Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö vanhemmuuslain nojalla annettavista asetusluonnoksista

Lausuntopyyntö vanhemmuuslain nojalla annettavista asetusluonnoksista

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/5966/2019

Vastausaika on päättynyt: 11.7.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Vanhemmuuslakia koskevan hallituksen esityksen (HE 132/2021 vp) käsittely eduskunnassa on vielä kesken. Lain nojalla tarvittavan alemman asteisen sääntelyn valmistelu on kuitenkin jo käynnistetty oikeusministeriössä, jotta toimijoille jää riittävä aika valmistautua niidenkin tuomiin muutoksiin. Valtaosa ehdotetuista säännöksistä perustuu joko jo voimassaolevaan oikeustilaan tai tuo siihen vain teknisluonteisia muutoksia. 

Oikeusministeriössä on valmisteltu luonnokset
1) valtioneuvoston asetukseksi lapsen syntymää koskevasta ilmoituksesta ja henkilöllisyyden toteamiseksi hyväksyttävistä asiakirjoista vanhemmuusasioissa;
2) valtioneuvoston asetukseksi oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta ja lääketieteellisestä selvityksestä;
3) valtioneuvoston asetukseksi väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta;
4) oikeusministeriön asetukseksi vanhemmuus- ja elatusasioissa käytettävistä lomakkeista 

Paitsi saatava lausuntopalaute asetusten jatkovalmistelussa otetaan huomioon myös ne muutostarpeet, jotka syntyvät lakiehdotukseen eduskuntakäsittelyssä mahdollisesti tehtävistä muutoksista. 

Asetusten on tarkoitus tulla voimaan samaan aikaan vanhemmuuslain kanssa eli 1.1.2023.
Tausta
Vanhemmuuslaissa säädettäisiin muun muassa vanhemmuuden selvittämisestä, tunnustamisesta, vahvistamisesta ja kumoamisesta, ja sillä olisi vaikutuksia eri toimijoiden tehtävien sisältöön ja tarvittaviin asiakirjoihin.

Vanhemmuuslain 69 §:n 1 momentin valtuutussäännöksen nojalla valtioneuvoston asetuksella voitaisiin säätää tarkemmin lapsen syntymää koskevasta ilmoituksesta, lääketieteellisen selvityksen antamisesta ja siitä maksettavasta korvauksesta sekä henkilöllisyyden toteamiseksi hyväksyttävistä asiakirjoista. Saman pykälän 2 momentin mukaan oikeusministeriön asetuksella voitaisiin säätää vanhemmuusasioissa käytettävistä lomakkeista. 

 
Tavoitteet
1) Ehdotettu valtioneuvoston asetus lapsen syntymää koskevasta ilmoituksesta ja henkilöllisyyden toteamiseksi hyväksyttävistä asiakirjoista vanhemmuusasioissa käsittelee väestötietojärjestelmän rekisterinpitäjän ilmoitusvelvollisuutta lapsen synnyttyä ja yksilöi ne asiakirjat, joita voidaan pitää luotettavina asiakirjoina henkilöllisyyden toteamiseksi vanhemmuusasioissa.

2) Ehdotetulla asetuksella oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta ja lääketieteellisestä selvityksestä toteutetaan vanhemmuuslain säätämisestä johtuvat välttämättömät teknisluonteiset muutostarpeet.

3) Vanhemmuuden tunnustamisen säädösperustaa koskevan merkinnän lisääminen väestötietojärjestelmään edellyttää väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamista.

4) Ehdotetussa oikeusministeriön asetuksessa vanhemmuus- ja elatusasioissa käytettävistä lomakkeista luetellaan ne vanhemmuuslaissa ja lapsen elatuksesta annetussa laissa tarkoitetut asiakirjat, jotka on laadittava Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vahvistaman kaavan mukaiselle lomakkeelle.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään maanantaina 11.7.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi lausunnossa pyydetään noudattamaan asetusluonnosten numerointia (1-4) ja otsikointia.

Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta: lausunto.om@om.fi.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa erityisasiantuntija Joanna Grandell, p. 02951 50220 (etunimi.sukunimi@gov.fi)
Jakelu:
Ahvenanmaan valtionvirasto    
Digi- ja väestötietovirasto    
Espoon kaupunki    
Helsingin kaupunki, sosiaali- ja terveystoimiala    
Imatran kaupunki    
Kajaanin kaupunki    
Lastenvalvojat ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki    
Ålands landskapsregering    
Asiasanat

perheoikeus

familjerätt

äitiys

vanhemmuus

henkilöllisyys

lomake

moderskap

föräldraskap

identitet

blankett

isyys

faderskap