Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkast till förordningar som utfärdas med stöd av föräldraskapslagen

Begäran om utlåtande om utkast till förordningar som utfärdas med stöd av föräldraskapslagen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/5966/2019

Svarstiden gick ut: 11.7.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Behandlingen av regeringens proposition med förslag till föräldraskapslag (RP 132/2021 rd) pågår fortfarande i riksdagen. Beredningen av den behövliga lagstiftningen på lägre nivå med stöd av lagen har dock redan inletts vid justitieministeriet för att aktörerna ska ha tillräckligt med tid att förbereda sig även på de ändringar som den medför. Största delen av de föreslagna bestämmelserna grundar sig antingen på det gällande rättsläget eller medför endast ändringar av teknisk natur. 

Vid justitieministeriet har det beretts utkast till
1) statsrådets förordning om anmälan om barns födelse och godtagbara handlingar för fastställande av identiteten i föräldraskapsärenden,
2) statsrådets förordning om rättsgenetisk faderskapsundersökning och medicinsk utredning,
3) statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet,
4) justitieministeriets förordning om blanketter som ska användas i föräldraskaps- och underhållsärenden.

Utöver remissvaren beaktas vid den fortsatta beredningen av förordningarna också de ändringsbehov som följer av eventuella ändringar i lagförslaget vid riksdagsbehandlingen.

Förordningarna avses träda i kraft samtidigt som föräldraskapslagen, det vill säga den 1 januari 2023. 
 
Bakgrund
I föräldraskapslagen föreslås bestämmelser bland annat om utredande, erkännande, fastställande och upphävande av föräldraskap och detta inverkar på innehållet i de uppgifter som olika aktörer har och de handlingar som behövs.

Med stöd av bemyndigandet i 69 § 1 mom. i föräldraskapslagen får genom förordning av statsrådet närmare bestämmelser utfärdas om anmälan om barnets födelse, lämnande av en medicinsk utredning och om den ersättning som ska betalas för den och om vilka handlingar som kan godkännas för fastställande av identiteten. Enligt 2 mom. i samma paragraf får det genom förordning av justitieministeriet utfärdas bestämmelser om vilka blanketter som ska användas i föräldraskapsärenden. 



 
Målsättningar
1) Den föreslagna statsrådsförordningen om anmälan om barns födelse och godtagbara handlingar som kan godkännas för fastställande av identiteten i föräldraskapsärenden gäller anmälningsskyldigheten efter barnets födelse för den personuppgiftsansvarige inom befolkningsdatasystemet och specificerar de handlingar som kan betraktas som tillförlitliga handlingar för fastställande av identiteten i föräldraskapsärenden.

2) Genom den föreslagna förordningen om rättsgenetisk faderskapsundersökning och medicinsk utredning genomförs de nödvändiga ändringsbehoven av teknisk natur som föranleds av stiftandet av föräldraskapslagen.

3) Införandet av en anteckning om författningsgrunden för erkännande av föräldraskap i befolkningsdatasystemet förutsätter en ändring av 7 § i statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet.

4) I den föreslagna ministerieförordningen om blanketter som ska användas i föräldraskaps- och underhållsärenden uppräknas de i föräldraskapslagen och lagen om underhåll för barn avsedda handlingar som ska göras på en blankett enligt formulär som Institutet för hälsa och välfärd har fastställt.
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna in ert utlåtande senast måndagen den 11 juli 2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som finns i webbtjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post. För att underlätta behandlingen av svaren ber vi er följa förordningsutkastens numrering (1–4) och rubriker i utlåtandet.

Också andra än de som nämns i sändlistan nedan kan lämna ett utlåtande. För att kunna lämna ett utlåtande måste man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för att komma igång med tjänsten kan begäras per e-post: lausunto.om@om.fi.

Vänligen observera att alla utlåtanden är offentliga och att de publiceras i tjänsten utlåtande.fi.


 
Beredare
Ytterligare upplysningar i ärendet lämnas av specialsakkunnig Joanna Grandell, tfn 02951 50220 (fornamn.efternamn@gov.fi)
 
Sändlista:
Ahvenanmaan valtionvirasto    
Digi- ja väestötietovirasto    
Espoon kaupunki    
Helsingin kaupunki, sosiaali- ja terveystoimiala    
Imatran kaupunki    
Kajaanin kaupunki    
Lastenvalvojat ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki    
Ålands landskapsregering    
Ämnesord

perheoikeus

familjerätt

äitiys

vanhemmuus

henkilöllisyys

lomake

moderskap

föräldraskap

identitet

blankett

isyys

faderskap