Pro Lukio ry    
Suomen Lukiolaisten Liitto ry    
Suomen Rehtorit ry    
Valtiovarainministeriö    
Yksityiskoulujen Liitto ry    
Ylioppilastutkintolautakunta    
Ämnesord

studentexamen

Ylioppilastutkintomaksu